Udviklingsforstyrrelser - Kap. 19 Flashcards Preview

Pædiatri > Udviklingsforstyrrelser - Kap. 19 > Flashcards

Flashcards in Udviklingsforstyrrelser - Kap. 19 Deck (13)
Loading flashcards...
1

Hvad er karakteristisk for generelle udviklingsforstyrrelser?

Generel (mental retardering eller generel udviklingshæmning) er en abnorm udvikling af motoriske, sproglige, sociale og kognitive færdigheder.

1. Afvigelsen fra den normale udvikling øges og derved bliver mere markant med alderen
2. Tilstanden kan være et debutsymptom på en række sygdomme
3. tilstanden kan være arvelig, hvilket har betydning fro de nære slægtninge fx til genetisk rådgivning.

2

Mistanken om abnorm motorisk udvikling opstår som regel i alderen 3 mdr - 2 år, hvor de motoriske færdigheder udvikles hurtigst. Årsagerne inkluderer?

+ Cerebral parese
+ Neuromuskulære sygdomme fx spinal muskeldystrofi
+ Neuralrørsdefekter
+ generel udviklingsforstyrrelse (mental retardering) evt som led i et syndrom
+ Specifik udviklingsforstyrrelse af motorisk koordination (dyspraksi)

3

Cerebral parese forekommer i 2:1000 og er den hyggpigste årsag ril motoriske udviklingsforstyrrelser hos børn. Hvad karakteriserer cerebral parese?

1. en gruppe af blivende motoriske skader, der påvirker bevægelse og kropsstabilitet
2. Forårsaget af ikke-progredierende forandringer (men i de første leveår bliver symptomerne alligevel tydeligere og tydeligere)
3. opstået i den umodne hjerne (dvs. tidligt i livet)

obs. kun 10% af tilfældene skyldes hypoksisk iskæmisk encefalopati.

4

Nævn nogle af de tidlige tegn på cerebral parese:

Debuterer oftest i barnets 1. leveår.
+ Forsinket motorisk udvikling
+ øget muskeltonus i ekstremiteter (spasticitet) evt. med hypotoni i de første levemåneder.
+ Spiseproblemer pga. oromotorisk dyskoordination og evt. hoste og opkastning i forbinelse med måltider, herunder amning.
+ abnorm gangfunktion
+ håndpræferance før 12-mdr.-alderen eller permanent knyttet hånd.
+ nedsat vækst af hovedomfang.

5

Hvordan inddeles cerebral parese, og hvilken er hyppigst?

1. spastisk cerebral parese ≈ 90%, pyramidebanen
i. Homoplegi - unilateral involvering af over- og UE
ii. Tetraplegi - involverer alle fire ekstremiteter med størst affektion af OE.
iii. Diplegi - involverer alle fire ekstremiteter, men med størst affektion af UE.
2. Dyskinetisk cerebral parese ≈ 6%, basalganglier
+ koreoatetose
+ dystoni
3. Ataktisk hypotonisk cerebral parese ≈ 4%,

Obs. kan være en kombination af 1, 2 og 3

6

Hvorledes inddeles forstyrrelser i sprogforståelse og tale?

Dysfasi - abnorm udvikling af sproget
i. Impressiv dysfasi - barnets sprogforståelse
ii. Ekspressiv dysfasi - sproglige udtryksevne (hyppigst, oftest drenge)

Udtaleforstyrrelse og fonation
i. Dysartri - problemer med talelyde
ii. Oral dyspraksi
iii. Stammen

7

Hvis et barn har forsinket sprog- og taleudvikling hvad hører da altid med til udredningen?

Alle børn med forsinket sprogudvikling skal høreundersøges!

8

Hvad karakteriserer autisme?

Autisme er karakteriserende ved afvigende
+ Socialt samspil
+ kommunikation
+ intereser og adfærd.

9

Der er overvægt blandt drenge med autisme. Hvorledes kan autisme "inddeles"?

1. Infantil autisme, med lavt funktionsniveau og ofte ledsagende mental retardering (75%)
+ 13-30-10.000
+ mistænk ved forsinket sprogudvikling, afvigende spcial kontakt og leg samt stereotyp adfærd

2. Tidl. aspergers syndrom, med højt funktionsniveau.

10

Hvorledes defineres mental retardering?

Mental retardering defineres som IK <70 (

11

Alle nyfødte i Danmark tilbydes hørescreening. Hørenedsættelsen kan være 2 former - hvilke?

1. Sensorineural - forstyrrelser i cochlea eller centrale hørebaner; oftest til stede ved fødslen
+ sjælden 1:1000 nyfødte
+ irreversibel tilstand => høreapparat eller cochleaimplantat

2. Konduktiv: ændringer af øregangen eller mellemøret - oftest pga. otitis media, men kan også skyldes dysfunktion af det eustatiske rør som ved fx Downs syndrom, Ganespalte, Pierre Robins....
+ meget hyppigere end 1.
+ oftest mild til moderat og forbigående.
+ behandling: konservativ, høreapparat eller kirurgi.

12

Der skal rejses mistanke om synsnedsættelse i spædbarnsalderen ved?

+ hvis pupilrefleks - pga. katerakt, retinoblastom, infektion eller nethindeløsning (præmaturitetsretinopati)
+Manglende respons på smil efter 8 ugersalderen.
+ Manglende øjenkontakt.
+ Visuel uopmærksomhed
+ Ukoordinerede øjenbevægelser
+ Nystagmus
+ Skelen (strabismus: skelen efter 3 mdr. skal henvises)
i. Ikke-paralytisk skelen
ii. Paralytisk skelen - obs. hjernetumor og hydrocefalus
+ Fotofobi.

13

Hvilken brydningsfejl er den hyppigste blandt mindre børn?

Hypermetropi (langsynethed)