sidor 192 vi är så olika Flashcards Preview

Körkortsboken > sidor 192 vi är så olika > Flashcards

Flashcards in sidor 192 vi är så olika Deck (27):
1

vi är så olika
direktseende
en till två procent av synfältet

periferiseende
i resten av ditt synfält är synskärpan sämre

fakta om synen
perifera seendet
försämras av alkohol, trötthet och stress

mörkernärsynthet
avsaknad av mörkerseende kan vara medfött eller en följd av sjukdom

synfel
kommer ofta smygande.
det är svårt att upptäcka själv.
kolla synen regelbundet

synfältsdefekter
kan uppstå genom olika sjukdomar.
det är allvarligt, eftersom förmågan att upptäcka andra trafikanter försvåras.

我们是如此不同
直视
的视场的一到两成

余光
在你的视野的其余部分是视力差

关于视力的事实
余光
酒精,疲惫和压力减值

暗近视
缺乏夜视可能是先天性或疾病的结果

视力缺陷
常阴险。
这是很难发现自己。
定期检查视力

视野缺损
可以由各种疾病引起的。
它是严重的,因为能力检测其他道路使用者更加困难。

2

193 193 193 193 193 193

193 193 193 193 193 193

3

synen
bilkörning handlar om att ständigt ta emot och tolka information.
våra sinnen ger ständigt hjärnan ny information.
det kan exempelvis vara synintryck som tas emot av hjärnan.
det är inte bara synsinnet du använder i bilkörning,
även om det är det viktigaste.

synskärpa
ögat ger dig cirka 90 procent av den information du behöver.
ett av kraven för körkort är att synskärpan är minst 0.5.
om du behöver glasögon eller kontaktlinser för att uppnå den synskärpan.
måste du använda dem vid körning.

mörker-närsynthet.
några av oss kan uppleva besvär med närsynthet i mörker.
en del yrkeschaufförer har därför glasögon med högre styrka när de kör på natten.

direktseende
normalt har du ett synfält på 180 grader det vill säga en halv cirkel.
av det du ser är det endast en liten del
cirka 1-2 procent.
som du ser med full synskärpa.
denna del av synfältet kallas för centralseendet eller direktseendet.

视力
驾驶是所有片约不断接收和解释信息。
我们的脑海中不断地给大脑新信息。
它可以是用于被接收由大脑例如视觉印象。
它不只是你在驾驶使用的视觉感,
虽然这是最重要的。

敏锐
眼睛会给你你需要的信息约90%。
为许可的要求之一是至少为0.5的视力。
如果你需要戴眼镜或隐形眼镜,实现了视力。
你必须使用它们在运行时。

深近视。
我们中的一些在黑暗中可能会遇到与近视的麻烦。
具有更高的强度在夜间行车时一些商业司机因此眼镜。

直视
通常情况下,你有鉴于180度是一个半圆形的字段。
你看到的只是一小部分
大约1-2%。
你看到完整的视力。
这部分的视场被称为中央视觉或直视。

4

periferiseende
resten av synfältet
det perifera seendet
ger dig möjlighet att uppfatt föremål och rörelser.
trötthet, alkohol och andra droger försämrar uppmärksamheten på vad du ser i periferin.

dina andra sinnen
hörseln, känseln, lukten och balanssinnet används i kombination med synen.

hörseln
du kan ibland höra en förändring av väglaget.
vägen ser fuktig ut,
men det hörs inget ljud av vattenstänk.
direkt sänds en signal om fara till hjärnan.
vägbanan kan vara frusen.

känseln
för att avgöra vilken växel som är lämplig använder du både hörseln och känseln.

余光
的视场的其余部分
余光
让你有机会提出异议感知和运动。
疲劳,酒精和其他药物损害注意什么您在外围看看。

你的其他感官
听觉,触觉,嗅觉和平衡感是用在与视线相结合。

听力
你有时可以听到在道路条件的变化。
道路看起来湿了,
但没有任何声音溅水。
危险到大脑直接播放的信号。
巷道可以被冻结。

感觉
确定哪个齿轮是适当的,同时使用听觉和触觉。

5

194 194 194 194 194 194 194

194 194 194 194 194 194 194

6

vi ser med hjärnan
när du kör bil fullkomligt bombarderas du av intryck från dina sinnen och de ska alla tolkas av din hjärna.

hjärnans urval av intrycken beror på
dina kunskaper och erfarenheter
dina intressen
dina behöv och känslor
dina motiv
dina förväntningar.

mötespunkten
avbryt omkörningen
du har bedömt mötespunkten fel

我们用脑看
驾驶时完全轰炸你的感官印象,他们会全部由你的大脑解释。

印象脑样品取决于
你的技能和经验
你的兴趣
您的需要和感受
你的动机
您的期望。

满足点
取消超车
你已评估的交汇点错误

7

195 195 195 195 195 195 195

195 195 195 195 195 195 195

8

lukten
lukten kan varna dig om att avgaser läcker in i bilen och därmed rädda dig från farlig koloxid.

balansen
balanssinnet är väldigt viktigt.
man kan säga att det kan varna om halka på vägen.
sitter du på rätt sätt i bilen.
så känns även en antydan till sladd i ryggen.
du har då möjlighet att motverka sladden tidigt.


气味可能会警示您的废气漏入车内,从而节省自己从危险的一氧化碳。

平衡
平衡的感觉是非常重要的。
你可以说,它可以提醒有关打滑的道路上。
你在车上坐好。
感觉在背面的电源线甚至一个暗示。
然后,您可以选择早期抵消线。

9

vi ser med hjärnan
alla intryck som dina sinnen förmedlar.
tolkas och bearbetas i hjärnan.
att du blir medveten om vad som händer i din omgivning kallas varseblivning.
varseblivning

urval
om du skulle reagera på alla de ljud- och synintryck som slår emot dig då du går längs en livligt trafikerad väg skulle det snart bli kaos i hjärnan.
därför gör hjärnan ett urval av vad som är viktigt att uppmärksamma.
detta kallas för selektiv varseblivning (selektera = välja ut.)

kunskaper erfarenheter intressen behov
vad är det som hjärnan väljer ut och vad väljs bort?
urvalet kan ske helt omedvetet.
då har dina kunskaper och erfarenheter en avgörande betydelse för vad din hjärna kommer att välja ut.
de intressen ,behov , känslor och förväntningar som du har,
betyder också mycket för vad du uppfattar.
bristen på kunskaper och erfarenheter om trafikens faror kan vara orsak till att nya förare har sämre uppmärksamhet.

我们用脑看
任何印象的感官传达。
解释并在大脑中处理。
你了解什么是发生在你的周围被称为感知。
知觉

选择
如果你会有什么反应到所有的音频和视觉刺激,当你沿着一条繁忙的道路走了打你的,它会很快混乱的大脑。
因此,使大脑的哪些重要的是要注意的样本。
这就是所谓的选择性知觉(选择=选择。)

知识经验权益的需要
什么是它的大脑选择,什么是取消?
选择可以发生在不知不觉中。
然后让你的技能和经验,关键你的大脑就会选择。
的兴趣,需要,情感和期望,你有,
也意味着很多关于你所感知。
缺乏对交通的危害的知识和经验可能是新的驱动程序的原因有穷的关注。

10

hjärnan bedömer
vid en omkörning är det många faktorer att ta hänsyn till och många bedömningar som ska göras.
sällan är det helt fritt från mötande fordon.

mötespunkten
var kommer mötet att ske?
hjärnan drar slutsatser med utgångspunkt från de kunskaper och erfarenheter som är lagrade där.
du får en uppskattad mittpunkt mellan dig och den mötande.
var medveten om att det är en generell uppfattning och mötespunkten kan vara belägen mycket tidigare.
den mötande kanske håller högre fart än du uppfattar.

大脑认
超车有很多因素要考虑,并作出许多判断。
很少是完全免费的迎面而来的车辆。

满足点
其中将在会议举行?
脑绘制基于被存储在那里的​​知识和经验的结论。
你得到你和迎面而来的估计中点。
意识到有一个大致的了解和交汇点可以位于早得多。
迎面而来的可能拥有更高的速度比你感知。

11

196 196 196 196 196 196 196

196 196 196 196 196 196 196

12

olika sätt att se
erfarna förare
iakttar främst rörliga föremål
har rörligare blick
har bredare och längre observationsområde

oerfarna förare
ser främst fasta föremål, vägkanter, parkerade bilar etc.
fixerar föremål med blicken
har ett kort och smalt observationsområde.

synvillor
under andra förhållanden kanske du uppfattar denna bil som en motorcykel.

看到不同的方法
经验丰富的司机
观察所有运动的物体
手机一览
有更广泛和更观察区

经验不足的司机
看起来大多是固体物体,路旁,停好车,等
修复了对象,他的眼睛
有一个短而窄的观察区。

泡芙
在其他情况下,你可能会认为这辆车像摩托车。

13

197 197 197 197 197 197 197

197 197 197 197 197 197 197

14

avsökning
den som har större vana uppfattar situationer snabbare och oftast också riktigare.
detta gäller vad vi än sysslar med.
naturligtvis också bilkörning.

erfaren förare
erfarna bilförare har rörligare blick och de ser längre fram än oerfarna förare.
erfarenheten har också lärt dem att koncentrera sig på rörliga föremål.

oerfaren förare
oerfarna förare fixerar ofta blicken på fasta föremål som trottoarkanter och parkerade bilar.
de håller också blicken för nära bilen och får därmed informationen för sent.

扫描
那些谁拥有更多的经验感知的情况下更快,通常也更准确。
这适用于我们在做什么。
当然驾驶。

经验丰富的司机
经验丰富的司机有移动的眼睛,他们眼光放远一点比没有经验的司机。
经验告诉他们专注于移动的物体。

没有经验的司机
经验不足的司机通常能解决他的目光像路肩和停放的汽车固体物体。
他们也在寻找附近的汽车,因此,信息为时已晚。

15

synvillor
när vi är vakna,
bearbetar, sorterar och tolkar hjärnan alla de intryck som strömmar in.
det är fantastiskt att denna komplicerade process nästan alltid fungerar utan problem.
men ibland blir det fel.

otillräcklig information

det kan bero på att hjärnan tolkar verkligheten fel.
detta kallas för synvillor eller illusioner och beror på att hjärnan får otillräcklig information.
den kan då inte göra en riktig bedömning.

krokig , backig väg.
tillfällen då du riskerar att råka ut för synvillor är bland annat när du åker på krokiga och backiga vägar.
förvillande information i terrängen kan medföra att du får anledning att tänka.
vart tog vägen vägen?

enögd bil
det du tror är en mötande motorcykel kan i mörker visa sig vara en enögd bil.

snöyra
snöyra och helljus,
särkilt i kombination med trötthet och för hög fart.
kan skapa illusioner.
du ser inte vägkanten.
och du kan tappa orienteringen.

motorcykel eller moped?
det finns risk att förväxla en motorcykel med en moped.
på avstånd är de förvillande lika,
men de närmar sig med en avsevärd fartskillnad.

泡芙
当我们清醒;
过程,排序和解释大脑的所有未来的印象。
这是惊人的,这个复杂的过程几乎都是没有问题的作品。
但有时弄错了。

信息不充分

这可能是因为大脑解释现实错。
这就是所谓的错觉或幻觉,因为大脑得到足够的信息。
它不能再做出正确的评估。

曲折,盘山公路上。
当你很可能会遇到泡芙时间包括当你走在蜿蜒丘陵道路。
在地形混乱的信息可能会要求你有理由去思考。
哪里的路走?

独眼车
你认为什么是迎面而来的摩托车可以在黑暗中出来是一个独眼的汽车。

雪灾
雪灾和远光灯,
尤其是在疲劳和过度速度的组合。
可以创造的幻想。
你没有看到路边。
你可能会失去方向。

摩托车或轻便摩托车?
有混合摩托车轻便摩托车的危险。
距离是混淆性相似,
但他们有一个相当大的速度差接近。

16

198 198 198 198 198 198 198 198

198 198 198 198 198 198 198 198

17

avståndsbedömning
för att kunna bedöma avstånd behöver du tydliga ledtrådar.

hur fungerar det i dimma eller mörker?

reaktionsförmåga
llustrationen visar en situation där en flicka cyklar rakt ut framför två bilar som håller samma hastighet.

föraren i den gröna bilen är beredd
reaktionstid ca 0,2 sekunder.
hinner stanna innan föraren i den blå bilen börjat bromsa.

föraren i den blå bilen är inte beredd
reaktionstid ca 1 sekund.

erfarenhet ger förutseende och därmed kortare reaktionssträcka.

距离评估
评估你需要清除线索的距离。

它是如何工作的雾或黑暗?

响应
该图显示了一种情况,一个女孩的自行车直出在两车前方是相同的速度。

环保车的司机已准备就绪
为0.2秒左右的反应时间。
停止时间之前,蓝色车的司机开始放缓。

司机在蓝色的车还没有准备好
约1秒的反应。

经验提供了远见,从而缩短反应距离。

18

199 199 199 199 199 199 199 199

199 199 199 199 199 199 199 199

19

avståndsbedömning

när du ska köra ut på en större och hårt trafikerad väg.
ställs stora krav på din förmåga att bedöma avsånd och hastighet.
detsamma gäller när du planerar att köra om en annan bil.
och trafiken är tät.

tydliga ledtrådar
vår förmåga att bedöma avstånd korrekt är beroende av en hel mängd detaljer.
vi tycker att vägen smalnar av.
linjer och föremål tätnar och kommer närmare varandra.
ju längre avståndet är.
vi jämför storlek.
bilar på långt avstånd ser mindre ut än de som är närmare.

otydliga ledtrådar
vår avståndsbedömning blir mycket osäker då de ledtrådar vi behöver för vår bedömning blir svårare att uppfatta.
dimma, kraftigt regn, och mörker påverkar din bedömning.

距离评估

当你行驶在主要和繁忙的道路。
你的能力来判断速度和调度的需求。
同样是真实的,当你打算超越另一辆车。
,交通密集。

明确的线索
我们要正确判断距离的能力取决于细节的整体主机上。
我们认为,道路变窄。
线条和物体变厚和更接近。
的距离更长。
我们比较大小。
车在远处看起来比那些更接近小。

不清楚的线索
我们的产品范围的估计变得非常不确定,因为我们需要为我们的评估的线索变得更加难以辨别。
大雾,大雨和黑暗影响了你的判断。

20

reaktionsförmåga

en del yngre bilförare, speciellt män. anser sig har förmåga att reagera snabbare än genomsnittsföraren.
det är kanske därför många kör fortare än sin förmåga.

handlingsberedskap
hur förhåller det sig?
yngre förare reagerar avsevärt långsammare än erfarna förare.
åldersgruppen med bäst reaktionsförmåga är erfarna förare mellan 45- 54 år.
experiment i körsimulator har visat detta.

förklaringen är troligen.
att den erfarne föraren oftare är handlingsberedd.
det kan gälla situationer som kräver ett förutseende som den oerfarne föraren saknar.
ett defensivt körsätt.
där riskmedvetenheten är framträdande gör att den rutinerade föraren kan stanna sin bil snabbare än en yngre oerfaren förare.

响应

一些年轻的司机,尤其是男性。认为自己能够作出反应比一般的驱动程序速度更快。
也许这就是为什么许多人开车比他们的能力快。

准备
怎么样?
年轻司机的反应比经验丰富的司机显著放缓。
年龄组的最佳反应时间是经验丰富的司机45 - 54。
在驾驶模拟器实验已经证明了这一点。

解释的可能性更大。
该经验的司机往往是准备采取行动。
它可以应用到需要的没有经验的司机确实先见之明的情况。
防御性驾驶技术。
其中风险意识突出允许有经验的司机停他的车比年轻经验不足的驾驶速度更快。

21

200 200 200 200 200 200 200 200

200 200 200 200 200 200 200 200

22

mobiltips
stanna innan du ringer
använd mobilsvar
be en passagerare att ringa eller svara
ha mobilen lättillgänlig
skriva SMS innebär en mycket hög risk.

sjukdom kan medföra farligt beteende
ser korsande trafik men "glömmer" den i nästa ögonblick.
kör på fel sida av motorvägen
märkliga reaktioner, till exempel trampar fel på pedaler eller smiter från olycksplats.

äldre bilförare
kompenserar ofta sina brister genom att
hålla lägre fart och ta god til på sig
undvika tät trafik och mörkerkörning.

många äldre bilförare får problem i komplicerade miljöer, till exempel korsningar.

手机提示
打电话之前停止
使用语音邮件
问一个乘客可拨打或接听
应用程序是平易近人
写短信涉及到一个非常高的风险。

疾病可能会导致危险的行为
看到过路的流量,但“忘记”下一刻。
行驶在高速公路的错边
奇怪的反应,如踩错了踏板或运行远离事故现场。

老司机
经常被弥补自己的不足之处
保持较低的速度,并采取良好的穿着胡麻
避开交通繁忙,夜间行车。

不少老司机在复杂的环境中,如十字路口的问题。

23

201 201 201 201 201 201 201 201

201 201 201 201 201 201 201 201

24

medvetet ouppmärksam?
mobiltelefon

att använda mobiltelefon kan både öka och minska trafik säkerheten.
med telefonen kan du minska stressnivån genom att meddela att du är försenad och därmed öka säkerheten.
samtidigt minskar din uppmärksamhet.
koncentrationen sänks och olycksrisken ökar när du använder telefonen under körning.

handsfree lika farligt SMS

handsfree minskar inte riskerna utan det är själva telefonsamtalet som gör dig okoncentrerad och trafikfarlig.

undersökning visar på en alldeles särskilt hög risk om man skriver SMS samtidigt som man kör.

故意不专心?
手机

移动电话的使用既可以增加和减少交通安全。
电话,你可以说你已经迟到了,宣布降低压力水平,从而提高安全性。
同时减少了你的注意。
浓度降低,使用手机时驾驶时发生事故的风险增加。

手同样危险短信

手不减少的风险,但它是实际的电话,说让你分心,危险的交通。

调查显示特别高的风险,如果你写的短信,而驾驶。

25

riskerna med de här medvetna distraktionerna har gjort att de flesta länder har olika sorters förbud mot att använda mobiltelefonen under körning.
trots att det riskfyllda beteendet att skicka SMS under körning är ett ganska nytt fenomen har många stater i USA redan förbjudit det.
i sverige kan vi troligen vänta oss olika åtgärder mot den här typen av farligt uppträdande.

这些有意识的分心相关的风险意味着,大多数国家有不同种类的禁令对手机驾车时使用。
尽管发送短信,而驾驶是一个相对较新的现象的危险行为,许多州在美国已经禁止它。
在瑞典,我们或许可以期待对这种类型的危险行为不同的措施。

26

äldre bilförare
anpassar körningen
har inte äldre bilförare mer livserfarenhet och mindre behov av att visa sin duglighet?
visst är det så
äldre förare, 65- 74 år , är inblandade i färre olyckor än ungdomar.
här spelar lång trafikvana in.
genom att anpassa körningen efter sin förmåga och de omständigheter som råder.
lyckas de undvika olyckor.
de undviker kanske att köra i mörker.
eftersom mörkerseendet har blivit sämre.
de kör inte heller i tät stadstrafik,
eftersom den kräver snabba reaktioner.
undviker mörker och tät trafik.

老司机
摩托车操作
有没有老司机的生活和较少需要展示自己的秉性更多的经验?
 它是真实的
老司机,65-74岁参与比年轻人意外少。
玩多久交通习惯。
通过调整经营了自己的能力和情况。
他们设法避免事故的发生。
他们可能会避免在黑暗中行驶。
夜视已变得更糟。
他们跑也不是沉重的城市交通,
因为它需要快速的反应。
避免黑暗和拥挤的交通。

27

problem i korsningar
förare i åldern 75 år och uppåt löper fem till sex gånger större risk att råka ut för en olycka.
precis som 18-19 åringarna.
dessa äldre bilförare får ofta problem i korsningar.
där mängden information är stor.
och det krävs snabba beslut.
de kanske inte stannar vid rött ljus eller stopptecken.
de glömmer att ge tecken,
dp de ska svänga.
däremot är de sällan inblandade i singelolyckor.
eftersom de inte har bråttom eller överskattar sin förmåga.

在路口的问题
75岁及以上的司机都在被卷入事故的五到六倍更大的风险。
为18-19岁的年轻人。
这些老司机经常有问题,在路口。
其中的信息量是很大的。
并需要快速决策。
他们可能不会在红灯前停或停止的迹象。
他们忘记作证,
DP他们应该打开。
然而,他们很少参与单一车辆事故。
因为他们不赶时间或高估自己的能力。