Chem Monatomic and Polyatomic elements Flashcards Preview

Junior Year > Chem Monatomic and Polyatomic elements > Flashcards

Flashcards in Chem Monatomic and Polyatomic elements Deck (64)
Loading flashcards...
0
Q

Ammonium

A

NH4^+

1
Q

Aluminum

A

Aluminum^3+

2
Q

Barium

A

Ba^2+

3
Q

Calcium

A

Ca^2+

4
Q

Cuprous

A

Cu^1+

5
Q

Strontium

A

Sr^2+

6
Q

Stannous

A

Sn^2+

7
Q

Stannic

A

Sn^4+

8
Q

Zinc

A

Zn^2+

9
Q

Acetate

A

C2H3O2^1-

10
Q

Hypochlorite

A

ClO^1-

11
Q

Hypoiodite

A

IO^1-

12
Q

Iodate

A

IO3^1-

13
Q

Iodite

A

IO2^1-

14
Q

Iodide

A

I^1-

15
Q

Cupric

A

Cu^2+

16
Q

Ferrous

A

Fe^2+

17
Q

Ferric

A

Fe^3+

18
Q

Hydrogen

A

H^1-

19
Q

Hydronium

A

H3O^1+

20
Q

Lead

A

Pb^2+

21
Q

Bromide

A

Br^1-

22
Q

Bicarbonate

A

HCO3^1-

23
Q

Bisulfate

A

HSO4^1-

24
Q

Bromate

A

BrO3^1-

25
Q

Bromite

A

BrO2^1-

26
Q

Nitrate

A

NO3^1-

27
Q

Nitrite

A

NO2^1-

28
Q

Oxide

A

O2^1-

29
Q

Permanganate

A

MnO4^1-

30
Q

Perbromate

A

BrO4^1-

31
Q

Lithium

A

Li^1+

32
Q

Magnesium

A

Mg^2+

33
Q

Manganese

A

Mn^2+

34
Q

Mercurous

A

Hg2^2+

35
Q

Carbonate

A

CO3^2-

36
Q

Chlorate

A

ClO3^1-

37
Q

Chlorite

A

ClO2^1-

38
Q

Chloride

A

Cl^1-

39
Q

Chromate…….

A

CrO4^2-

40
Q

Periodate

A

IO4^1-

41
Q

Perchlorate

A

ClO4^1-

42
Q

Peroxide

A

O2^2-

43
Q

Phosphate…..

A

PO4^3-

44
Q

Phosphite

A

PO3^3-

45
Q

Mercuric

A

Hg^2+

46
Q

Nickel

A

Ni^2+

47
Q

Potassium

A

K^1+

48
Q

Silver

A

Ag^1+

49
Q

Sodium

A

Na^1+

50
Q

Cyanide

A

CN^1-

51
Q

Dichromate

A

Cr2O7^2-

52
Q

Fluoride

A

F^1-

53
Q

Hydroxide

A

OH^1-

54
Q

Hypobromate

A

BrO^1-

55
Q

Sulfate

A

SO4^2-

56
Q

Sulfite

A

SO3^2-

57
Q

Thiosulfate

A

S2O3^2-

58
Q

Thiocynate

A

SCN^1-

59
Q

Sulfide

A

S^2-

60
Q

Dihydrogen phosphate……

A

H2PO4^1-

61
Q

Ethanoate

A

C2H2O2^1-

62
Q

Oxalate….

A

C2O4^2-

63
Q

Silicate

A

SiO3^2-