sidor 202 att påverkas Flashcards Preview

Körkortsboken > sidor 202 att påverkas > Flashcards

Flashcards in sidor 202 att påverkas Deck (40):
1

att påverkas
trötthet för sämrar
beslutsförmågan
koncentrationsförmågan
koordinationen
reaktionsförmågan
uppfattningsförmågan

planera din körning
ge akt på trötthetssignalerna
korta körpass, max 1-1 1/2 timme
inte för varmt i bilen
regelbundna pauser, utanför bilen
undvik "tung" mat.

影响
疲劳也妨碍
决策能力
集中精力的能力
协调
响应
顾虑

计划你的驾驶
疲劳信号留心
驾驶的时间很短,最多1-1 of 1/2钟点
不要太烫在车上
定时休息,车外
避免“重”的食物。

2

203 203 203 203 203 203 203 203

203 203 203 203 203 203 203 203

3

trötthet
vi har tidigare talat om illusioner.
det är feltolkningar.
som kan inträffa när omgivningen är otydlig och förvillande.
andra feltolkningar uppstår saker som egentligen inte finns.
han ser i syne.

att köra uttröttad är livsfarligt.
reaktionstiden efter en natt utan sömn kan jämföras med 0.8 promille alkohol i blodet.
lagen är sträng på den här punkten och jämställer en olycka på grund av trötthet med en olycka.
där föraren kört påverkad.

trötthet påverkar
om vi studerar hur trötthet påverkar oss.
kan vi upptäcka stora likheter med det som inträffar när vi druckit alkohol.
uppfattningen, förmågan att se och höra, försämras.
omdömet, förmågan att rätt bedöma och ta beslut, på verkas.
reaktionsförmågan försämras.
koncentrationsförmågan minskar.
koordinationen, förmågan att göra flera olika saker samtidigt, försämras.

trötthet är kroppens försvar mot utmattning,
driften att somna går till slut inte att hejda ens med den starkaste viljeansträngning.

疲劳
我们以前谈到的幻想。
这是误解。
这可能发生在周边地区不清和混乱。
第二个误解发生的事情是不是真的存在。
他所看到的东西。

疲劳驾驶是危险的。
反应时间后,不睡了一晚,与血液中的0.8%的酒精米尔相比。
法律是严格的在这一点上,并画上等号事故是由于疲劳与事故。
其中驾驶员驾驶的影响下。

疲劳的影响
如果我们研究如何疲劳影响我们。
我们可以发现许多相似之处,当我们喝酒会发生什么。
知觉,看到和听到的,恶化的能力。
审查,正确评估并作出决策的能力,都会受到影响。
响应性变差。
浓缩能力下降。
协调,同时做几个不同的东西的能力变差。

疲劳是机体的防御乏力,
冲动入睡终于可以没有,即使有意愿最强努力停止。

4

tröttheten kommer smygande på oss
dina ögon är öppna men tankarna är långt i fjärran.
kommer du ihåg de sista lektionerna för dagen i skolan?
vad? ställde hon frågan till mig?

mikrosömn
tänk dig att du sitter i en bil i stället för i skolbänken.
i en svag vänsterkurva tappar du koncentrationen under några tiondelar av en sekund.
bilen följer inte kurvan,
utan kommer en meter för långt till höger.
vad händer sedan?
din ouppmärksamhet kan vara ett tillstånd som vi kallar mikrosömn.
det kan drabba oss vilken tid på dygnet som helst,
var som helst och med bara kort förvarning,
om vi inte tar trötthetssignalerna på allvar.

疲倦小兵上我们
你的眼睛是睁开的,但思想是远的距离。
你还记得那天在学校的最后一课?
什么?她把这个问题给我吗?

微睡眠
想象你正坐在一辆汽车,而不是在教室里。
在轻微的左曲,你失去浓度为第二个零点几秒。
车子不遵循曲线,
而将一米太远的权利。
会发生什么呢?
你的注意力不集中可以是我们所说的微睡眠状态。
它可能会打我们一天中的任何时间随时
任何地方,只用简短的通知,
如果我们不采取疲劳信号严重。

5

204 204 204 204 204 204 204

204 204 204 204 204 204 204

6

hur lång stund
kan vi vara bortkopplade?
efter tiondelen av en sekund är du på den mötandes väghalva.
vad händer då?
hur länge var du "borta" på sista lektionen igår?
montotoni och sövande ljud innebär en risk oavsett tiden på dygnet.

vilka trötthetssignaler är dina?
slö och oengagerad
grus i ögonen
viss tanketröghet
stereotypa tankar
tendens till försämrad kurshållning
nackmusklerna slappnar
dubbelseende
tendens till överreaktioner
desorientering i tid och rum
muntorrhet
illusioner "ser i syne"
tätare, djupare gäspningar
överreaktioner - hallucinationer
frusenhet
totalfrånvaro med öppna ögon
ögonlocken klipper
ögonlocken sluts
farthållningen ojämn
huvudet faller

如何半晌
我们可以断开连接?
一个十分之一秒后,你就mötandesväghalva。
会发生什么呢?
多久了你的最后一课昨天“离开”?
montotoni和催眠声带有风险无论一天中的时间。

而疲劳的信号是你的吗?
昏昏欲睡,未接合
砾石的眼神
给予一定的惯性
千篇一律的坦克
倾向减值方向控制
颈部肌肉放松
复视
倾向于过度反应
迷失在时间和空间
口干
幻想“看花眼”
更密集,更深入打哈欠
过激反应 - 幻觉
感觉冷
完全没有睁着眼睛
眼睑微调
眼睑闭合
巡航控制不均匀
头瀑布

7

205 205 205 205 205 205 205

205 205 205 205 205 205 205

8

trötthetssignaler
du sätter dig utvilad bakom ratten och startar din resa.
efter ett tags körning känner du dig mindre engagerad.
om du kör långa sträckor som inte kräver din totala uppmärksamhet.
börjar du snart dagdrömma.
ljudet från motor och däck verkar sövande.
och du får efter ett tag sämre blodeirkulation och börjar frysa.

vad hände?
du ökar värmen, men får svårt att koncentrera dig.
trots att du ökar volymen på stereon och vevar ner rutan för att få luft,
så kan du inte få bukt med tröttheten.
plötsligt rycker du till
vad hande?
tänker du
musklerna som håller huvudet upprätt har slappnat av
och huvudet har nickat till
omdu nu fortsätter
så är risken stor att du inte vaknar vid nästa nickning
det är risk att du inte vaknar mer överhuvud taget.

疲劳信号
你坐着休息的车轮后面,开始你的旅程。
经过一段时间的驾驶,你会觉得少订婚了。
如果你开车长途跋涉,不需要你的总的注意。
即将拉开帷幕的白日梦。
发动机和轮胎的声音似乎催眠。
你一会儿穷blodeirkulation后获得,并开始冻结。

发生了什么事?
你增加热量,但发现很难集中精力。
即使你增加了立体声音量和曲柄下车窗让空气,
你不能克服疲劳。
突然拉你到
喊得什么?
想着你
即保持头部直立发下来的肌肉
和头部已经打瞌睡
万一现在继续
这样的风险是,你不吵醒旁边点头
还有就是你不会醒来更在所有的危险。

9

ta en tupplur
du måste stanna för att sova
för att övervinna tillfällig trötthet kan en tupplur på 20 minuter vara lagom.
åtgärder som raster.
kall luft
bilradio med mera har mycket kortlivade effekter.

singelolyckor
singelolyckan är den vanligaste olyckstypen utanför tättbebyggt område.
40 procent av alla singelolyckor sker under mörker och gryning.
en trolig orsak är att föraren somnat bakom ratten.
i singelolyckor med dödlig utgång finns alkohol med i varannan olycka.
alkoholpåverkade förare är inte lika uppmärksamma på trötthetssymptomen som nyktra förare.
därför somnar de lättare bakom ratten.

打盹儿
你必须留下来睡
克服偶尔疲劳的20分钟小睡就足够了。
措施休息。
冷空气
无线电等有非常短暂的影响。

单一车辆事故
单一事故是意外最常见的类型的建成区以外。
40%的单一车辆事故发生在夜间和凌晨。
一个可能的原因是司机睡着了方向盘后面。
在单一车辆死亡事故都与每一个事故的酒精。
醉酒司机是不是知道疲劳的症状,清醒的驱动程序。
因此,入睡更容易背后的车轮。

10

alkohol

alla som någon gång druckit alkohol vet, att man till en början känner sig uppåt och glad.
för att något senare bli trött och sömning.
att vi blir sömniga beror på att alkoholen bedövar nervcellerna i hjärnan.

酒精

所有谁都有过喝醉了酒,知道你最初的感觉和快乐。
要稍晚变得疲倦和昏昏欲睡。
我们变得昏昏欲睡,因为酒精麻木的神经细胞在大脑中。

11

206 206 206 206 206 206 206

206 206 206 206 206 206 206

12

alkohol medför att
periferiseendet försämras
ögat blir sämre på att klara skiftande ljusförhållanden och bländningsrisken ökar

alkohol påverkar
hjärnans funktioner
detta sker:
0,1- 0,4
hämningarna minskar
överskattad förmåga
reaktionstiden blir sämre
0,4-1.0
sluddrigt tal
synen försämras
koordinationen blir sämre
1,0-2,0
dubbelseende
klumpigt beteende
balanssvårigheter
2,0- 3,5
faller i djup sömn
3,5-5,0
koma död

酒精的原因
周边视力恶化
眼睛变得不那么能够应对不断变化的光线条件和眩光增加

酒精影响
大脑功能
发生这种情况:
0.1〜0.4
 禁忌跌幅
被高估的能力
反应时间变得更糟
0,4-1.0
口齿不清
弱视
协调变得更糟
1.0-2.0
复视
笨拙的行为
平衡问题
2.0〜3.5
陷入深度睡眠
3.5-5.0
昏迷死亡

13

207 207 207 207 207 207 207

207 207 207 207 207 207 207

14

alkohol i trafiken
de flesta vet att alkohol och trafik inte är någon bra kombination.
trots det dör varje år ungefär 75 personer i trafikolyckor där alkohol varit inblandat.
det berör alla typer av trafikanter och olyckor.
det behöver alltså inte alltid vara den som kört fordonet som varit berusad.

när det gäller personbilsförarna är ungefär var femte som omkommer påverkad av alkohol.

tittar man på statistiken över särskilda olyckstyper kan man konstatera att över hälften av de som dött i singelolyckor var alkoholpåverkade.
även om statistiken om rattfylleri är ganska krånglig att tolka,
visar siffrorna entydigt att alkohol och trafik är en mycket farlig kombination.

hur kommer det sig då att trafikolyckor där alkohol funits med är så vanliga?
ja, i många fall har det visat sig att rattfylleristerna har stora alkoholproblem.
detta förklarar dock inte att ungefär var fjärde avliden personbilsförare i åldern 18-24 var alkoholpåverkad vid olyckstillfället.
ungdomar är i de flesta fall inte alkoholister.
kan det vara så att ungdomar i större utsträckning än äldre underskattar de risker som finns?

酒后驾驶
大多数人都知道,酒精和交通不是一个很好的结合。
尽管如此,每年死于约75人在道路交通事故中,涉及酒精。
它会影响所有类型的道路使用者和事故的发生。
它不必总是一个驾驶车辆陶醉。

当涉及到汽车司机是大约五分之一的谁死陶醉。

如果你看一下统计数据为特定类型的事故可以看出,超过一半的人谁在单一车辆事故死亡的是酒精相关。
虽然对酒后驾车的统计数据是相当复杂的解释,
数据显示得出结论说,酒精和交通是一个非常危险的组合。

它是如何那么这宗交通意外,其中酒精funits带是如此普遍?
是的,在很多情况下,它已经发现,酒后驾车有很大的饮水问题。
这并不能说明是18-24岁的约四分之一的死者轿车司机陶醉在事故发生的时间。
青年是在大多数情况下不酗酒。
这可能是因为年轻人在更大程度上比老低估所涉及的风险?

15

hur påverkas vi av alkohol?
alkohol påverkar hjärnan redan i små mängder.
när man har druckit en öl eller ett glas vin känner man sig kanske avslappnad,
lite gladare och lättare till sinnet?
det är vanligen orsaken till att många dricker.
man anser sig inte påverkad.
och känner sig inte påverkad,
därför kan det finnas en risk att man tar bilen.
risken finns också,
att när man nu känner sig styrkt av alkoholen vill man ha mer alkohol.
efter att ha druckit yettrligare blir många mer känslosamma
och den normala uppfattningen om risker suddas ut.
att ta bilen.
något man aldrig kan tänka sig när man är nykter , ser man nu inte som så riskfyllt

när man är nvkter vet man vad man vill,
när man har druckit måste någon annan säga till.

我们如何受酒精影响?
酒精会影响大脑,即使在​​微量。
喝啤酒或一杯葡萄酒的时候,你也许感到轻松,
小快乐,更轻松的心态?
它通常是造成许多光。
他们不认为自己是受影响的。
也不要觉得受影响,
因此,有可能是你坐的车的危险。
也冒险,
当一个现在感觉由酒精鼓励,你想要更多的酒精。
饮酒后yettrligare将有更多的情感
和风险的正常知觉消失。
取车。
东西当你清醒的,你现在看到的你永远无法想象的是不那么冒险

而nvkter人们知道他们想要什么,
当你已经喝有别人去说吧。

16

208 208 208 208 208 208 208

208 208 208 208 208 208 208

17

du måste ta ställning!
vad gör du om kompisen vill ta bilen från festen?
kan du tänka dig att åka med en berusad?
hur blir ditt liv, efter att du som berusad förare har invalidiserat ett barn?
ta ställning när du är nykter
planera , före festen , hur du ska ta dig hem.

ca en femtedel av alla bilförare som omkommer i trafikolyckor är alkohol påverkade.
i singelolyckor är ungefär hälften alkohol påverkade.

att känna sig nykter är inte samma sak som att vara det

många blir rattfyllerister när de bara ska hämta bilen dagen efter.

你必须采取的立场!
你会怎么做,如果你的朋友想坐汽车从党?
你会愿意乘坐了醉了?
怎么是你的生命,你的醉酒司机已经残废一个孩子呢?
采取的立场,当你清醒
计划,在聚会前,如何带你回家。

约五分之一的道路交通事故丧生的所有驱动程序都与酒精有关。
在单一车辆事故大约是半醉。

感觉清醒是不一样的是有

许多醉酒司机时,他们应该只是取车的第二天。

18

209 209 209 209 209 209 209

209 209 209 209 209 209 209

19

vad säger lagen?
rattfylleri
rattfylleri döms det till som har 0.2 promille eller mer i blodet.
straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.
körkortet återkallas normalt ett år.
för den som har diagnosen missbruk.
beroende eller upprepade gånger under en femårsperiod dömts för rattfylleri återkallas körkortet i två år.

grovt rattfylleri
grovt rattfylleri döms den till som har 1 promille eller mer i blodet.
straffet är fängelse i högst två år.
körkortet återkallas i två år.
om man gör sig skyldig till grovt rattfylleri och samtidigt är vållande till annans död, kan straffet bli upp till sex års fängelse.

kan det antas att man inte kan köra på ett betryggande sätt kan man dömas för rattfylleri även om alkoholkoncentrationen inte uppgår till 1,0 promille.
orsaken kan vara att färden inneburit på taglig risk för olycka,
eller att en olycka inträffat.

leverprover
har körkortet återkallats på grund av grovt rattfyleri,
ska man till ansökan om nytt körkortstillstånd bifoga ett läkarutlåtande om sina alkoholvanor.
utlåtandet grundar sig på leverprover som tagits upprepade gånger under en längre tid.
även om körkortstillståndet beviljats
ska nya leverprover tas efter ytterligare sex och tolv månader.

什么法律说什么?
醉驾
醉酒判断它有每千以上0.2份在血液中。
可被罚款或监禁不超过6个月。
通常执照吊销一年。
对于那些谁拥有物质滥用的诊断。
依赖或反复过一段五年的定罪醉酒吊销执照两年。

醉酒驾驶
醉酒驾驶被判处在血液中每1万以上。
刑罚是入狱两年。
吊销牌照,为期两年。
如果被判有罪醉酒驾驶的,同时是过失杀人罪,刑罚可以在监狱里长达六年。

我们可以假设,你不能驾驶以安全的方式,一次可被判酒后驾车即使酒精并不等于1.0 ‰。
原因可能是,此行意在意外发生明显的风险,
或者说发生了事故。

肝脏样本
执照已被吊销,因为粗糙rattfyleri ,
要申请新的许可证条件附上一个关于他们的饮酒习惯的医生。
声明的基础上反复经过一段长时间拍摄肝脏样本。
即使被授予了许可证授权
是一个额外的六到十二个月后所采取的新的肝脏样本。

20

körkort - körkortstillstånd
tänk på att de regler som gäller för körkort i de flesta fall också gäller för körkortstillstånd.
det vill säga om du ännu inte hunnit ta körkort,
så kan du förlora möjligheten att göra det.
även om du inte ens kör bil.
kan ett körkortstillstånd dras in.
om du uppträder berusad och inte kan ta hand om dig själv.

körkort med villkor alkolås
den som får körkortet indraget på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri kan ansöka om att få ett körkort med villkor alkolås.
den som får det beviljat kan fortsätta att köra men bara fordon som har ett godkänt alkolås installerat.
under villkorstiden måste den dömde regelbundet genomgå hälsoundersökningar för att visa att han eller hon inte dricker för mycket.
dessutom registreras alla blåsningar i alkolåset.
om någon försöker att starta bilen utan att vara nykter dras körkortet in.

驾驶执照 - 牌照条件
请记住,在大多数情况下,申请牌照的规则也适用于学习者的许可证。
也就是说,如果你还没有过驾驶执照,
你可能会失去机会这么做。
即使你甚至不能开车。
可以学车证撤销。
如果你出现陶醉和无法照顾自己。

有条件的酒精联锁驾照
一个谁得到许可因酒后驾车或醉驾吊销可以申请与条件酒精联锁许可证。
接受补助的人可以继续运行,但已安装经批准的酒精联锁只有车辆。
条件下,当时的罪犯进行定期的身体检查,以证明他或她没有喝太多。
另外记录在酒精锁所有的通货膨胀。
如果有人试图启动汽车而不清醒的牌照被撤销。

21

210 210 210 210 210 210 210

210 210 210 210 210 210 210

22

några vanliga frågor om alkohol
hur mycket är en promille?

en promille kan jämföras med en droppe alkohol per tusen droppar blod.
det är alltså ingen stor mängd alkohol som behövs för att vi ska påverkas.

hur mycket den har druckit som har en promille alkohol i blodet kan man inte veta exakt.
en mängd faktorer spelar in ,
hur mycket du väger,
din hälsa och om du är man eller kvinna.
samma mängd alkohol kan ge olika promillehalter beroende på om du ätit.
vilken mat du ätit
i vilken takt du dricker
om du är trött och så vidare.
är du ovan vid att dricka.
får du högre alkoholkoncentration.

kom ihåg att gränsen för rattfylleri går redan vid 0,2 promille

一些关于酒精常见问题
多少是一个BAC?

每千之一,每千滴血一滴酒精相比。
因此,它是没有必要的,我们也可以影响大量的酒精。

多少已经喝醉了血液酒精血液中的酒精含量不能确切知道。
多种因素在起作用,
你的体重是多少,
您的健康,如果你是男性还是女性。
酒精同样数额可以给不同的血液酒精含量取决于你吃。
你吃什么食物
在你喝率
如果你累了,等等。
你不习惯喝酒。
你得到更高的酒精含量。

记住,限制酒后驾车已经是0.2每千

23

hur mycket alkohol innehåller en burk öl
en burk med 50 cl folköl motsvarar ungefär 4,5 cl sprit medan en burk normalt starköl mot svarar ungefär 7 cl sprit.

多少酒精包含一个可啤酒
50厘升罐啤酒相当于约4.5厘升烈酒,而一罐啤酒通常对应于鬼神约7厘。

24

vilken effekt får alkohol tillsammans med lugnande tabletter
kombinationen av alkohol och lugnande tabletter kan ge mycket kraftiga effekter och starkt påverka din körförmåga.

går det att påskynda förbränningen
nej, glöm alla ideer om att påskynda förbränningen.
det hjälper inte att dricka kaffe eller mjölk,
bada bastu springa.
sova eller kräkas.
du kanske känner dig hättre,
men alkoholen stannar kvar i kroppen.

什么是酒精与镇静剂的影响
酒精和镇静剂的组合可以产生很强的效果,并强烈地影响你的驾驶能力。

它可以加快燃烧
没有,忘记关于加快燃烧任何想法。
它有助于不要喝咖啡或牛奶;
桑拿运行。
睡眠或呕吐物。
你可能会觉得hättre,
但醇残留在体内。

25

211 211 211 211 211 211 211

211 211 211 211 211 211 211

26

men några öl är väl inte så farligt?

jo, tvårtom.
eftersom öl innehåller kolhydrater,
uppfattar magen det som mat.
det innebär, att alkoholupptaget går långsammare.
och man måste dricka mer,
för att känna sig berusad.
för att du lättare ska förstå tar vi ett exempel.
om du dricker 20 cl vodka på fastande mage.
kommer du att bli påtagligt berusad.
det motsvarar ungefär tre starköl,
men eftersom öl innehåller matkalorier.
blir känslan av berusning inte så stor.
sex burkar starköl motsvarar samma berusningsgrad.
det är dubbelt så mycket alkohol.

但一些啤酒也不是那么坏?

是的,完全相反。
因为啤酒中含有碳水化合物,
感觉肚子里的食物。
这意味着酒精吸收较慢。
你必须喝更多,
觉得醉了。
为了帮助您了解,我们举一个例子。
如果你喝20厘升伏特加空腹。
您将显著陶醉。
那是大约三强的啤酒,
但由于啤酒中含有matkalorier。
获取中毒的感觉是没有那么大。
六罐啤酒就相当于醉酒的程度相同。
它的两倍多酒。

27

är jag en sämre bilförare dagen efter?
ja, vid en undersökning visade det sig att deltagere som fått äta och dricka obegränsat på kvällen och sedan sova ordentligt var ungefär 20 procent sämre som bilförare än normalt.
då hade de ändå inte någon alkohol i kroppen vid körningen på morgonen.

我是一个糟糕的驱动程序后的一天?
是的,在调查,原来参加基尔进食和饮水无限晚上再好好地睡一觉较低约20%的司机比正常。
然后,他们仍然没有在身体在上午运行任何酒精。

28

går det att räkna ut när man kan köra dagen efter?
eftersom vi är olika påverkas vi olika.
till exempel av alkohol
dessutom kan var och en påverkas annordlunda från den ena gången till den andra.
förbränning av alkohol varierar mellan cirka 0.1 och 0.3 promille per timme.
men försök aldrig räkna ut hur snabbt du för bränner den alkohol du har druckit.
misslyckas du med dina beräkningar kan det få katastrofala följder- inte bara för dig utan även för andra.

它可以弄清楚的时候可以运行在第二天?
因为我们是不同的,我们受到的影响不同。
例如酒精
此外,每个受影响的annordlunda从一个时间到另一个。
每小时约0.1至0.3醇的燃烧而变化每磨。
但从来没有揣摩​​你如何快速燃烧你已经消耗了酒精。
失败,你与你的计算,它可以带来灾难性的后果,不仅对你,而且对别人。

29

212 212 212 212 212 212 212

212 212 212 212 212 212 212

30

är din medicin trafikfarlig?
om du får något av följande besvär
du känner dig trött eller yr
du reagerar långsammare än vanligt
vardagssaker känns besvärligare att utföra
du har besvär med syn och hörsel
du har svårt att följa med i samtal
du eller andra tycker att ditt omdöme försämrats
avstå från att köra

tänk efter före
ansvaret är ditt
citodon

是你的药流危险吗?
如果您收到任何下列症状
你感到疲倦或头晕
你的反应比平时慢
有生命的东西感到更加难以执行
你有视觉和听觉的麻烦
你发现难以遵循它的对话
你或其他人认为你的判断已经恶化
自驾车避免

三思而后行
责任是你的
Vicodin的

31

213 213 213 213 213 213 213

213 213 213 213 213 213 213

32

läkemedel
många mediciner är olämpliga att ta i samband med bilkörning.
mediciner kan framkalla trötthet.
nedsatt uppmärksamhet,
längre reaktionstid eller försämrat omdöme.
därmed gör de dig till en sämre bilförare.
en hel del mediciner innehåller narkotika.
påverkan

börjar medicinera
ett läkemedel kan påverka dig i början av en medicinering,
men problemen kan gå över efter några dagar.

slutar medicinera
vissa läkemedel kan ge stora problem tiden efter du slutat med dem.

kombinationseffekter
kombinationer av läkemedel kan förstärka den påverkan som de enskilda medlen ger.
mycket små mängder av alkohol i kombination med läkemedel kan göra dig farlig i trafiken.

det är naturligtvis förbjudet att köra bil, och du kan bli dömd för rattfylleri.
när du uppträder trafikfarligt på grund av påverkan av ett läkemedel.
detta göller även om en läkare ordinerat medicinen.
om blodet innehåller något narkotikaklassat ämne.
detta gäller inte om läkare ordinerat medicinen.

药物
许多药物均不宜采取与驱动连接。
药物可能引起嗜睡。
注意力受损,
较长的反应时间和判断力。
因此,他们让你更差的驱动程序。
大量含有毒品的药物。
碰撞

开始用药
一种药物可以影响你的药物的开始,
但问题可能几天后穿脱。

结束用药
有些药物可引起大问题的时间后停止服用它们。

组合效果
联合用药可提高个人代理人提供的影响。
非常少量的与药物合用酒精可以让你在危险的交通。

当然它是被禁止开车,你可被判酒后驾车。
在执行中,因为药物的影响交通事故的危险。
这Göller酒店即使医生开的药。
如果血液中含有的任何受控物质。
如果医生处方药物,这并不适用。

33

lagen förbjuder dig alltså inte att köra när du använder läkemedel
med undantag för narkotikaklassade medel utan ordination.
den förbjuder dig att köra när du är påverkad.

法律禁止你不是,所以在使用药物驾驶
目前除了毒品药物没有处方。
它禁止你在的影响下驾驶。

34

ditt ansvar
ansvaret vilar på dig,
när det gäller att bedöma om ett läkemedel påverkar dig så att du blir en sämre förare.
till din hjälp har du
läkaren, som är skyldig att ge dig information
apoteket, som också ska informera dig
bipacksedeln som medföljer medicinen.

你的责任
责任在你,
当涉及到评估药物是否会影响你,让你成为一个更坏的驱动程序。
帮你,
医生,谁需要给你的信息
药店,这也将通知您
单张自带的药。

35

214 214 214 214 214 214 214

214 214 214 214 214 214 214

36

skev verklighetsbild - trafik?
har du provat?
bara en gång.
varför
kompistrycket du vet
skulle du vilja prova igen
aldrig
varför
kompisarna du vet, dom lever inte längre....
vad var det som hände
vi krockade.

narkotika
alkohol
köroduglig
oansvarig
omogen
beroendeframkallande

现实的歪曲图片 - 流量?
你有没有试过?
只有一次。
为什么
朋友的压力你知道
你想再试一次
从来没有
为什么
朋友,你知道,他们不长寿....
刚刚发生了什么
我们相撞。

药物
酒精
köroduglig
不负责任
未成熟的
上瘾

37

215 215 215 215 215 215 215

215 215 215 215 215 215 215

38

narkotika
varje dag året runt trafikeras våra vägar av narkotikapåverkade förare.
ingen vet exakt hur många de är
men man vet att problemet med sådana förare ökar.

nollgräns för narkotika
det är naturligtvis förbjudet att köra bil under påverkan av narkotika.
du kan dömas för rattfylleri.
om det finns något narkotiskt ämne kvar i blodet när du kör.
men andra ord
så gäller en nollgräns för narkotikapåverkan i trafiken.

alkohol är ett vakenhetssänkande medel. andra droger kan ge annorlunda effekter.

hasch och marijuana framkallar hallucinationer och ger störd verklighetsuppfattning.
det ger också oförmåga att ta emot intryck utifrån.
kraftig överskattning och desorientering.
en haschpåverkad bilförare har svårt med avståndsbedömning och att hålla en jämn trafikrytm.
att röka hasch eller marijuana ger påverkan under minst en vecka.
under den tiden är du troligen olämplig som bilförare.
giftet kan finnas kvar i kroppen upp till två månader.

药物
一年中的每一天担任我们的药物损害的驱动方式。
没人知道究竟有多少
但你知道与这些驱动程序的问题越来越多。

零极限药物
当然它是被禁止开车的药物影响下。
你可被判酒后驾车。
如果有任何麻醉物质保留在血液中,而驾驶。
换句话说
的零限制药物在交通影响的概念。

醇是一种觉醒降低剂。其他药物可引起不同的效果。

大麻和大麻引起幻觉和现实给人的不安感觉。
这也给了无法从收到的印象没有。
大型高估和迷惑。
哈希影响有困难的估计距离,并保持一个稳定的流量驾车人士。
抽大麻或大麻的生效,至少一个星期。
在这段时间里,你可能是不适当的,因为驱动程序。
毒素可以留在体内达两个月。

39

kokain och amfetamin ger överaktivitet,
ofta med stark självöverskattning som följd.
dessa droger tar bort trötthetskänslorna.
en drogad förare märker inte trötthetten och kan utan förvarning kollapsa.
en amfetaminpåverkad förare får sämre omdömes. och koordinationsförmåga.

可卡因和安非他明多动,
往往具有很强的自尊心,结果。
这些药物去除疲劳的感觉。
一迷药司机没有注意到trötthetten并可以折叠没有警告。
安非他明受影响的驱动程序有较少的判断。和协调。

40

hasch kan både förstärka alkoholruset och fördröja det.
man kan lämna en fest utan att känna sig berusad
och ändå senare bli en stor fara för medtrafikanterna.
människor som lyckats ta sig ur ett drogberoende.
kan berätta om ett ofta aggressivt körsätt.
de kan också ha lidit av sömnbrist eftersom de inte sovit på flera dygn.

大麻既可以加强酒精中毒和延缓它。
你可以留下一个党不醉的感觉
而再后来成为一个伟大危及其他道路使用者。
人谁管理,走出一个吸毒的。
可以告诉你一个经常攻击性驾驶。
他们也可能因睡眠不足而受到影响,因为他们不睡了好几天。