introduktion sidor 20 Inledande begrepp Flashcards Preview

Körkortsboken > introduktion sidor 20 Inledande begrepp > Flashcards

Flashcards in introduktion sidor 20 Inledande begrepp Deck (18):
1

inledande begrepp

最初的概念

2

fordon
motordrivna fordon
släpfordon
hästfordon
traktor
motorredskap
terrängmotorfordon
moped
vägren
körfält

车辆
机动车辆
拖车
马车辆
挖掘装载机
机械
全地形车
轻骑
路边
车道

3

vägmarkeringar

längsgående markering
tvärgående markering
andra markeringar

道路标记

纵向标
横向得分
其他选择

4

21 21 21 21 21

21 21 21 21 21

5

inledande begrepp

väg
som väg betecknas vägar, gator, torg och andra leder eller platser.
som allmänt används av motorfordon.
cykelleder räknas som väg liksom gångbanor och ridvägar invid andra vägar.

se även häftet vägmärken & vägmarkeringar.

最初的概念

道路
道路被指定道路,街道,广场和其他关节或地方。
通常用于机动车辆。
循环计数道路和行人路和马道相邻的其他路线。

小册子道路标志及道路标记。

6

vägtrafikant

färdas eller uppehåller sig på en väg
vägtrafikanter
innebär
passagerare
rider längs en väg
skateboard
rullskridskor
liknande

道路使用者

旅游或居住在道路上
道路使用者
意味着
乘客
沿着路径
滑板
溜冰鞋
类似

7

fordon

sorters fordon
släpfordon

motordrivna fordon
indelas
motorfordon
traktorer
motorredskap
terrängmotorfordon
tillhör
begrepp
definitioner

车辆

类型的车辆
拖车

机动车辆

马达
拖拉机
机械
全地形车
属于
概念
定义

8

vägmarkeringar

längsgående markeringar
heldragna linjer
kantmarkeringar
skiljelinjer

tvärgående markeringar
stopplinje
väjningslinje
övergångsställe

andra markeringar
körfältspilar
symboler, text
gula markeringar
busshållplatser
vägmärken
vägmarkeringar

道路标记

纵向斑纹
实线
边缘标记
分割线

横向斑纹
停止线
väjningslinje
行人过街

其他选择
车道箭头
符号,文字
黄色标记
巴士站
迹象
道路标记

9

22 22 22 22 22 22

22 22 22 22 22 22

10

väg märken
varnar
fara
anger
förbud
påbud
viktiga upplysningar
antalet
sorts

道路标记
警告
风险
表示
禁令
诏书
重要声明

品种

11

varningsmärken

varnar
fara
upplyser
farans art
sätts upp
avstånd
effektiva
såväl på dagen
strax
tilläggstavlor
sträcka
varningen avser

警示标志

警告
风险
通知
危害性质
设立
距离
有效
无论白天
只是
额外的板
伸展
有关警告

12

väjningspliktsmärken

upplyser
väjningsregler

让路牌子

通知
让路规则

13

förbudsmärken

antyder
anger
avslutas
slutmärke
läggstavla

禁止牌子

建议
表示
关闭
结束标记
添加板

14

23 23 23 23 23 23

23 23 23 23 23 23

15

påbudsmärken
avslutas
slutmärke
läggstavla

诏书牌子 /强制性的,紧急牌子
关闭
结束标记
添加板

16

anvisningsmärken

upplyser
förhållanden
ett slutmärke
satts upp

指示标识

通知
条件
最终标志
设立

17

lokaliseringsmärken

antalet
varerande
utseende
ange
orter
inrättningar
turistiskt intressanta mål.

定位牌子 /寻找,查找指示标记


要么产生
外形
指定
地点
场所
有趣的旅游目标。

18

tilläggstavlor

uppsatta
komplettera
ovanför
viltsträckan
skylten och avslutas

额外的板


补充
以上
野生距离
签署并结束