Dissektion spatium retroperitoneale - strukturer Flashcards Preview

Anatomi > Dissektion spatium retroperitoneale - strukturer > Flashcards

Flashcards in Dissektion spatium retroperitoneale - strukturer Deck (30)
1

m. transversus abdominis

nn. intercostales alt. thoracoabdominales T7-T11, n. subcostalis T12, n. iliohypogastricus L1 och n. ilioinguinalis L1

2

m. quadratus lumborum

n. subcostalis T12 o rami anterior nn. spinales L1-L4

3

m. psoas major

plexus lumbalis

4

m. iliacus

n. femoralis

5

diaphragma

n. phrenicus

6

foramen venae cavae

Genomgång för v. cava inferior i centrum tendineum.

7

hiatus aorticus

Genomgång för aorta och ductus thoracicus mellan höger och vänster skänkel i pars lumbalis.

8

hiatus oesophagus

Genomgång för matstrupe och nn. vagi.

9

aa. vv. testiculares/ovaricae

Testikelartär, avgår från aorta i höjd med andra ländkotan, överkorsar ureter, och förlöper ytligt om ductus deferens genom ljumskkanalen till testikeln.

Äggstocksartär, avgår från aorta i höjd med andra ländkotan, och förlöper i lig. suspensorium ovarii, till äggstocken. Anastomoserar med a. uterina.

10

aa. vv. renales

Njurartär, mestadels avgående från aorta, framför första ländkotan. Delar sig innan den kommer till njuren.

11

v. cava inferior

Undre hålven. Börjar vid förgreningen av höger och vänster v. iliaca communis, ligger till höger om aorta och mynnar i hjärtats högra förmak.

12

v. lumbalis ascendens

Abdominal motsvarighet till v. azygos på höger sida och v. hemiazygos på vänster sida. Mynnar i v. cava inferior, och har förbindelse till v. iliaca communis.

13

v. azygos

Oparig ven belägen ytligt om ryggraden. Börjar med v. lumbalis ascendens och mynnar i v. cava superior, strax före dess inträde i hjärtsäcken, i höjd med fjärde-femte bröstkotan.

14

cisterna chyli

Utvidgat parti, som kan variera i storlek, i början av ductus thoracicus. Här mynnar trunci lumbales et intestinales.

15

ductus thoracicus

Stora bröst- eller lymfgången. Utgår från cisterna chyli, strax nedanför mellangärdet, fortsätter uppåt bakom aorta, och mynnar i vinkeln mellan v. jugularis interna och v. subclavia sinistra (angulus venosus).

16

n. subcostalis

Ventral gren från tolfte thorakalnerven, belägen djupt om tolfte revbenet.

17

n. iliohypogastricus

;n. iliopubicus. Nerv som innehåller sensoriska och motoriska fibrer från L1 och Th12 för innervation av bukmuskulatur. Går genom m. psoas major, därefter mellan mm. transversus abdominis et obliquus internus abdominis och perforerar dessa medialt om spina iliaca anterior superior.

18

n. ilioinguinalis

Nervgren oftast från L1, som avgår vid laterala kanten av m. psoas major, förlöper mellan njure och m. quadratus lumborum, därefter mellan mm. transversus abdominis et obliquus internus abdominis och vidare genom canalis inguinalis.

19

n. genitofemoralis

Nerv från L1-L2. Perforerar m. psoas major och förlöper ytligt om densamma.

20

n. cutaneus femoris lateralis

Nervgren från L2-L3. Avgår vid laterala kanten av m. psoas major, förlöper djupt om fascia iliaca, genom laterala delen av lacuna musculorum och djupt (eller ytligt) om sartorius, till hudområde på lårets lateralsida.

21

n. femoralis

Lårbensnerv, kraftigast avgående gren från plexus lumbalis (L2-L4). Utgår från laterala kanten av m. psoas major, och förlöper mellan denna och m. iliacus genom lacuna musculorum. Delar sig nedanför lig. inguinale.

22

n. obturatorius

Nerv från L2-L4. Förlöper djupt om m. psoas major, dorsalt om a. iliaca interna och lateralt om ureter. Därefter genom canalis obturatorius, till adduktorgruppen och till hudområde medialt på låret.

23

truncus lumbosacralis

Förbindelse till plexus lumbalis, sammansatt av L5 och en del av L4.

24

ren

;nephros. Njure.

25

capsula adiposa

Njurens fettkapsel. Omsluter njure och binjure. Kapselns utvidgning är beroende av näringstillstånd.

26

fascia renalis

Bindvävshölje omkring njure, binjure och capsula adiposa. Medialt och nedåt, öppen för tillgång till njurporten.

27

glandula suprarenalis

Binjure, sitter som en liten trekantig huva på njurens övre pol. Består av två komponenter.

28

ureter

Urinledare, retroperitonealt belägen, förbinder njurbäckenet med urinblåsan. Längd ca 250-300 mm, tjocklek 30 mm.

29

vesica urinaria

Urinblåsa. Belägen subperitonealt bakom symfysen i lilla bäckenet. Storleken växlar beroende på fyllnadsgrad. Trängningskänsla inställer sig när urinmängden uppgår till ca 350 ml. Även vid maximal utspänning förblir blåsans läge under navelnivå.

30

trigonum vesicae

Triangelformat område mellan inmynningarna till urinledarna och urinrörets avgång. Slemhinnan är fast förbunden med underliggande uretermuskulatur, och har till följd av detta inga veck.