sidor 253 om olyckan är framme Flashcards Preview

Körkortsboken > sidor 253 om olyckan är framme > Flashcards

Flashcards in sidor 253 om olyckan är framme Deck (32):
1

om olyckan är framme
hos dem som på något sätt blir inblandade i en trafikolycka,
sätts många känslor i svallning.
de kan uppleva rädsla, förvirring, stress, aggressivitet eller maktlöshet.
i samband med en olyckshändelse har du vissa skyldigheter.
du måste agera på så sätt att olyckan inte förvärras.
du måste också hjälpa till,
så att händelseförloppet kan utredas.
att man gör sitt yttersta för att hjälpa dem som eventuellt blivit skadade är naturligt.

如果发生事故
那些谁不知何故在交通意外中成为参与的,
许多设置顽童。
他们可能会遇到恐惧,困惑,压力,侵略或无力感。
在与意外有关,你有一定的责任。
你必须采取行动,这样的事故是不差。
你也有助阵,
使事件发生的顺序可以进行调查。
它尽最大努力帮助那些谁可能成为受伤是很自然的。

2

254 254 254 254 254 254 254

254 254 254 254 254 254 254

3

om olyckan är framme
stanna kvar
lämna uppgifter
hjälp till
i mån av förmåga

tunnelsäkerhet
vid körning i tunnlar
säkert avstånd till framförvarande

vid köbildning
stanna kvar i bilen och stäng av motorn
lyssna på trafikinformation på radion

vid problem med bilen
stanna om möjligt på nöd uppställningsplats
kalla på hjälp, använd nödtelefon
stanna kvar i bilen

vid rök eller brand i tunneln
lämna bilen omedelbart
använd skyltad utrymningsväg
lämna bilnyckeln kvar i tändningslåset.

vid rök eller brand i egna bilen
kör om möjligt ut ur tunneln, vänd inte.
annars, lämna bilen omedelbart
använd skyltad utrymningsväg
lämna bilnyckeln kvar i tändningslåset.

kom ihåg att brand och rök dödar
rädda dig själv och inte bilen

如果发生事故

提供信息
援助
受产能

隧道安全
在隧道
到安全距离

队列
留在车内并关闭发动机
听交通收音机

与汽车的问题
留如果可能的紧急定位
呼救,使用紧急电话
留在车内

通过冒烟或起火隧道
立即离开汽车
使用逃生路线标志张贴
离开你的车钥匙在点火。

烟雾或火灾在自己的车
如果可能的话驶出隧道,不转。
否则,立即离开汽车
使用逃生路线标志张贴
离开你的车钥匙在点火。

记住,火和烟杀死
保存自己,而不是汽车

4

255 255 255 255 255 255 255 255

255 255 255 255 255 255 255 255

5

vad kan du göra?
alla som varit inblandade i en trafikolycka, med eller utan skuld, ska.
stanna kvar på olycksplatsen tills alla uppgifter är lämnade
lämna uppgifter om namn och adress och om hur olyckan gått till.
i mån av förmåga hjälpa till på platsen genom att ta hand om skadade eller ge annan hjälp som kan behövas.

你可以做什么?
一切都被卷入交通事故是谁,带或不带内疚,应该。
留在现场,直到所有任务都留
留下您的姓名和地址以及意外如何发生。
受帮助的地方,采取了受伤的照顾或提供可能需要的其他援助的能力。

6

stanna kvar
oavsett om du anser dig vara utan del i olyckan är du skyldig att stanna kvar på olycksplatsen tills alla uppgifter är lämnade.
det kan finnas uppgifter om förloppet.
som endast du kan lämna.
det kan finnas skadade, som behöver hjälp eller annat som måste utföras.


无论你认为自己是在事故中没有任何部分,你需要,直到所有的数据提交给留在现场。
可能存在于该过程的信息。
只有您能提供。
有可能会受伤,需要帮助或其他任何东西是必须做的。

7

smitning
att avvika från en olycksplats kallas för smitning.
det är ett allvarligt brott.
medför olyckan personskador.
blir straffet fängelse för den som smiter.
dessutom dras naturligtvis körkortet in.

om olyckan endast medfört skador på egendom.
och den inblandade smiter.
är straffet dagsböter.
det kan även nu bli fråga om att körkortet dras in.

肇事逃逸
从事故现场呼吁逃避出发。
它是一种严重的犯罪。
结果在事故伤害。
监禁的人谁跑掉的惩罚。
此外绘制自然地进入许可。

如果事故仅造成财产损失。
而所涉及的闪避。
刑罚是每日罚款。
现在它可以撤销执照的问题。

8

parkeringskada
det kan ibland vara svårt att få tag i ägaren till ett fordon.
som man råkat köra på.
till exempel i samband med en parkering.
för att skydda dig själv mot anklagelser om smitning.
ska du alltid.
om du inte får tag i ägaren.
ringa polisen.
du ber dem göra en minnesanteckning.
på samma sätt ska du göra om du kör på ett husdjur eller något annat på eller vid sidan om vägen.

efter att ha underrättat polisen
ska du försöka få tag på ägaren och ge ersättning för det som skadats.

停车伤害
它有时是很难掌握车辆的车主。
你碰巧驾驶。
例如,在同一个停车场连接。
为了保护自己免受肇事逃逸的罪名。
始终。
除非你弄个所有者。
打电话报警。
你要求他们做一个备忘录。
同样的方式,如果你在运行一个宠物或其他任何东西上或旁边的道路你应该做的。

在通知警方后
你应该尝试弄个老板,并给予赔偿受伤。

9

trafikanordning
skadar du en trafikanordning
som ett vägmärke eller liknande
ska du omedelbart återställa det.
gör inte det ska du utmärka platsen och dessutom ringa polisen.

交通标志
破坏交通设备
作为道路标志或类似物
立即恢复它。
不这样做,你应该指出的位置,另外打电话报警。

10

lämna uppgifter
på begäran av någon annan inblandad eller av ägaren till skadad egendom.
är du skyldig att uppge namn och adress.
dessutom är du skyldig att lämna uppgifter om händelsen.
gör du inte detta
kan du straffas som vid smitning.

提供信息
在别人参与或受损财产的所有者的请求。
你必须说明自己的姓名和地址。
此外,你需要提供事件的细节。
你不这样做
你可能受到惩罚于逃避。

11

256 256 256 256 256 256 256 256

256 256 256 256 256 256 256 256

12

vad kan du göra
första hjälpen
överblicka
varna
prioritera
larma

ICE- in case of emergency
lägg in telefonnumret till dina närmaste anhöriga i mobilens telfonbok under namnet och personens namn.
då kan räddnings- och sjukvårdspersonal snabbt få kontakt med dina närmaste om det hänt dig något.
mer information om ICE på www.sosalarm.se

var beredd med uppgifter
var har olyckan inträffat
vad har hänt
antal skadade
ditt namn och telefonnummer
farligt gods

olycka där bil med farligt gods är inblandad
brand och förgiftningsrisk
gå inte nära.

你可以做什么
急救
概观
 警报
优先
报警

紧急冰在案例
在新增的名义下与该人的姓名,移动电话预订近亲的电话号码。
然后抢救和医务人员迅速取得联系您最近的,如果它发生在你身上。
关于冰www.sosalarm.se更多信息

制备与数据
事故发生地
发生了什么事
受伤人数
您的姓名和电话
危险品

事故中,汽车危险货物涉及
火灾和中毒
不要去靠近。

13

257 257 257 257 257 257 257

257 257 257 257 257 257 257

14

hjälpa till
att vara först på en olycksplats ställer krav på lugn och förmåga att organisera och samarbeta.
du är skyldig att göra allt som krävs och som du kan klara av.

överblickaprioritera
börja med att överblicka olycksplatsen och prioritera vad som bör göras först.
kanske måste andra varnas så att olyckan inte förvärras.
hur många är skadade
finns det risk för på körning eller brand
slå från tändningen i de inblandade fordonen
plocka fram brandsläckaren
om du har sådan i bilen

organge skyltar farligt gods
är ett fordon med orange skyltar
det vill säga med farligt gods
inblandat - tänk på brand- och förgiftningsrisken.
gå inte nära.

帮助
作为第一个在一个事故现场,使和平与组织,共同能力的要求。
你有责任尽一切力量,而且可以应付。

概述重点发展
启动与事故的概述和优先应先完成。
也许其他人必须被警告,这起事故是不差。
有多少人受伤
有驾驶或火灾的危险
关闭所涉及的车辆的点火
拿起灭火器
如果你有这样在你的车

危险品桔迹象
是橙色标志的车辆
也就是说,危险品
涉及 - 认为火灾和中毒的风险。
不要去靠近。

15

varna
varna andra trafikanter genom varningsblinkers
sätt eventuellt ut varningstrianglar.
flytta aldrig skadade.
om de inte riskerar ytterligare skador genom brand eller påkörning.
de inblandade fordonen ska flyttas till en lämplig plats såvida inte någon är svårt skadad eller död.
då får fordonen bara flyttas om de är till fara för den övriga trafiken.

ring 112
ring nödnummer 112. SOS alarm kommer att ge dig kvalificerad hjälp med vad som ska göras.

警报
通过警告闪光警告其他道路使用者
这样,有可能出警告三角形。
举动从来没有受损。
如果他们不因火灾或碰撞危险进一步的损害。
所涉及的车辆应移动到合适的位置,除非有人严重受伤或死亡。
在那里,如果他们在危及其他交通车辆只可以移动。

拨打112
拨打紧急电话号码112。 SOS报警会给您专业的帮助,该怎么做。

16

första hjälpen - LABC
livsfarligt läge - andning - blödning - chock.
L = livsfarligt läge
skadade som befinner sig i ett livsfarligt läge måste flyttas eller behandlas.
uppenbar risk för brand.
påkörning , drunkning innebär att personen måste flyttas även om det innebär risk att skadorna förvärras.
en pulsåderblödning måste omedelbart stoppas.

A = andning
undersök om den skadade är vid medvetande.
reagerar han inte på tilltal eller när du rör vid honom.
kan du utgå ifrån att han är medvetslös.
undersök om personen andas genom att lägga örat intill hans näsa och mun och lyssna.
titta feter om bröstkorgen rör sig. och känn samtidigt efter utandningsluft mot din kind.
känn efter pulsslag med två fingrar på sidan av halsen.
mellan struphuvudet och halsmuskeln.

急救 - LABC
危险的境地 - 呼吸 - 出血 - 休克。
L =致命的模式
受伤谁在一个危险的位置被移动或处理。
火灾明显的风险。
碰撞,溺水意味着该人必须移动,即使损坏的风险恶化。
动脉出血,必须立即停止。

A =呼吸
检查,如果受害人是有意识的。
他不还是反应过来的时候说,当你触摸他。
你可以假设他是无意识的。
通过把你的耳朵旁边,他的鼻子和嘴,并听取检查人呼吸。
看扩胸运动的先知。并通过对你的脸颊呼出的空气同时表征。
其特征在于,心跳用两个手指在颈部的侧面。
喉部和颈部肌肉之间。

17

258 258 258 258 258 258 258 258

258 258 258 258 258 258 258 258

18

första hjälpen - LABC

L = livsfarligt läge
flytta personen undan risk för brand, påkörning, drunkning
behandla kraftig pulsåderblödning

A= andning
skapa fria luftvägar
huvudet bakåtböjt
medvetslös men andas
stabilt sidoläge
andningsstillestånd med puls
mun mot mun metoden
andningsstillestånd utan puls
HLR, hjärt- lungräddning

B= blödning
placera den skadade kroppsdelen högt
lägg tryckförband

C = chock
symptom
den skadade är blek och kallsvettig,
har snabb och svag puls, fryser och är törstig

åtgärd:
skapa fria andningsvägar,
stoppa blödningar och håll den skadade varm.
försök få den skadade att ligga ner.
ge honom inte något att dricka.

急救 - LABC

L =致命的模式
将人带走火灾,碰撞,溺水的危险
治疗大动脉出血

A =呼吸
创建一个清理呼吸道
支持他的头弯
无意识的,但呼吸
恢复位置
呼吸停止脉冲
嘴对嘴的方法
没有呼吸脉搏
心肺复苏术,心肺复苏术

B =出血
将伤肢高
添加止血带

C =冲击
症状
受害人面色苍白,四肢湿冷,
有脉搏快而弱,感冒又渴

动作:
创建一个清理呼吸道,
止血,保持病人保暖。
试图让伤者躺下。
给他喝的东西。

19

259 259 259 259 259 259 259 259

259 259 259 259 259 259 259 259

20

stabilt sidoläge
en medvetslös person som andas normalt, ska du placera i stabilt sidoläge så att inte tungan faller bakåt och täpper till andningsvägarna.

mun mot mun metoden
en person med andningsstillestånd.
men med puls
måste få andningshjälp.
se till att han har fria andningsvägar och håll för hans näsa.
samtidigt blåser du in luft genom munnen ungeför 2 sekunder.
upprepa inblåsningen 10-15 gånger i minuten.
kontrollera att bröstkorgen höjs och sänks.
om den inte gör det, försök att böja den skadades huvud mer bakåt för att skapa fri andningsväg.
fortsätt tills personen andas själv.
eller tills någon annan tar över ansvaret.

恢复位置
不省人事的人呼吸正常,应置于康复位置,以防止舌后坠背部和堵塞气道。

嘴对嘴的方法
一个人与一个呼吸骤停。
但随着脉冲
必须接受呼吸支持。
确保他有一个明确的呼吸道并按住他的鼻子。
而你吹空气通过口腔ungeför2秒。
重复注射10-15次每分钟。
检查胸部升高和降低。
如果没有的话,尽量弯曲伤员的头部向后创造自由的气道。
继续下去,直到该人呼吸本身。
或者直到别人接管的责任。

21

hjärt-lungräddning HLR
en person med andningsstillestånd som saknar puls behöver hjärt - och lungräddning.
växla mellan att ge 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar av luft.
är du outbildad i HLR eller känner dig osäker kan du göra enbart kompressioner.
fortsätt så tills hjälp kommer.

CPR心肺复苏术
一个人有呼吸衰竭谁缺乏心脏需要心 - 肺开窍。
给予30胸外按压和2次人工呼吸空气之间进行切换。
你是未经训练的心肺复苏术,或者不确定,你只能压缩。
继续这样下去,直到救援人员到达。

22

det kan vara svårt att avgöra om en person med andningsstillestånd har puls eller ej.
i så fall ska du utgå från att personen saknar puls och omedelbart starta HLR.

它可以很难确定一个人呼吸暂停是否有脉冲或没有。
如果是这样,你应该假设一个人有没有脉搏,并立即开始心肺复苏。

23

B= blödning
kraftiga blödningar försöker du stoppa genom tryck direkt på det blödande stället och genom att placera den skadade delen högt.
oftast bör du lägga den skadade med huvudet lågt och benen högt.
lägg ett tryckförband på skadan.
har du inget tryckförband
kan du använda ett tygstycke som du rullar ihop och lägger på såret på såret och sedan binder fast med ett annat tygstycke.

B =出血
大量出血,试图阻止通过直接对出血部位进行打印,并通过将损坏的部分出声来。
通常你应该把伤者头部低,你的腿升高。
把止血带上的伤害。
你有没有止血带
您可以使用您挽起,换上以伤还伤了一块布,然后坚定地与另一块布结合。

24

C= chock
svåra sårskador med kraftiga blödningar, inre blödningar
brännskador m m kan leda till cirkulationschock.
det är ett livsfarligt tillstånd,
där blodcirkulationen är så dålig.
att det uppstår syrebrist och cellskador.
du känner igen cirkulationschock genom att den skadade är blek och kallsvettig.
har snabb och svag puls,
fryser och är törstig.
du måste då se till att den skadade kan andas fritt,
inte blöder och hålls varm.
försök få den skadade att ligga ner och prata lugnande med honom.
ge honom inte något att dricka.

C =冲击
严重的伤口大量出血,内脏出血
烧伤等可导致循环性休克。
这是一种危险状况,
其中血液循环是如此之差。
缺氧和细胞损伤的发生。
您受害人认出循环性休克是苍白而湿冷。
有脉搏快而弱,
冻结和口渴。
然后,您必须确保伤者能够自由呼吸,
不出血并注意保暖。
试图让伤者躺下,跟抚慰他。
给他喝的东西。

25

mer utbildning
det finns kurser i första hjälpen och hjärt- och lungräddning
som du kan gå.
de utbildningarna kan du ha nytta av i andra sammanhang också.
på fritiden eller i arbetet kan en olycka inträffa när som helst.
lär dig hur man tar hand om en skadad innan det är för sent.

更多培训
有急救及心肺复苏课程
你可以走了。
这种研究可以是在其他情况下也是有用的。
在休闲或工作,事故可能发生在任何时间。
了解如何利用受伤的护理,以免为时过晚。

26

260 260 260 260 260 260 260 260

260 260 260 260 260 260 260 260

27

trafikolyckor
nollvisionen
sveriges riksdag har beslutat att trafiksäkerhetsarbetet i sverige ska ha sin grund i nollvisionen.
den är en bild av en framtid där ingen människa allvarligt skadas eller dödas i trafiken.

enligt ett nytt förslag till delmål inom nollvisionen ska antalet dödsoffer i trafiken vara högst 220 senast år 2020

i nollvisionen påpekas att eftersom människor ibland gör misstag kan olyckor inte alltid förhindras.
vägar, fordon och transporter måste därför utformas så att misstag inte leder till allvarliga personskador eller dödsfall.

även inom övriga EU pågår ett arbete för att minska antalet trafikolyckor som varje år skördar cirka 40000 människoliv.

道路
零伤亡愿景
瑞典议会决定道路安全在瑞典应植根于零的愿景。
它是在未来,没有人受重伤或丧生交通的图片。

根据一项新的提案零的视力范围内的目标,以不超过220,到2020年公路死亡人数

在零缺陷指出,由于人们有时会犯错,事故不能总是被阻止。
道路,车辆和运输,必须设计,使错误不会导致严重伤害或死亡。

而且在其他欧盟国家,正在开展工作,每年减少道路交通事故的收成约40,000人的生命。

28

olycksstatistik
som du ser av diagrammet har antalet döda i den svenska trafiken stadigt sjunkit.
mycket arbete återstår dock innan vi når nollvisionens mål.

diagrammet visar antal dödade i trafiken 1960-2010

vägtrafikskador 2010
antal vägtrafikolyckor med personskador 16500
antal dödade 266
antal svårt skadade 2888
antal lindrigt skadade 20417

事故
你可以在图中看到,死亡的瑞典道路的数量稳步下降。
还有很多工作要做,才达到零伤亡愿景的目标。

图表显示了交通事故死亡2060至10年的数

道路损毁2010
道路交通事故与人身伤害16500的数
死亡人数266
重伤在2888号
轻伤20417

29

261 261 261 261 261 261 261 261

261 261 261 261 261 261 261 261

30

olyckstyper
singelolyckor
den olyckstyp som kräver flest dödsoffer är singelolyckor.
det vill säga när ett ensamt fordon kör av vägen.
en tredjedel av alla rapporterade dödsolyckor hör till denna grupp.

orsaker till dessa olyckor kan vara flera men de vanligaste är troligen
alkohol och andra droger
för hög hastighet trötthet.

事故类型
单一车辆事故
需要死亡人数最多的事故类型是单车辆事故。
也就是说,当一个孤独的车辆行驶过的道路。
三分之一这一群体中所有报告的死亡人数。

这些事故的原因可能很多,但最常见的是大概
酒精和其他药物
高速疲劳。

31

mötesolyckor
olyckor där två fordon frontalkolliderar kräver många offer varje år.
orsakerna till att ett fordon kommer över på fel sida av vägen är ofta svåra att fastställa.
det finns anledning att anta att det kan bero på bland annat:
föraren blir distraherad av något som sker i bilen
trötthet, alkohol
för hög hastighet i halt väglag.

碰撞
事故中,两车迎头相撞需要每年都有许多受害者。
原因是车辆在马路对面的错误的一边来,往往很难确定。
有理由相信,这可能是由于其中包括:
司机变成了发生的事情在车内分心
疲劳,饮酒
车速过快在湿滑的条件。

32

upphinnandeolyckor
en stor del av olyckorna är påkörningar bakifrån.
de ger ofta svåra nackskador.
whiplash-skador.
som följd.
denna skadetyp har ökat kraftigt de senaste åren.
oväntat nog beror det troligen på allt starkare stolkonstruktioner i moderna bilar.

orsakerna till påkörningar bakifrån kan vara
för kort avstånd till framförvarande
bristande koncentration på körningen
för hög fart under dåliga siktförhållanden som exempelvis dimma.

viltolyckor
det inträffade ungefär 40000 olyckor med vilt i sverige under 2011.
detta är olyckor som medför att människor och djur skadas och dödas.

mörkerolyckor
cirka en tredjedel av alla olyckor med personskada sker i mörker.
man räknar med att olycksrisken är två till tre gånger större än i dagsljus.
särskilt utsatta är de oskyddade trafikanterna.

追尾碰撞
事故的很大比例是追尾碰撞。
他们往往严重颈部受伤。
颈椎过度屈伸损伤。
作为一个结果。
这种类型的伤害大大增加了在最近几年。
令人惊讶的是,这可能是因为更强的椅子在现代汽车设计。

追尾碰撞的原因可能是
短距离到其他
缺乏对运行浓度
高速能见度低的情况,如雾。

团队:Roadkill
它涉及发生在野生瑞典在2011年约40,000意外。
这是一个涉及人类和动物的意外受伤和死亡。

暗事故
大约有三分之一涉及人身伤害的事故都发生在黑暗中。
据估计,事故风险比在白天更大的两到三倍。
特别脆弱的弱势道路使用者。