sidor 66 att stanna eller parkera Flashcards Preview

Körkortsboken > sidor 66 att stanna eller parkera > Flashcards

Flashcards in sidor 66 att stanna eller parkera Deck (29):
1

parkering

gäller vardagar utom dagar före sön- och helgdagar.
övriga dagar är inte tidsbegränsade.

tilläggstavlor
tiderna anges efter ett system

särskilt tillstånd krävs!

rörelsehindrade
av- och påstigning

停车

平日天前周日和节假日除外。
其他的日子是没有时间限制。

额外的板
由系统指定的时间

需要特别许可证!

有障碍的残疾人
上下客, 落客

2

parkeringsskiva

ställ in den närmast följande halvtimmen efter din ankomsttid.
om du parkerar här under den tid som tilläggstavlan anger.
om du parkerar innan tidsbegränsningen börjar så ställer du in klockslaget för tidsbegränsningen början.

停车场盘

设置下一个半小时后,您的到来。
如果你停在这里的那段时间,额外的板集。
如果你公园时限前开始设定时间开始的时间限制。

3

att stanna eller parkera

allmänna regler
fara
onödigt hinder uppstår.
backa eller vända får du endast göra om det kan ske utan fara eller hinder för andra trafikanter.
självklart för alla.
detaljerade

停止和停车

一般规则
风险
不必要的障碍。
倒车或者掉头,你可能只能做,如果它可以做到无危险或妨碍其他道路使用者。
有目共睹的。
详细

4

parkering tillåten

skylten betyder att:

允许停车

标志是指:

5

tilläggstavlor

principen
parkeringsangivelser
tillhör
omedelbart ovanför
eventuella
stolpe.

额外的板

原则
停车指示
属于
正上方
任何
发布。

6

tidssystem

tidsangivelser på tilläggstavlan.
parentes
inom parentes
almanackan
pilar

实时系统

时间上的额外的板。
括号
括号内的
历书
箭头

7

parkeringsplats för rörelsehindrade

symbol
rörelsehindrade
tillåtelse
särskilt tillstånd
saknar tillstånd

残疾人停车

符号
残疾人
允许
特别许可证
没有许可证

8

parkeringsskiva

slipper
tobaksaffärer
kiosker
framrutans insida.

停车场盘

避免
报刊亭

挡风玻璃里面。

9

68 68 68 68 68 68 68 68

68 68 68 68 68 68 68 68

10

68 68 68 68 68 68 68 68

68 68 68 68 68 68 68 68

11

här är det förbjudet att parkera

skymma sikten och försämra
framkomligheten
för annan trafik.

på huvudled

stillastående
hindra
fara

这里是禁止停车

阻碍和损害
辅助功能
其他交通。

在公路上

静止的
防止
风险

12

försvårar infart till fastighet

en container
utanför
utmärkt
mötesplats
streckad linje
trottoarkant
utanför en p- ruta.
skylten

阻碍了入口的属性

一个集装箱

优秀
会场
虚线
抑制
外的p箱。

13

69 69 69 69 69 69 69 69

69 69 69 69 69 69 69 69

14

69 69 69 69 69 69 69 69

69 69 69 69 69 69 69 69

15

buss- och spårvagnshållplatser

streckad linje
trottoarens kantsten
eventuellt kombinerad
sicksacklinje
markeringen
form av
heldragen linje
innebär

电车和公交车站

虚线
路面路边
任选结合
曲折线
选择

实线
手段

16

avstigning och påstigning.

lasta i och ur bilen.
stanna om trafikförhållandena kräver det.

下和登。

加载和卸载的车。
停止,如果交通条件要求。

17

70 70 70 70 70 70 70

70 70 70 70 70 70 70

18

70 70 70 70 70 70 70

70 70 70 70 70 70 70

19

här är det förbjudet att stanna

ett avstånd
övergångsställe
skymma sikten
försämrar
framkomligheten
backkrön
av kurvan med skymd sikt
siktsträckan
tvinga ut

这里是禁止停车

的距离
行人过街
阻碍
损害
辅助功能
波峰
受限的页面曲线
的范围内的可见性
逼出来的

20

71 71 71 71 71 71 71

71 71 71 71 71 71 71

21

71 71 71 71 71 71 71

71 71 71 71 71 71 71

22

vägport
tunnel
risken
stillastående
hindrande eller orsakar
längs en heldragen linje
målad på
tillämplig på
stadsmiljö
trottoarkant
avsedda för gående och cyklister
ett spärrområde
cirkulationsplats

地下通道
隧道
风险
静止的
阻碍或引起
沿着用实线
画上
可适用
城市的
抑制
为行人和骑自行车者
禁止区域
迂回

23

datumparkering

område för datumparkering
jämnt sida
det är förbjudet att parkering på jämn sida under dagar med jämnt datum
och på ojämn sidan vid ojämnt datum.

på dagar med udda datum
på dagar med jämnt datum

områdesmärke
markerade parkeringsplatser

日停车

停车场面积日期
偶数页
甚至天方甚至日禁止停车
在奇数日期和不均匀侧。

在奇数日期的日子
日天

标记区的
指定停车场

24

73 73 73 73 73 73 73

73 73 73 73 73 73 73

25

73 73 73 73 73 73 73

73 73 73 73 73 73 73

26

datumparkering

underlätta rengöring och snöröjning av gatorna används i många tätorter datumparkering.
rengöras

日停车

方便清洗,并在许多城市地区使用的街道除雪日期停车场。
清洗

27

datumregeln
ojämn husnummersida när det är ojämnt datum.
jämn husnummersida när det är jämnt datum.
huvuddelen av dygnet

日期规则
门牌号码单数时,它是单数的日期。
门牌号码偶数时,它是偶数日期。
大部份的天

28

tomgångskörning
lokala trafikföreskrifter

trafikkontoret
parkeringsvakter
trafiksäkerheten
framkomligheten
parkeringsvakt

闲置
当地交通法规

交通办公室
出纳窗
道路
辅助功能
看守

29

tips och råd om parkering

färdriktningen
enkelriktad
i lutning
vrida
trottoarkanten
kvar
oförstånd
orsaka
försvårar
tillfällighetstjuven
nycklarna
vid solsken
husdjur

停车提示和建议

方向
单向
在斜坡
转弯
路旁
留下
愚拙
导致
困难
巧合贼

阳光
宠物