Deskriptiv anatomi arm - muskler och rörelse Flashcards Preview

Anatomi > Deskriptiv anatomi arm - muskler och rörelse > Flashcards

Flashcards in Deskriptiv anatomi arm - muskler och rörelse Deck (47)
1

Trapezius

U: protuberantia occipitalis ext., lig. nuchae, processus spinosus C7 - T12.
Fä: clavicula (lateralt), acromion, spinae scapulae.
Fu: övre delen höjer, nedre delen sänker scapula, utåtrotation av scapula.

2

Levator scapulae

U: processus transversus C1 - C4.
Fä: angulus superior scapulae.
Fu: höjer scapula.

3

Rhomboideus major

U: processus spinosus T1-T4.
Fä: margo medialis scapulae (nedre delen).
Fu: inåtföring och inåtrotation av scapula.

4

Rhomboideus minor

U: processus spinosus C6-C7.
Fä: margo medialis scapulae (övre delen).
Fu: inåtföring och inåtrotation av scapula.

5

Serratus anterior

U: costa 1-8.
Fä: scapulas mediala rand.
Fu: utåtrotation av scapula, drar scapula mot thorax, framåtföring och sänkning av scapula.

6

Pectoralis major

U: clavicula (medialt), sternum, cart. costalis 2-6, rectusskidan.
Fä: crista tuberculi majoris.
Fu: adduktion och inåtrotation av armen (utgör främre axelvecket).

7

Pectoralis minor

U: costa 3-5 vid brosk-bengränsen.
Fä: processus coracoideus.
Fu: sänker skuldergördeln, inåtroterar scapula.

8

Latissimus dorsi

U: processus spinosus T7-L5, sacrum, crista iliaca, de nedre revbenen (hos vissa: angulus inferior scapulae).
Fä: crista tuberculi minoris.
Fu: adduktion, inåtrotation och bakåtpendling av armen.

9

Deltoideus

U: clavicula (lateralt), acromion, spina scapula.
Fä: tuberositas deltoidea.
Fu: främre delen: inåtrotation och framåtpendling; mellersta delen: abduktion; bakre delen: utåtrotation och bakåtpendling av armen.

10

Supraspinatus

U: fossa supraspinata.
Fä: tuberculum majus.
Fu: abduktion.

11

Infraspinatus

U: fossa infraspinata.
Fä: tuberculum majus.
Fu: utåtrotation.

12

Teres minor

U: övre delen av margo lateralis scapulae.
Fä: tuberculum majus.
Fu: utåtrotation.

13

Subscapularis

U: fossa subscapularis.
Fä: tuberculum minus.
Fu: inåtrotation.

14

Teres major

U: nedre delen av margo lateralis scapulae.
Fä: crista tuberculi minoris.
Fu: adduktion, bakåtpendling och inåtrotation (utgör bakre axelvecket).

15

Coracobrachialis

U: processus coracoideus.
Fä: mitt på mediala humerus.
Fu: framåtpendling.

16

Biceps brachii

U: caput longum: tuberculum supreglenoidale; caput breve: processus coracoideus.
Fä: tuberositas radii och (via aponeurosis m. bicipitis brachii) i underarmens djupa fascia.
Fu: framåtpendling (caput longum), armbågsflexion, supination.

17

Brachialis

U: nedre 2/3 av humerus framsida.
Fä: tuberositas ulnae.
Fu: armbågsflexion.

18

Brachioradialis

U: lateralt nedersta 1/4 av humerus framsida.
Fä: Processus styloideus radii.
Fu: armbågsflexion, återför underarm från extrem pronation el. supination.

19

Triceps brachii

U: caput longum: tuberculum infraglenoidale; caput laterale: övre, laterala delen av humerus baksida; caput mediale: nedre, mediala delen av humerus baksida.
Fä: olecranon.
Fu: armbågsextension.

20

Pronator teres

U: epicondylus med. humeri, processus coronoideus ulnae.
Fä: mitt på dorso-laterala radius.
Fu: pronation, armbågsflexion.

21

Flexor carpi radialis

U: epicondylus med. humeri.
Fä: basen av metaracpalben II.
Fu: palmar- och radialflexion i handleden (armbågsflexion).

22

Palmaris longus

U: epicondylus med. humeri.
Fä: palmaraponeuros.
Fu: palmarflexion, sträcker aponeurosen.

23

Flexor digitorum superficialis

U: epicondylus med. humeri, processus coronoideus ulnae, övre delen av radius.
Fä: mellanfalangerna på dig. II-V.
Fu: palmarflexion i handleden, flexion av grund och mellanfalangerna (armbågsflexion).

24

Flexor carpi ulnaris

U: epicondylus med. humeri, olecranon, övre delen av ulna.
Fä: os pisiforme, os hamatum.
Fu: palmar- och ulnarflexion i handleden.

25

Flexor pollicis longus

U: mittdelen av radius framsida.
Fä: basen av tummens ändfalang.
Fu: flexion i handleden och alla tummens leder.

26

Flexor digitorum profundus

U: proximala hälften av ulnas framsida.
Fä: basen av ändfalangerna på dig. II-V.
Fu: palmarflexion i handleden och flexion i alla leder i dig. II-V.

27

Pronator quadratus

U: ulna (distalt).
Fä: radius (distalt).
Fu: pronation.

28

Extensor carpi radialis longus

U: epicondylus lat. humeri.
Fä: dorsalsidan os metacarpale II.
Fu: dorsal- och radialflexion i handleden.

29

Extensor carpi radialis brevis

U: epicondylus lat. humeri.
Fä: dorsalsidan os metacarpale III.
Fu: dorsal- och radialflexion.

30

Extensor digitorium

U: epicondylus lat. humeri.
Fä: dorsalaponeuroser II-V.
Fu: dorsal- och ulnarflexion av handen, sträcker och sprider fingrarna.

31

Extensor digiti minimi

U: epicondylus lat. humeri.
Fä: dorsalaponeurosen V.
Fu: sträcker lillfingret.

32

Extensor carpi ulnaris

U: epicondylus lat. humeri.
Fä: basen os metacarpale V.
Fu: ulnar- och dorsalflexion.

33

Supinator

U: epicondylus lat. humeri, lig. collaterale radiale.
Fä: proximala radius.
Fu: supination.

34

Abductor pollicis longus

U: membrana interossea, ulna, radius.
Fä: os metacarpale I.
Fu: abduktion och extension av tummen (radialflexion i handleden).

35

Extensor pollicis brevis

U: membrana interossea, radius.
Fä: tummens grundfalang.
Fu: extension och abduktion i tummens grundfalang.

36

Extensor pollicis longus

U: membrana interossea, ulna.
Fä: tummens ändfalang.
Fu: sträcker tummen, radialflexion i handleden.

37

Extensor indicis

U: membrana interossea, ulna.
Fä: dorsalaponeurosen II.
Fu: sträcker pekfingret, dorsalflexion i handleden.

38

Abductor pollicis brevis

U: retinaculum flexorum, os scaphoideum.
Fä: tummens grundfalang.
Fu: abduktion av tummen.

39

Opponens pollicis

U: retinaculum flexorum, os trapezium.
Fä: os metacarpale I.
Fu: opposition, abduktion av tummen.

40

Flexor pollicis brevis

U: retinaculum flexorum, os trapezium, os trapezoideum, capitatum.
Fä: tummens grundfalang.
Fu: flexion av tummen.

41

Adductor pollicis

U: os metacarpale III (caput transversum), os capitatum (caput obliqum).
Fä: tummens grundfalang (mediala sesambenet).
Fu: adduktion, opposition av tummen.

42

Abductor digiti minimi

U: retinaculum flexorum, os pisiforme.
Fä: lillfingrets grundfalang.
Fu: abduktion av lillfingret.

43

Opponens digiti minimi

U: retinaculum flexorum, os hamatum.
Fä: os metacarpale V.
Fu: opposition.

44

Flexor digiti minimi brevis

U: retinaculum flexorum, os hamatum.
Fä: lillfingrets grundfalang.
Fu: flexion av lillfingrets grundfalang.

45

Interossei dorsales

U: bipennata, motstående ytor av två intilliggande metacarpalben.
Fä: grundfalangerna, dorsalaponeuros dig. II-V.
Fu: flexion i MP-leden, extension i PIP- och DIP-leden, sprider fingrarna (abduktion).

46

Interossei palmares

U: unipennata, från sidorna av metacarpalben II, IV, V.
Fä: grundfalangerna, dorsalaponeurosen dig. II, IV, V.
Fu: flexion i MP-leden, extension i PIP- och DIP-leden, för fingrarna ihop (adduktion).

47

Lumbricales

U: tendines m. flexor digitorum prof.
Fä: dorsalaponeuros.
Fu: flexion i MP-leden, extension i PIP- och DIP-leden.