Kardiologi, Endokrin Flashcards Preview

Termin 6 > Kardiologi, Endokrin > Flashcards

Flashcards in Kardiologi, Endokrin Deck (35):
0

Utv typ I elller typ II DM vanligast ketoacidos, varför?

Typ I. Ketoacidos utv pga INSULINBRIST. TypII har ofta en viss insulinprod.

1

När ha man diabetes. Fasta, belastning HbA1c

>7 vid fasteglukos (#mätningar)
>12.2 vid glukosbelastning
HbA1c 48 mmol/mol

2

vad heter "diabetesmarkören" och vad mäter den

HbA1c - mäter medelvärdet på b-glukos

3

HbA1C

långtidsmått på b glukos

4

hur skiljer man typ I från typ II? Vilken faktor är associ till vad

Ålder (ung- I), serologi (antikropp - I) c peptid (Insulintäcken - II) heräditet (typII) anamnes (debut, hur började de)

5

Vad är det viktigaste i behandlingen av typ I resp II

I - Insulinanpassa
II - Kolhydratreduktion kost motion

6

vad är C-peptid

Resprodukt vid bildandet av insulin. Anv för att mäta insulinnivå då insulin har kort halvtid.

7

vilka hormoner ökar p-glukos

katekolaminer kortisol GH glukagon

8

vad är högt #RTC täken på

En ökad bildning av RBK, kan då inte vara någon brista anemi. Täcken på hemolytisk anemi. tyder på frisk benmärg.

9

lågt antal reticulocyter

brist på byggstenar

10

Anemi, 3 olika huvudgruppsorsaker

Fe brist anemi
Sekundär anemi
Hemolys
(aplastisk anemi)

11

vad kan trombocytos vara täcken på i anemisammanhang

Stiger vid Fe bristanemi i kombo med blödning

12

varför skall man ta ett TSH vid anemi

hypot-> allt går på lågvarv, även blodbildning
=> anemi

13

hur skiljer du på fe-brist anemi och sekundäranemi lab mässigt

Fe brist= Låg Fe hög TIBC, låg ferritin
Sekundär= Låg Fe och TIBC, hög ferritin

14

vad ingår alltid i en demensutredning

Anemiutredning då B12 brist ger CNS påv och därmed demenslika sympt

15

beta Thalasemi

mutation i betaglobinkedjan -> homszygot ger förstörelse i mjälte. Ger Lätt anemi med lågt MCV men NORMALT Fe status!! EJ Fe UTREDNING, eller ha Fe tillskott

16

alfa thalasemi

fel på alfa globinkedjan. Måttlig hypokrom, mikrocytär anemi. INGEN Fe UTREDNING, EJ Fe Tillskott

17

Sickelcellanemi

HbS utfällning vid infektion/uttorkning
=>hemolys i mjälte

18

vad tyder ett sänkt haptoglobin på

hemolytisk anemi = mkt känsligt för detta

19

vad är DAT, vad används det för

Direkt antiglobulin test = kollar om de finns antikroppar på RBK. Anv för diagnos av autoimmunhemolytisk anemi

20

Om det finns IgG eller IgM antikroppar på RBK, viken AIHA är det då?

varm IgG
kall IgM

21

vilken AIHA är värst, vilken ska du alltid anta att det är.

VARM

22

Vilken är vanligast

varm

23

Hur behandlas AIHA

steroider, vid minsta misstanke, då sterioder inte gör skada om fel diagnos men räddar liv om rätt diagnos

24

VAd är ITP

ger TRCpeni genom autoanti på TRC ger destruktion i mjälte

25

vilka är de kritiska TRC nivåerna

>50 = liten blödrisk
<10 = akta för blödning kan bli DÖD!

26

TTP

ger mikrotronbotisering -> RBK klyvs mitten
=> utbrädda mikrotromber. Akta hjärna och njure.

27

cushings sjkd

ACTH producerande adeonm
=>höga Kortisolmängder

28

SIADH

syndrome of inapropriet ADH. =för mkt ADH

29

Cushing, vilket hrmon?

för mkt kortisol

30

symptom cushing

mineralkortikoid
HYPOKALEMISK ALKALOS!
hypertoni

glukokortiko
central fettma
muskelatrofi
hudatrofi
osteoporos

androgen
hirsutism

31

Cushing utredning

kortisol, morgonvärde
ACTH
CT thorax -> lokalisation
MR hypofys-> lokalisation

32

Conns sjkd

Aldosteronism

33

sympt conn

HYPERTONI
hypokalemiskalkalos
Utslaget RAAS
Arytmi

34

etiologi till addison

Autoimun mot 21-hydroxylas
tumör/metastas