Kardio 3 Flashcards Preview

Termin 6 > Kardio 3 > Flashcards

Flashcards in Kardio 3 Deck (25):
1

Sympt PSVT

hjärtklappn trötthet andfådd yrsel/svimning

2

Flimmer och Fladder är diffdiagnoser till PSVT

.

3

PSVT + grenblock liknar vad??

Ventrikel takycardi

4

Akut behandling av AvNRT
kurativ behandling

Adenosin. =>AV inhibering. Koppling bryts
alternativt elkonvertering
( Farmaka (verapamil,sotalol))

kurativ:ablation

5

Akut behandling av EAT
kurativ behandl

FARMAKA sotalol
(El konvertering)
ej adenosin= bra för diagnos

kurativ:Farmaka, betablock sotalol

6

Akut behandling av AvRT
kurativ behandling

Adenosin. =>AV inhibering. Koppling bryts
alternativt elkonvertering
( Farmaka (sotalol))

kurativ:ablation

7

VT orsak

infarkt, svikt. e´rubbning (hög/låg K)

8

förebygga VT

beta block cordaron. ICD(=pacemaker och deff)

9

definition Ventrikel f

kammar f 400-600
oregelbundenrytm m rubbad baslinje
oigenkännbara P QRS och T

10

Orsak och behandling och definition av brady tacky syndrom

Def: sinusbrady m ovxl ff
orsak: fibrosutv ofta pga av ålder.
Behandl. Pacemaker för brady och broms för taky
endast brady sätt ut bromsfarmaka.

11

Av Block I

Förlängd överledning

12

AvBlock II typ 1 ? behandl

succesivt längre tills en impuls försvinner
= wenchebach
Sätt ut bromsande farmaka
om ung =/åtgärd
Gammal = pacemaker

13

AvBlock II typ 2

Regelbunden blockering i Av nod. ex 2:1 (2 P våg 1 QRS)

Sätt ut bromsande farmaka
Gammal = pacemaker

14

AvBlockIII

P våg med helt oberoende QRS. Alla Pvågor blockeras.
Akut: Atropin sedan IV isoprenalin
PACEMAKER TILL ALLA

15

Bakomliggande arrytmi vid bradycardi

BradyTakysyndrom
AV Block I II III

16

Vilka typer av preexitation finns det och vad innebär det?

Preexitation vid sinusrytm. = assesorisk bana, utan födröjning=> snabbare än av knuta.

AvRT
-ortodrom = först via Av knuta sen assessorbana
-antedrom =först via assessorbana sen Av.

17

Hur ser preexitation ut på EKG?

-PQ tid = kort <.12s
- Delta våg
-(ofta retrograd T våg)
kan ibland likan grenblock OBS grenblock har / kort PQ tid

18

Definition av WPW syndrom

Preexitation OCH symptom!!! (WPWsyndrom

19

skillnad mellan antedrom och ortodrom AVRT på ekg

Ortodorm har smalt QRS =>diff diag = AVNRT
antedrom har bred =>diff diag =PSVT m grenblock / VT

20

Vad ska man göra och inte göra vid behandling av preexiterat ff

ge el konvertering
Ge EJ adenosin (stänger AV)
Ge EJ Verapamil (underlättar överledn assessorbana)

21

Diagnostik Stabil angina

Arbetsprob => st sänkn BP fall smärta
scint coronarangio

22

Behandling stabil angina

Betablock Ca ++ - NO
ASA Satin ACE

Behandla hela sjkd =>LIVSSTIL

23

Vem är högriskpat för 3kärlssjuka som du måste hitta så göra preventivbypass

Nedsatt EF
Patologiskt arbets EKG
DM
Claudicatio

24

vilken typ av koagulation sker i hög och lågflödes system??

högflödes= artär = koagulatiom
lågflöde = ven + förmak = TRC driven

25

vilken typ av LM skall användas vid trombrisk i hög vs lågflödes system

Hög= ASA ADP-R-
Låg= Waran, Xa- (arixtra) heparin LMH