Genetik og syndromer - Kap. 21 Flashcards Preview

Pædiatri > Genetik og syndromer - Kap. 21 > Flashcards

Flashcards in Genetik og syndromer - Kap. 21 Deck (16)
Loading flashcards...
1

Definer kromosomafvigelser, og er de hyppige?

Def. Numeriske (øget eller reduceret antal kromosomer) eller strukturelle.

Incidens ca. 1:150 levendefødte (obs. abort)
________________________
Kromosomer: DNA kondensering
• er kun tilstede i cellerne når de deler sig/replikerer sig.

2

Hvad indgår i de klassiske mendelistiske arvegange?

Autosomal recessiv
o Mænd = kvinder
o Børn har 25% risiko for at få sygdommen, og raske børn har 67% risiko for at bære sygdommen.
o Fx cystisk fibrose, Phenylketonuria (PKU) (Følling’s disease)

Autosomal dominant
o Mænd = kvinder
o 50% risiko for at arve sygdommen, men det er ikke nødvendigvis alle der arver sygdommen
o Ofte sen debut
o Stamtræ: går igen i alle generationer.
o Penetransen er ikke komplet
o Fx Huntinton, marfan syndrom, colonpolypper, myotopisk dystropi…

X-koblet arvegang
o Mænd < kvinder
o Arves oftest gennem raske mødre, undtagen Turner syndrom (monosomi)
o Alle døtre af enhver mand med sygdommen vil blive bærere. Hver af døtrenes’ sønner har 50% risiko for at arve sygdommen. ÷far til søn smitte.
o Fx hæmofili type A og B, Duchennes- og Beckers muskeldystrofi, fragil x-syndrom, farveblindhed /(ød/grøn)

3

Kan du komme med et eksempel på Non-medelian arvegang, og hvad der er karakteristisk?

Mitochondriel arvegang
o Arves fra mor til barn og afficerer begge køn.
o Lav incidens
o Fx optisk neuropati, arvelig hørelsesnedsættelse
o Svært at dianostiserer via test

4

Ud over den klassiske madelistiske arvegang og non-medelianske arvegang, så findes der også en tredje rodebunke af arvegang - hvilken?

Atypiske mendelian arvegange
• Trippel repeat disorders (dynamisk arvegang)
• Genomisk imprinting
• Kompleks arvegange

5

Downs syndrom (trisomi 21) er den hyppigste autosomale trisomi og genetiske årsaf til mental retardering. Hvad er kliniske manifestationer for Downs når det kommer til hhv.
• Ansigtstræk?
• Medicinske problemer?
• Andre misdannelser?


Ansigtstræk
+ Rundt ansigt og flad næseryg
+ Mongoloide øhenspalter (skråtstillede)
+ Epikantus (hudfold der dækker indre øjenkrog)
+ Brushfield-pletter i iris (pigmenterede pletter)
+ Lille mund og fremstående tunge
+ Små øre
+ Brakycefali (kortskallethed)

Medicinske problemer
+ Forsinket udvikling
+ Mental retardering
+ Lille højde
+ Øget risiko for infektioner
+ Hørenedsættelse pga. sekretorisk otitis media
+ Synsnedsættelse pga. katarakt, skelen og/eller myopi (nærsynethed)
+ Øget risiko for leukæmi
+ Øget risiko for atlantoaksial instabilitet (særlig beskyttelse ved intubation)
+ Hypotyreose og cøliaki
+ Epilepsi
+ Alzheimers sygdom

Andre misdannelser
+ Kort nakke
+ Firefingerfure, indadbøjet 5. finger og sandal gap
+ medfødt hjertemisdannelse (40%), AVSD
+ Duodenal atresi
+ Hirschsprings sygdom
___________
Ovenstående bekræftes med blodprøve

6

Det ekstra kromosom 21, som forårsager Downs syndrom, kan opstå som følge af hvilke 3 årsager:

1. Meiotisk non-disjunction, ca. 94%
(fejl i maternelle meiose, stiger med mors alder, ÷ forælderundersøgelse)

2. Translokation, ca. <5%
(ubalanceret Robertsons traslokation, hyppigst sammen med kromosom 14 (el. 15, 22 el 21) + kræver forælderundersøgelse

3. Mosaicisme (som følge af mitotisk non-disjunction), ca. 1 %. (nogle celler har normal kromosombesætning og andre har trisomi 21)

7

Edwards syndrom (trisomi 18) og Pataus syndrom (trisomi 13) er meget sjældnere end Downs, og oftest detekteres de ved prænatal screening og dobbelttest. Disse børn der fødes har multiple svære misdannelser, og barnet dør oftest inden for de første leveår. Kom med nogle kliniske manifestationer for dem hver især:

Edwards syndrom (trisomi 18)
+ svær mental retardering, lav fødselsvægt, prominent occipitalregion, lille mund og hage, kort sternum, flekterede, overlappende fingre, fodmisdannelser, hjerte- og nyremisdannelser

Pataus syndrom (trisomi 13)
+ strukturelle defekter i hjernen, skalpdefekter, små øjne (mikroftalmi) og andre øjendefekter, læbe- og ganespalter, polydaktyli, hjerte- og nyremisdannelser

8

Turners syndrom (45,X) aborteres ofte spontant tidligt i graviditeten (95%), og incidensen af levendefødte pigebørn er ca. 1:6500. Hvad indgår i den medicinske behandling af disse piger, og hvad har disse piger øget risiko for?

Medicinsk behandling:
+ Væksthormon (ofte er lav højde eneste symptom på tilstanden)
+ Østrogen-substitution mhp. udvikling af sekundære kønskarakterer omkring puberteten (infertilitet persisterer)

Komplikationer:
+ Hjertemisdannelser, især Coarctatio aorta
+ hypotyreose
+ nyremisdannelser
+ pigmenterede nævi
+ recidiverende otitis media

9

Kleinefelter syndrom (47,XXY) forekommer hos ca. 1-2:1000 levendefødte drenge. Hver er de kliniske manifestationer?

+ Infertilitet
+ Hypogonadisme med små testes
+ Normal (eller nærnormal) pubertetsudvikling
+ Gynækomasti i teenageårene
+ Stor højde
+ Intellingens - oftest normal

10

Hvad vil en reciprok translokation sige?

Udveksling af kromosommatriale ml. to forskellige kromosomer
* Balanceret (uden tab eller overskud): fænotypisk normal
* Ubalanceret (afvigende mængde): kombination af dysmorfe træk, medfødte misdannelser, forsinket udvikling og mental retardering.

11

Hvad har følgende til fælles:
+ DiGeorge syndrom
+ Cri du chat syndrom
+ Williams syndrom

Eksempler på mikrodeletionssyndromer
+ DiGeorge/velovardiofacial syndrom (22q11-deletionssyndrom)
+ 5p-deletionssyndrom (cri du chat syndrom pga. mjavende gråd)
+ Williams syndrom (7q11.23 mikrodeletion )

12

Når det kommer til autosomal arvegang, som er den hyppigst forekommende mendelske arvegang, så er der flere faktorer, som er bestemmende for, om genotypen kommer til udtryk i fænotypen - hvilke faktorer?

o Variabel ekspressivite (afficierede individer med forskellig sværhedsgrad selv inden for samme familie)

o Nedsat penetrans (individer med muterede gen ingen sygdomsmanifestationer)

o Manglende familiær anamnese med sygdommen (evt. ny mutation, gonadal mosaicisme, nedsat penetrans, andet faderskab end oplyst)

o Homocygoti
______________________
Eksempler på autosomal dominant arvegang:
+ Akondroplasi, Ehlers-Danlos-syndrom, Familiær hyperkolesterolæmi, Huntingtons shorea, Marfans syndrom, Dystrophia myotonica, neurofibromatose, Noonans syndrom, osteogenesis imperfecta, otosklerose, polyposis coli, tuberøs sklerose

13

Den næsthyppigste årsag til mental retardering hos drenge efter Downs syndrom er?

Fragilt X-syndrom, ca. 1:4000

skyldes trinukleotid repeat-syndrom

14

Hvad er det at Angelman- og Prader-Villi-syndrom har til fælles?

Genetisk sygdom, der skyldes en deletion af et imprintet gen. Imprinting betyder, at et gen udtrykkes forskelligt, afhængigt af hvilket køn det er nedarvet fra.
1. Angelman syndrome: deletion på moderens kromosomregion
• Kromosom 15q11.2-q13 deletion (maternel) inkl. UBE3A.
• De novo i de fleste patienter.
• Glad og smiler hele tiden, ”flappy” hænder, sover ikke meget, kramper, fascination af vand, lyst hår og blå øjne.

2. Prader-Villi-syndrom; deletion opstår på faderens kromosom
• hypotoni
• ansigt: smalt, mandelformede øjne, nedadskrånende mundvige, tynd overlæbe og fyldige kinder
• Neonatale spiseproblemer => dårlig trivsel 1. leveår => adipositas hos større børn pga. voldsom sult
• mikropenis, forsinket udvikling, mental retardering, væksthæmning.

15

Indikationerne for yderligere prænatal diagnostik er:

1. Par som tidl. Har fået barn med
a. Kromosom abnormaliteter
b. Seriøs autosomal dominant eller recessiv sygdomme (der kan blive identificeret gennem føtus diagnostik)
c. Strukturelle defekter af klinisk relevans
d. Seriøs X-koblet recessive sygdomme
e. Kongenital metabolisk sygdomme (der kan blive identificeret gennem føtus diagnostik)

2. Par som er bærere af ”fejl” gen eller kromosomale rearrengeringer og derfor har en høj risiko for at have et barn med seriøs udviklingssygdomme.

3. Kvinder på speciel medicin fx antiepileptika

4. Par som har eleveret risiko pga. kvindens alder = 50%
a. Pga. for mange anaploide æg

16

Inden for invasive prænatale undersøgelsesmetoder findes der følgende, og hvordan adskiller de sig?

1. Amniocentese – vi er interesseret i cellerne i vandet i 15-16 uge af graviditeten.
o Komplikationer: lækage af amnionvæske, blødning, infektion i amnion, 0,5% risiko for abort
o Tvillinger – diamniontisk kræver 2 prøver.
o Fejlkilder: mosaicism 0,25%, maternel celle kontaminering, anderledes fund der kræver mere tid.

2. Chorion villus prøve i uge 11-13 af graviditeten.
o Procedure: transabodominalt CVS UL vejledt eller sjældnere transcervical CVS → 5-10 mg placenta væv → DNA-analyse
o Fordele: tidligere diagnostik
o Komplikationer: blødning, 0,2-0,7% abort i 1. Trimester (højere risiko senere hen)
o Fejlkilder: prøven er ikke fra føtus, men fra trofoblasterne. Dvs. den er repræsenterbar ud fra disse celler.
• Mosaicism
• Maternel infektion
• anderledes fund der kræver mere tid

3. Føtoskopi
________
HUSK: testene er IKKE 100% sikre!
Og CVS kan gøres før amnioncentese pga. Tilhæftningen af amnionmembranen