Deskriptiv anatomi ben - muskler och rörelse Flashcards Preview

Anatomi > Deskriptiv anatomi ben - muskler och rörelse > Flashcards

Flashcards in Deskriptiv anatomi ben - muskler och rörelse Deck (32)
1

Psoas major

U: kotorna (corpus vertebrae och processus transversus) T12-L5 och mellanliggande disci intervertebrales.
Fä: trochanter minor.
Fu: flexion och utåtrotation i höftleden.

2

Iliacus

U: fossa iliaca.
Fä: trochanter minor.
Fu: Flexion och utåtrotation i höftleden.

3

Gluteus maximus

U: crista iliaca, sacrum, coccyx, lig. sacrotuberale.
Fä: linea aspera, tuberositas gluteae, cond. lat. tibiae på Gerdys tuberculum (via tractus iliotibialis).
Fu: sträcker och utåtroterar höftleden och knäleden; muskelns övre laterala del abducerar, muskelns nedre mediala del adducerar i höftleden.

4

Gluteus medius

U: ala ossis ilii.
Fä: trochanter major.
Fu: anteriora delen abducerar och inåtroterar i höftleden, posteriora delen utåtroterar, flexion och extension i höftleden.

5

Gluteus minimus

U: ala ossis ilii (mellan linea glutealis ant. och inf.)
Fä: trochanter major.
Fu: anteriora delen abducerar och inåtroterar i höftleden, posteriora delen utåtroterar.

6

Tensor fascia latae

U: spina iliaca anterior sup.
Fä: condylus lateralis tibiae på Gerdys tuberculum (via tractus iliotibialis).
Fu: abducerar, inåtroterar och flekterar i höftleden, spännar lårfascian och sträcker i knäleden.

7

Piriformis

U: sacrums främre yta.
Fä: trochanter major.
Fu: utåtroterar (extenderad höft) och abducerar (flekterad höft) i höftleden.

8

Sartorius

U: spina iliaca anterior sup.
Fä: medialt om tuberositas tibiae (pes anserinus).
Fu: böjder, abducerar och utåtroterar i höftleden; böjer och inåtroterar i knäleden.

9

Rectus femoris

U: acetabulums övre rand, spina iliaca ant. inf.
Fä: tuberositas tibiae (via patella).
Fu: böjer i höftleden, sträcker i knäleden.

10

Vastus lateralis

U: trochanter major, linea aspera (laterala randen).
Fä: tuberositas tibiae (via patella).
Fu: sträcker i knäleden.

11

Vastus medialis

U: distalt om linea intertrochanterica, linea aspera (mediala randen).
Fä: tuberositas tibiae (via patella).
Fu: sträcker i knäleden.

12

Vastus intermedius

U: femurs framsida.
Fä: tuberositas tibiae (via patella).
Fu: sträcker i knäleden.

13

Biceps femoris

U: caput longum: tuber ischiadicum; caput breve: linea aspera.
Fä: caput fibulae.
Fu: sträcker i höftleden (endast caput longum); böjer och utåtroterar i knäleden.

14

Semitendinosus

U: tuber ischiadicum.
Fä: medialt om tuberositas tibiae (pes anserinus).
Fu: sträcker i höftleden; böjer och inåtroterar i knäleden.

15

Semimebranosus

U: tuber ischiadicum.
Fä: condylus medialis tibiae; lig. popliteum obliquum.
Fu: sträcker i höftleden; böjer och inåtroterar i knäleden.

16

Pectineus

U: pecten ossis pubis.
Fä: linea pectinea, linea aspera.
Fu: adducerar, böjer och inåtroterar i höftleden.

17

Adductor longus

U: medialt om tuberculum pubicum.
Fä: mitten av linea aspera.
Fu: adducerar och böjer i höftleden.

18

Gracilis

U: ramus inferior ossis pubis.
Fä: medialt om tuberositas tibiae (pes anserinus).
Fu: adducerar och böjer i höftleden; böjer och inåtroterar i knäleden.

19

Adductor brevis

U: ramus inferior ossis pubis.
Fä: linea aspera.
Fu: adducerar och utåtroterar i höftleden.

20

Adductor magnus

U: ramus inferior ossis pubis, ramus ossi ischii, tuber ischiadicum.
Fä: 1) linea aspera; 2) epicondylus medialis femoris.
Fu: adducerar i höftleden samt 1) utåtroterar, 2) sträcker och inåtroterar i höftleden.

21

Tibialis anterior

U: condylus lat. tibiae, membrana interossea, fascia cruris.
Fä: plantart på os cuneiforme mediale och basen av metatarsalben I.
Fu: dorsalflekterar och inverterar (supinerar) foten.

22

Extensorum digitorum longus

U: condylus lat. tibiae, fibula, membrana interossea.
Fä: dorsalaponeuros dig. II-V.
Fu: dorsalflekterar och everterar (pronerar) foten.

23

Extensor hallucis longus

U: mediala fibula och membrana interossea.
Fä: stortåns ändfalang.
Fu: dorsalflekterar foten och stortån.

24

Fibularis (peroneus) longus

U: caput fibulae, övre laterala fibula.
Fä: os cuneiforme med., basen av metatarsalben I.
Fu: plantarflekterar och everterar foten.

25

Fibularis (peroneus) brevis

U: distala laterala fibula.
Fä: basen på metatarsalben V.
Fu: plantarflekterar och everterar foten.

26

Gatrocnemius

U: condylus med. et lat. femoris.
Fä: baktill på calcaneus.
Fu: böjer i knäleden, planterflekterar och inverterar foten.

27

Soleus

U: baksidan av proximala fibula och tibia.
Fä: baktill på calcaneus.
Fu: planterflekterar och inverterar foten.

28

Plantaris

U: condylus lat. femoris.
Fä: baktill på calcaneus.
Fu: böjer i knäleden; plantarflekterar foten.

29

Popliteus

U: condylus lat. femoris.
Fä: tibias baksida.
Fu: böjer och inåtroterar benet i knäleden.

30

Tibialis posterior

U: fibulas och tibias baksida, membrana interossea.
Fä: os naviculare, ossa cuneiformes, metatarsalben II-IV.
Fu: plantarflekterar och inverterar foten.

31

Flexor digitorum longus

U: tibias baksida.
Fä: ändfalanger dig. II-IV.
Fu: plantarflekterar foten och tårna, inverterar foten.

32

Flexor hallucis longus

U: fibulas baksida, membrana interossea.
Fä: stortåns ändfalang.
Fu: plantarflekterar foten och stortån, inverterar foten.