lunga Flashcards Preview

Termin 6 > lunga > Flashcards

Flashcards in lunga Deck (22):
1

utredning akut dyspne´

Askultation- ronki rassel, dämpning blodgaser D dimer Hb b-glukos EKG Lung bilddiagnostik (RTG CT Scint)

2

Ronki

astma KOL

3

rassel

lungödem (<3 svikt?) pneumoni slem

4

dämpade andningsljud

Pneumoni Pneumoth Atelektas Pleuravätska

5

Spirometri obstruktiv/restriktiv

Vc:ökad/minskad FEV%: minskad/ökad FEV1: påvisa reversibilitet

6

Phadiatop test. vad innebär ett + svar?

screening metod för IgE medierade allergier i övreluftvägarna. + svar indikerar att pat har en luftvägsallergi. (björk, timotej, gråbo, kvalster, katt, hund, häst, mögel)

7

tryptastest tas när?

Misstanke om anafylaktisk chock. svåra reaktioner= starkt associerade med stick anafylaxi (ej födoämnen)

8

BE och pH normalvärden?

BE+- 3 pH 7,35-7,45

9

ardioltest

test som mäter hyperreaktivitet hos astmatiker. Anv som diagnosmetod och följa behandling

10

normalvärde blodgaser

O2 10-13kPa CO2 4,6-6 kPa

11

empyem

purulent infektion i lungsäcken

12

Akut dyspne

Astma KOL excerbation Pneumothorax Lungemboli Hjärtsvikt Högt andningshinder Anafylaxi m angioödem (Pleura/pericardutgutning, lungtumör, anemi, metabol acidos, psykogenhypervent)

13

No i utandningsluft

Täcken på eosinofil inflammation i luftv

14

andningsrelaterad sm

Muskeloskeletal Retad pleura/pleurit Lungemboli Pneumoni Pericardit Pneumothoraks

15

definition anafylaxi

svår och snabbt isättande äverkänslighetsreraktion som påverkar flera organsystem. Alltid respiratorisk oxh kardiovaskulär påverkan.

16

en patient med kraftiga buksm, hosta och sväljsvårigheter, takycardi och svimningskänsla, viken anafylaxigrad är hon?

grad 2

17

Vad är behandlingen vid anafylaxi

adrenalin intra musk

betapred

clerityn

18

en patient med klåda anfioödem och illamånde vilken anafylaxigrad är det?

ingen anafylaxi, bara överkänslighetsreaktion

19

pat med anafylaxigrad 3, vad för sympt kan denne uppvisa

Excrementavgång

hypoxi, svår obstruktion

hypotoni bradycardi hjärtstopp

medvetslös/förvirring

20

diagnoskriterier KOL

om under 65 år FEV kvoten <70%

om över 65 år FEV kvoten <65%

21

pat med KOL där FEV1 är 55 % av förväntat värde vilket stadie är den i då?

stadie "lindrig" (50-80)

22

Gränserna vid indelning av KOL

  • >80 =preklinisk
  • 50-80 = Lindrig
  • 30-50 = medel
  • <30 = svår