Gastro Flashcards Preview

Termin 6 > Gastro > Flashcards

Flashcards in Gastro Deck (67):
0

Vad orsakar akut insjuknande med frekventa diarreer och feber

Infektiös orsak

1

Vad orsakar succesivt insjuknande med diarré utan feber

IBD

2

IgG antikroppar

AIH
Allm cirrhosmarkör

3

Vad ingår i leverprover

Asat alat
GT
Alp
Bilirubin
Amylas
PK

4

Vanligaste symptom vid PBC

KLÅDA
Trötthet
Påv Dvit upptag
=>benskörhet

5

Långtidskomplikationer hos levertransplanterade?

Ökat BP
Påv B-glukos
Påv njurfunkt

6

gilbertssyndrom

fel i konjugeringsenzym
=> högt antal okonjug billi. Diagnos i kombo med ingen hemolys och normala leverprover för övrigt.

7

cancermarkörer
ca125, ca19-9 alfafetoprotein

ca125 ovarialcancer
ca19-9 pankreas, gallvägar
alfafetoprotein levercancer

8

Varför får alkolister ofta blödningsproblem

Leverpåverkan
-> PK INR
-> portal hyper -> TRC stockning och Destruktion i mjälte
benmärgspåverkan
-> TRC peni

9

Akut buk (9)

Pancreatit apendicit, cholesystit,
gallsten njursten
ulcus Ilius
aorta diss
obstipation

10

Diffdiagnoser vid diarre

Infektiös
pankreatit, malabsorption
IBD/IBS
Obstipation
GI cancer

12

Högt GT

Alkohol ///
avflödeshinder//
Steatos
LM

12

Högt LD

Generellt täcken på vävnadsskada

13

Hemokromatosgen

HEF

14

Vanligaste sjkd som ger leverpåverkan

gallstenssjkd

15

ikterus, bakomliggande orsaker

cirrhos
hemolys
gallstas
inflamation i gallgång pankreas gallblåsa
virusHepatit

16

ASAT ALAT kvot

ASAT>ALAT = Alkohol
ALAT>ASAT = Leverskada (steatos hepatit LM hemokromatos)

17

Wilson

Accum av Cu

18

alfa1 antitrypsinbrist, vilka organ drabbas?

påverkar lunga och lever

19

Vad är primär scleroserande cholangit

Progressiv förstörelse av intra/extra hepatiskagallvägar
80% har UC
manlig dominans(2:1)

20

Vilka prover i samband med leverutredning påverkas vid alkoholförtäring (alla som påverkas)

Peth, MCV, GT, TRC, PK INR, ASAT>ALAT
IgA antikroppar. Ferritin
ALP= normal

21

Primär billiär cirrhos

skadar de små/medel INTRAhepgallgångarna i levern
autoimmun

22

Kolangit

infl i gallträd. Ofta bakteriell, kan bli septisk

23

vanligaste orsaken till kronisk pankreatit

ALKOHOL!

24

CEA

coloncancermarkör

25

var uppstår divertiklar

Sigmoideum

26

vad är FAP

hereditär typ av coloncancer

27

Vad är HNPCC

hereditär typ av coloncancer

28

Mikroskopisk kolit

två typer - kollagenkolit
lymfocytär colit associ m autoimmunitet

29

rutinleverprover

ASAT ALAT GT LD ALP Billirubin amylas

30

Rutin leverutredningsprover/undersökningar

Leverstatus + PK Albumin Peth Ferritin, elfores, leverantikroppar, virusserologi, Ultraljud/CT

31

vilken sjkd är ...associerade till
-Mitokondrieantikroppar
-Glattmuskelantikroppar
-

mitok=PBC
Glattmuskel=AIH

32

Vilka prover tittar du primärt på om du vill konstatera alkohol som bakomliggande orsak till leverproblem (tumregel för alkohol)

ASAT>ALAT
GT
högt MCV
Ferritin
TRC
Peth
IgA antikroppar vi elfores

33

Vilken sjkd är . .. associerade till
-IgG
-IgA
-IgM

G = AIH/ generellt cirrhostäcken
A = Alkohol
M = PBC

34

Vad tyder påverkan på albumin, billirubin och PK INR på?

Leversvikt

35

Diagnos och behandling av asacites

Palpera, Finnålspunktion, Ultralj
Spironolakton, buktappning TIPS, Vätskerestriktion

36

Diagnos och behandling av esofagusvaricier

Gastroskopi
Bandligering, oselektivbeteblokad, TIPS

37

Diagnos och behandling av encephalopati

Laktulos!
Behandla orsak (ex blod)
antibiotika (flagyl) -> döda bakterie

38

Vad för komplikation kan uppstå efter esofagusvaricieblödning?

Encephalopati, oga bakti i tarm får prot från blod cilket ökar deras amoniumproduktion.

39

paremkymskada -> förändr i dessa prover

ASAT ALAT LD

40

avflödeshinder -> förändr i dessa prover

ALP GT

41

AIH diagnostik

ALAT>ASAT GT ALP och billirubinstegring
glattmuskulatur antikroppar m IgG
biopsi

42

PBC diagnostik

ökat ALP Lätt ASAT/ALAT stegring
Mitokondrieantikroppar (AMA) med IgM stegring,
leverbiopsi

43

PSC diagnostik

GT ALP,
MRCP/ERCP
OBS UC!!

44

ASH (alkohollever) diagnostik

ASAT>ALAT GT normal ALP
IgA
Peth TRC MCV PK Ferritin Urat

45

amylasstegring

akut pankreatit
njurinsuff

46

vad är hemokromatos

ärftlig sjkd m ökat Fe absorption i tarm
=> Fe inlagring i lever

47

vad är MB Wilson

ärftlig sjkd dör Cu ej kan utsöndras i galla

48

vad är PBC

kronisk kolestatisk intrahepatiskagallvägar autoimmun sjkd hos kvinnor i medelålder.
KLÅDA

50

vad är PSC

kronsik kolestatisk sjkd hos ffa män med UC

51

var tas gallsalter upp i tunntarmen

distala ilium

52

lm förstahandsval vid reflux

PPI

53

UC behandlingstrappa, skov

5 asa,
prednidolon,
inneliggande

54

MbC behandlingstrappa,skov

prednisolon p.o/I.V antibiotika (flagyl)
inneliggande, tnf alfa inhib

55

Refraktär UC

azatioprin/Merkaptopurin (cytostatikum)
tnf alfa inhib
kirurgi

56

MbC refraktär

azatioprin
Remicade (om stor utbredning)

57

behandling, alkoholhepatit

prednisolon

58

AIH behandling

prednisolon och azatioprin i kortisonsparande syfte (OBS TPMT)

59

Paracetamolintoxication

acetylcystein

60

Behadnling PBC

Ursofalk= björngalla

61

vem drabbas av mikroskopiska koliter

medelålders kvinnor

62

vad ska man tänka om en medel¨lderskvinna kommer in med GI problem

mikroskopisk kolit

63

Vilka är ROM III kriterierna och anv till vilken sjkd.

Anv för IBS diagonstik
1 smärta lättar vid tarmtömning
2 sm är associerad emd ändrad avföringsfrekvens.
3 smärtan är associerad med ändrad avföringskonsistens.

64

typfall hos leverprover vid steatos

GT ALAT>ASAT, ev blodfetter
Upprepade mätningar visar flukterande Transprover, ej succesiv stegring.

65

isolerad billirubinstegring, vad tyder det på?

Gilbertsyndrom

66

PBC Behandling

Ursofalk

67

typfall hos leverprover vid steatos

GT ALAT>ASAT, ev blodfetter
Upprepade mätningar visar flukterande Transprover, ej succesiv stegring.