Deskriptiv anatomi ben - instuderingsuppgifter Flashcards Preview

Anatomi > Deskriptiv anatomi ben - instuderingsuppgifter > Flashcards

Flashcards in Deskriptiv anatomi ben - instuderingsuppgifter Deck (25)
1

Översätt följande ord till svenska samt ange vilka ben som är inblandade i respektive begrepp.
a) Femur

b) Crus

c) Tarsus

d) Pes

a) lår – femur (patella)

b) underben – tibia och fibula

c) vrist - calcaneus, talus, os naviculare, os cuneiforme mediale, os cuneiforme intermedium, os cuneiforme laterale och os cuboideum

d) fot – vristens ben samt ossa metatarsalia I-V och ossa digitorum pedis (phalanx proximalis I-V, phalanx media II-V och phalanx distalis I-V)

2

Höftleden är en kulled som stärks av tre viktiga ligament.
a) Vad heter ligamenten? (Om namnen känns invecklade, försök att dela upp orden i delar så ser du att de är sammansatta av namnen på benen de går mellan.)

b) Vad kallas ledytorna?

c) Vad är labrum acetabulare och vad har det för funktion?
En ring av fibröst brosk som fördjupar ledpannan och därmed stabiliserar denna hårt belastade led.

a) Lig. iliofemorale
Lig. ishiofemorale
Lig. pubofemorale

b) Acetabulum
Caput femoris

c) En ring av fibröst brosk som fördjupar ledpannan och därmed stabiliserar denna hårt belastade led.

3

Knäleden, art. genus, är korppens mest komplexa led.

Vilken typ av led är knäleden?

Gångjärnsled (med viss möjlighet till rotation framför allt när leden är i ett flekterat läge). Kallas också spiralled eftersom den har en spiraliseande transversal rörelseaxel.

4

I knäleden ingår också patella som är ett så kallat sesamben. Vad är ett sesamben och vad har det för funktion?

Ett sesamben är ett ben som sitter inuti en sena, dels som en förstärkning och dels för att flytta senan längre från leden och på så vis få en längre hävstång.

5

Även denna led (knäleden) stabiliseras av strukturer av fibröst brosk vad kallas dessa?

Meniscus lateralis och meniscus medialis
Dessa tar även upp stötar ger bättre ledpassning.

6

Knäleden stabiliseras förutom av senorna från m. quadiceps femoris (som nedanför patella övergår i lig. patellae) och m. semimembranosus av ett antal ligament. De viktigaste ligamenten är lig. collaterale tibiale, lig. collaterale fibulare, lig. cruciatum aneterius och lig. cruciatum posterius. Hur löper respektive ligament?

Lig. collaterale tibiale – på benets medialsida (mellan femur och tibia)
Lig. collaterale fibulare – på benets lateralsida (mellan femur och fibula)
Lig. cruciatum aneterius – från insidan av laterala condylen till tibias framkant
Lig. cruciatum posterius – från insidan av mediala condylen till tibias bakkant

7

Korsbanden är namngivna efter hur de fäster i tibia (anterior och posterior). Det främre förhindrar att tibia förs för långt fram, det bakre förhindrar att tibia förs för långt bak. Korsbandsskador är vanliga inom idrotten, oftast på grund av slag från utsidan eller bakifrån, speciellt då knät är böjt. Vilket korsband, vilket kollateralligament och vilken menisk är troligast att bli skadad vid en sådan skada?

Lig. cruciatum anterius, lig. collateralale tibiale och meniscus mediale (som sitter fast i lig. collateralale tibiale)

8

Vid full extension roteras femur medialt på tibia och därmed sträcks alla ligament. Detta kallas att låsa knät och är en viktig funktion för oss upprätta varelser, varför?

För att vi ska kunna stå länge utan att behöva använda så mycket muskelstyrka.

9

Vristen (övre språngbensleden), art. talocruralis, kan delas upp i två leder som omges av en gemensam ledkapsel.
a) Mellan vilka ben finns de två lederna?

b) Vilka rörelser kan utföras i art. talocruralis?

c) Glidrörelse i sidled i denna led begränsas av två benstrukturer som också är ursprung för de mediala och laterala ligament som stabiliserar leden. Vad kallas benstrukturerna och på vilka ben sitter de?

a) tibia och talus
fibula och talus

b) Dorsalflexion (=extension, tårna uppåt) – plantarflexion (stå på tå)

c) Malleolus medialis på tibia och malleolus lateralis på fibula

10

I lederna mellan tarsalbenen kan rörelser där fotsulan riktas utåt eller inåt utföras. Vad kallas dessa rörelser?

eversion och inversion

11

Den första gruppen muskler som rör höftleden kallas tarmbensmuskulaturen eller den främre höftmuskulaturen. Denna grupp utgörs av m. iliacus och m. psoas major.
a) Dessa två betraktas ibland som en muskel, vad kallas den?

b) Var har dessa muskler sitt ursprung?

c) Musklerna löper från bukens bakre vägg ner bakom inguinalligamentet till ett gemensamt fäste på femur, vad kallas den strukturen?

d) På vilken sida om leden löper musklerna? Vad säger det oss om deras funktion?

a) m. iliopsoas

b) m.iliacus – fossa iliaca
m. psoas major – kotor och diskar Th12-L5

c) trochanter minor

d) De löper på framsidan av höftleden och kan därför utföra flexion.

12

Den andra gruppen kallas glutealmuskulaturen eller posterolaterala höftmuskulaturen.
a) Till denna grupp hör först och främst de tre sätesmusklerna. Vad heter dessa på latin?

b) När har vi användning av dessa muskler?

c) Ibland räknas även en fjärde muskel till glutealmuskulaturen. Det är m. tensor fasciae latae, en muskel med ett lite speciellt fäste. Som namnet antyder spänner denna muskel lårfascian, fascia lata. Det gör den genom att sträcka tractus iliotibialis. Vad är tractus iliotibialis och var sitter den?

d) Tractus iliotibialis innehåller senstråk från två av de posterolaterala höftmusklerna, vilka?

a) m. gluteus maximus
m. gluteus medius
m. gluteus minimus

b) M. gluteus maximus har många funktioner tack vare sitt breda ursprung och fäste, men framför allt är den en höftsträckare, till exempel när man går uppför en trappa.
M. gluteus medius och m. gluteus minimus abducerar i höften och är därför bra när vi lyfter ena foten för att ta ett steg. Då stabiliserar de höften så att överkroppen inte trillar åt det hållet där vi inte längre har någon fot i marken.

c) Tractus iliotibialis är en förstärkning av lårfascian på lårets lateralsida. Den går som ett band från crista iliaca till condylus lateralis tibiae.

d) m. tensor fasciae latae
m. gluteus maximus

13

Innanför glutealmusklerna hittar vi en solfjäderformad muskelgrupp som innehåller följande små muskler (i ordning superiort till inferiort):
m. piriformis
m. gemellus superior
m. obturator internus
m. gemellus inferior
(m. obturator externus – räknas oftast till mediala lårmuskulaturen)
m. quadratus femoris
a) Denna grupp har fått namn efter en gemensam funktion de har, vilken är det?

b) En annan sak de har gemensamt är att de fäster på eller nära en viss struktur på femur (där även m. gluteus medius och m. gluteus minimus fäster), vilken struktur?

c) M. piriformis har sitt ursprung på sacrum, men från vilket ben utgår övriga fem muskler?

a) De laterala rotatorerna

b) Trochanter major

c) os ischi

14

På lårets medialsida hittar vi en grupp som har sitt ursprung nära foramen obturatum.
a) Vilka muskler ingår i denna grupp?

b) Dessa muskler har en gemensam funktion, viken?

c) Dessa muskler går alla över höftleden, men en går även över knäleden, vilken muskel? Vad har den för funktion där?

d) Tre av ovanstående muskler fäster distalt i en struktur som kallas linea aspera, vad är det och var finns den? Vilka av musklerna i fråga a fäster där?

a) m. obturator externus
m. pectineus
m. adductor brevis
m. adductor longus
m. adductor magnus
m. gracilis

b) Adducerar i höftleden

c) m. gracilis – böjer och inåtroterar knäleden. Det har visat sig att m. gracilis huvudsakligen fungerar som en stabilisator. Man kan ta bort den utan att det gör så mycket. Gracilissenan är en utmärkt graft

d) Det är den skarpa benås som löper längs baksidan av femur. Den är fäste för mm. adductores (m. adductor brevis, m. adductor longus, m. adductor magnus och m. pectineus) (Även ursprung för m. vastus medialis och lateralis)

15

44) På lårets framsida finns den fyrhövdade lårmuskeln.
a) Vad heter muskeln på latin?

b) Denna muskel utgörs som sagt av fyra huvuden, vilka?

c) Tre av de fyra musklerna har ursprung på femur, men varifrån utgår den fjärde? Vilken är det?

d) Dessa fyra muskler går ihop i en gemensam sena. Vad är speciellt med senan och på vilken struktur fäster den?

e) Vad säger detta fäste oss om muskelns funktion?

f) Till denna grupp hör en femte muskel, m. sartorius (skräddarmuskeln), som ligger diagonalt som en rem över låret. Vad är fäste och ursprung för denna muskel?

a) m. quadriceps femoris

b) m. rectus femoris
m. vastus medialis
m. vastus lateralis
m. vastus intermedius

c) m. rectus femoris utgår från SIAI och acetabulums övre kant

d) Senan innehåller patella och övergår i lig. patellae som fäster på tuberositas tibiae.

e) Muskeln löper framför knäleden och kan därför utföra extension i knäleden.

f) ursprung: SIAS, fäste: medialt om tuberositas tibiae

16

Den sista gruppen som rör höftleden är de bakre lårmusklerna.
a) Vilka tre muskler ingår i denna grupp?

b) Denna grupp har även ett annat namn, vilket?

c) De tre musklerna har ett gemensamt ursprung vilket?

d) De distala senorna kan du känna i knävecket när du sitter på en stol. På lateral sidan bör du kunna känna en sena, vilken muskel hör den till? På medialsidan bör du kunna känna två senor nära varandra (en väldigt tydlig och en som kan vara lite svårare att hitta och som ligger mer medialt). Till vilken muskel hör den tydligaste av dessa?

e) Vilka funktioner har dessa muskler?

f) M. semitendinosus ingår i en struktur som kallas gåsfoten, pes anserinus. Detta är ett gemensamt senfäste medialt om tuberositas tibiae. Vilka är de andra två musklerna som ingår i pes anserinus?

a) m. biceps femoris
m. semitendinosus
m. semimembranosus

b) Hamstringsmusklerna

c) tuber ischiadicum (m. biceps femoris caput breve: linea aspera)

d) Lateralt - m. biceps femoris (till caput fibula)
Medialt - m. semitendinosus (till mediala tibia; pes anserinus)
(den mer mediala, lite otydliga hör till m. gracilis (m. semimembranosus enligt kursboken)

e) Extension i höften och flexion i knäleden

f) m. sartorius
m. gracilis

17

I inledningen till det här avsnittet nämndes att det finns tre muskler denna grupp som inte har sitt ursprung på höftbenet. Vilka?

m. vastus medialis
m. vastus lateralis
m. vastus intermedius
Dessa utför alltså bara rörelser i knäleden (och stabiliserar den).

18

I inledningen nämndes också att många av lårmusklerna sträcker sig ända ner till underbenet, men vilka fem lårmuskler gör inte det?

m. obturator externus
m. pectineus
m. adduktor brevis
m. adduktor longus
m. adduktor magnus

19

I den främre gruppen finns tre muskler.
a) Vilka?

b) Känn på framsidan av ditt smalben och lokalisera tibia (en ganska vass benkant längs underbenet). Lateralt om tibia finns en kraftig muskel, vilken är det? Försök att spänna muskeln och fundera på vilken rörelse du utför då?

c) Som namnet antyder utgår den från tibia, men var fäster den? Med tanke på fästet, kan den utföra någon mer rörelse än den du just kommit fram till?

d) När foten är inverterad (supinerad) syns senan till m. tibialis anterior tydligt anteriort om mediala malleolen. Extendera stortån så framträder också en annan sena över fotleden, lateralt om m. tibialis anterior. Vilken muskel hör den till och var fäster den?

e) Sträck övriga tår så framträder ännu en sena, lateralt om den tidigare ungefär mitt på fotleden. Vilken muskel hör den till och var fäster den?

a) m. tibialis anterior
m. extensor hallucis longus
m. extensor digitorum longus
(m. fibularis tertius – del av m. extensor digitorum longus, tas ej upp i kompendiet)

b) m. tibialis anterior – extension/dorsalflexion av foten

c) Metatarsalben I och os cuneiforme medialis
invertera foten

d) m. extensor hallucis longus
stortåns ändfalang

e) m. extensor digitorum longus
mellan- och ändfalang II-V

20

De två laterala underbensmusklerna har smidigt nog fått namn efter det laterala underbenet, fibula, som de också utgår från.
a) Vad heter musklerna?

b) Vilken funktion har dessa två muskler?

c) En av dessa fäster på samma ställen som m. tibialis anterior, men tar en helt annan väg dit, vilken muskel och vilken väg?

a) m. fibularis longus (obs, kallas även m. peroneus longus)
m. fibularis brevis (obs, kallas även m. peroneus brevis)

b) Everterar (pronerar) och plantarflekterar foten

c) M. fibularis longus löper bakom laterala malleolen och under foten till metatarsalben I och cuneiforme medialis

21

De dorsala underbensmusklerna kan delas in ytterligare i ytliga och djupa dorsala underbensmuskler.
a) Vilka är de ytliga dorsala underbensmusklerna?

b) Vilken gemensam funktion har dessa muskler?

c) Vad har m. gastrocnemius och m. soleus gemensamt?

d) M. gastrocnemius och m. plantaris är de två underbensmuskler som även verkar på knäleden (som nämndes i inledningen till detta stycke). Var har de sina ursprung?
På femurkondylerna

a) m. gastrocnemius
m. soleus
m. plantaris

b) Plantarflektera foten

c) De kallas gemensamt m. triceps surae och bildar tillsammans akillessenan, tendo calcaneus.

d) På femurkondylerna

22

Slutligen till de fyra djupa dorsala underbensmusklerna. Vilka är de?

m. popliteus
m. tibialis posterior
m. flexor digitorum longus
m. flexor hallucis longus

23

M. popliteus är den underbensmuskel som inte verkar på fotleden, utan har en annan viktig funktion i knäleden, vilken?

den ”låser upp” knäleden då den är fullt extenderad. (Böjer och inåtroterar underbenet). Se fråga 37f.

24

Övriga djupa dorsala underbensmuskler (utom m. popliteus) motsvarar den anteriora uppsättningen, men de löper istället på dorsalsidan och är således flexorer istället för extensorer. På vilka ben fäster respektive muskel och vilken väg tar de dit?

m. tibialis posterior – os naviculare, ossa cuneiformes,
metatarsalben II-V
m. flexor digitorum longus – ändfalang II-V
m. flexor hallucis longus – ändfalang I
Samtliga löper bakom/under mediala malleolen och ner på fotens undersida.

25

Förutom tibia och fibula har många underbensmuskler sitt ursprung på membrana interossea. Vad är det?

Den är en bindvävshinna som är uppspänd mellan tibia och fibula. Motsvarande finns även i underarmen.