sidor 179 Människan Flashcards Preview

Körkortsboken > sidor 179 Människan > Flashcards

Flashcards in sidor 179 Människan Deck (36):
1

människan

innan bilen fanns skedde oftast förflyttning till fots och i en hastighet av 5-15 km/h.
i den farten fungerar vi bäst.
vår uppfattningsförmåga och reaktionsförmåga gör.
att vi kan undvika kollisioner med andra människor och hinder.
skulle mot all förmodan en olycka ske,
så blir skadorna oftast inte så allvarliga.
i dagens sambälle färdas vi med mycket högre hastigheter.
tiden vi har på oss att upptäcka andra,
tolka information och fatta beslut,
är oerhört mycket kortare.
gör vi ett minsstag,
och en olycka sker med tvärstopp som följd
går vi sönder.

mycket av innehållet i kapitlet
människan behandlas i den särskilda riskutbildning 1.

男人

前车通常有脚,在5-15公里/小时的速度移动
我们最好的运作速度。
我们的看法和反应。
我们能够避免与其他人的冲突和障碍。
将不可能发生意外,
那么伤害通常不严重。
在今天sambälle我们更快的速度旅行。
的时候,我们有我们发现其他的,
理解信息并做出决策,
要短得多。
我们减少支撑,
于事故发生突然停止其结果
我们去打破。

章的内容
男人对待的特定风险教育1。

2

180 180 180 180 180 180

180 180 180 180 180 180

3

vem är du?
den omogne
den regeltänkande
den förstående

flytta er
fotgängare, det finns faktiskt regler.
ungdomar, dom är bara sådana .
var så goda!

vad blir det av dig?

你是谁?
未成熟
该规则的思考
理解

打动你
行人,其实有规律。
年轻人,他们就是这样的。
是那么好!

会变成什么样子的吗?

4

181 181 181 181 181 181 181 181

181 181 181 181 181 181 181 181

5

trafikmiljön idag är så komplex och intensiv med en mängd fordon av olika slag och oskyddade trafikanter.
hela systemet skulle falla samman.
om det inte styrdes av regler.
samtidigt måste man förstå att det är människor som ska följa dessa regler.
det innebär en mängd olika tolkningar av reglerna och att en massa misstag begås.
för att systemet ska fungera behövs förnuft och ansvarstagande hos alla inblandade.
regler och förnuft

交通环境今天是如此复杂和激烈与各种不同类型和易受伤害的道路使用者的车辆。
整个系统就会崩溃。
如果它不是由规则支配。
同时我们必须明白,有些人谁将会遵守这些规则。
它涉及到很多的规则不同的解释和大量的错误而作出调整。
该系统的工作是需要理智和责任每个人都参与其中。
规则和原因

6

mognadsprocessen
tre faser

en människas utveckling går normalt igenom flera faser. vi är dock alla individer och utvecklas på olika sätt och i olika takt.
en del stannar upp i utvecklingen, medan andra fortsätter att utvecklas genom hela livet.

egoism

omogna bilförare som domineras av egoism skapar ideligen situationer,
som irriterar och kanske skrämmer medtrafikanterna.

成熟过程
三个阶段

一个人的发展通常经历几个阶段。然而,我们的所有个人以及以不同的方式和不同的速率发展。
一些暂停的过程中,而其他人继续在整个生命发展。

利己主义

自私主导驱动不成熟造成持续的情况下,
,刺激,或许吓唬其他道路使用者。

7

regeltänkande

även en förare som följer alla regler kan göra fel och rentav vara farlig.
man kan inte ha regler som täcker alla situationer.
reglerna måste kombineras med sunt förnuft och hänsyn.

ansvarstagande
för att bli bra och säkra förare måste vi så snart som möjligt utvecklas.
så att vi tar ansvar och visar hänsyn mot andra.
vi måste inse, att alla trafikanter ha lika stor rätt att befinna sig på vägen.
vi måste förstå att människor är olika också när de vistas i trafiken.

治思维

即使是司机谁遵循所有的规则都可能犯错误,甚至是危险的。
你不能有一个涵盖所有情况的规则。
规则必须符合常理和考虑相结合。

问责
是好的,安全的司机,我们尽快开发必须。
让我们承担责任和尊重他人。
我们必须认识到,所有道路使用者有尽可能多的权利,在道路上。
我们必须明白,人是不同的,即使他们是住在交通。

8

182 182 182 182 182 182

182 182 182 182 182 182 182 182

9

att utvecklas till en erfaren bilförare

idoler och ideal formar dig
som människa och bilförare

发展成一个有经验的司机

偶像和理想塑造
作为一个人,小车司机

10

183 183 183 183 183 183 183 183 183

183 183 183 183 183 183 183 183 183

11

den unge bilföraren

för en ung människa finns det många faktorer som styr utvecklingen till bilförare.

identifiering
en faktor är vilka ideal man har och vilka människor man identifierar sig med.
är det en säkerhetsmedveten ung dam eller en tävlingsinriktad fartfantom
som är det ideal vi vill efterlikna?

verklighetsuppfattning
hurdan är vår verklighetsuppfattning ?
unga människor påverkas till exempel av tv. film och dataspel.
det gäller att skilja på dikt och verklighet.

年轻的司机

对于一个年轻的人,也有确定驱动程序的开发的因素很多。

鉴定
一个因素是理想有你认同的人。
它是一个安全意识的年轻女士或有竞争力的速度幻象
这是我们想模仿的理想?

对现实的感知
什么样的是我们对现实的看法?
年轻人例如受电视。电影和电脑游戏。
条款虚构与现实之间的区别。

12

självkontroll
en bra självkontroll är väldigt viktig för en bilförare.
den är betydelsefullt att kunna bevara sitt lugn.
ett häftigt humör måste man lära sig behärska.

liten erfarenhet
en ung människa med liten erfarenhet har ofta ingen kunskap om hur man reagerar på oväntade händelser och kritiska situationer.


对于一个汽车司机一个良好的自我控制是非常重要的。
保持冷静是很重要的。
急躁的脾气必须学习掌握。

小经验
一个年轻人经验少往往不知道如何应对突发事件和紧急情况。

13

självkontroll
en bra självkontroll är väldigt viktig för en bilförare.
den är betydelsefullt att kunna bevara sitt lugn.
ett häftigt humör måste man lära sig behärska.

liten erfarenhet
en ung människa med liten erfarenhet har ofta ingen kunskap om hur man reagerar på oväntade händelser och kritiska situationer.
det är viktigt att agera lugnt och metodiskt och inte gripas av panik.
hur vi reagerar kan vara skillnaden mellan ett ofarligt tillbud och en allvarlig olycka.


对于一个汽车司机一个良好的自我控制是非常重要的。
保持冷静是很重要的。
急躁的脾气必须学习掌握。

小经验
一个年轻人经验少往往不知道如何应对突发事件和紧急情况。
行事冷静,有条不紊,不慌是很重要的。
我们如何反应可以是一个无害的事件和严重事故之间的差异。

14

självkännedom

en bilförare med dålig självkännedom överskattar har ofta sin förmåga.
det kan vara en ung bilförare som tror sig behärska sådant,
som han ännu inte är mogen för.
en vanlig följd av att man överskattar sin förmåga är att man höjer hastigheten.

självbedömd

i undersökningar har det visat sig att unga män har en tendens att överskatta sin körförmåga.
detta var särskilt tydligt när de haft körkort i något år.
i samma undersökning visade det sig att unga kvinnor var mer realistiska i bedömningen av sig egen körförmåga.

studier, på senare tid, pekar på att en förändring håller på att ske i unga kvinnors körsätt.
en förändring som innebär ett ökat risktagande och högre hastigheter.

自知之明

差的自我意识司机高估往往有自己的能力。
它可能是一个年轻的司机谁认为他们掌握这样的,
他是还不成熟。
高估自己的能力的共同结果是提高速度。

自我评估

研究表明,年轻男性往往会高估自己的驾驶能力。
这是特别明显,当他们举行了一年的驾驶执照。
在同一个调查中发现,年轻女性更逼真的自己的驾驶能力评估。

研究,在最近一个时期,这表明一个变化是发生在年轻妇女驾驶。
涉及增加的风险和更高的速度发生变化。

15

184 184 184 184 184 184 184 184

184 184 184 184 184 184 184 184

16

sannolikhetsinlärning

flicka nära bil påkörd.
kommunen gör ingenting!

borlånga ytterligare ett olyckstillbud inträffade på fredagen utanför förskolan björnen i innerdal.
en liten flicka var nära att bli påkörd av en bilist.
bilföraren lyckades bromsa och på så vis undvika att köra på flickan.
som rusade rakt ut på vägen
något måste göras
säger bilföraren som bor granne med skolan och är väl förtrogen med förhållandena på plastsen.
sätter inte skolledningen upp ett ordentligt staket.
så kommer en allvarlig olycka snart att hända.
artikeln

imitationsinlärning

kan hon så kan jag

概率学习

女孩附近打车。
直辖市什么也不做!

borlånga进一步的事故发生在星期五学龄前熊innerdal之外。
一个小女孩差点被撞到了司机。
司机设法减慢,从而避免撞上的女孩。
谁径直冲到了马路上
必须采取某种行动
谁住在隔壁的学校,是熟悉plastsen条件的司机说。
不要求学校董事会了一个适当的栅栏。
那么严重的事故很快发生。
文章


模仿学习

她能这样我就可以

17

185 185 185 185 185 185 185 185

185 185 185 185 185 185 185 185

18

vi lär oss omedvetet

en viktig del i vår utveckling till trafikanter är den.
ofta omedvetna,
inlärning som sker.
denna inlärning kan ge oss såväl positiva som negativa erfarenheter och kunskaper.

我们在不知不觉中学习

在我们的发展道路使用者的一个重要部分是。
经常无意识的,
学习的发生。
这种学习可以给我们正反两方面的经验和知识。

19

sannolikhetsinlärning
du kör samma väg varje dag till arbetet.
du passerar samma järnvägskorsning två gånger.
oftast ser du inget tåg.
efter en tid finns risken att du slutar kontrollera om det är fritt att passera.
du börjar kanske slappna av och blir ouppmärksam
och då utsätter du dig för stora och onödiga risker.
detta är ett exempel på när sannolikhetsinlärning ger ett negativt resultat.

概率学习
你每天开车原路工作。
您通过铁路道口的两倍。
通常你会看到没有火车。
过了一段时间,有机会,你最终检查,如果它是免费的跨越。
你可能会开始放松,并成为不留神
然后你将自己暴露在巨大的和不必要的风险。
这是一个例子,其中学习的概率给出一个否定的结果。

20

sannolikhetsinlärning kan också vara något positivt,
du kan bli en mera ansvarsfull och bättre bilförare.

vid en lekplats en bit ifrån din arbetsplats vet du av erfarenhet att risken är stor för att barn ska rusa ut i körbanan.
det har hänt flera gånger och du vet att sannolikheten är stor för att det ska hända igen.
självklart skärper du uppsikten och tar det lugnt när du passerar.

en annan viktig faktor är imitationsinlärning.
det innebär att vi .
utan att vara medvetan om det,
tar till oss andra människors beteenden.
här spelar föräldrars och kamraters uppträdande i trafiken en roll för hur vi själva kommer att agera.

imitationsinlärning

概率的学习也可以是一个积极的事情,
你可以成为一个更负责任的和更好的驱动程序。

在操场远离你的工作场所,你从经验中知道,风险是非常适合孩子们冲出进入巷道。
它已经发生了好几次,你知道的概率是很大的,它会再次发生。
明显增强监督,并把它容易当你通过。

另一个重要因素是模仿学习。
这意味着我们。
而不被它的意识,
把我们带到了其他人的行为。
这对于家长和同行的行为在交通中,我们将如何扮演一个角色。

模仿学习

21

genom forskning har man funnit att vissa människor har större benägenhet att råka ut för olyckor.
man pekar på att livsstil och personlighet spelar stor roll för risken att bli inblandad i en olycka.

högriskgruppen

festprissen
sportar sällan
kör mycket bil, ofta nattetid
dricker ofta alkohol
tar bilen till fester

äventyraren
söker spänning
är sensationssökande
är risktagande

olycksfågeln
15 procent står för hälften av alla olyckor.

通过研究已经发现,某些人更容易出现意外。
拍打的生活方式和个性的被卷入事故的风险起着很大的作用。

高危险群

社交常客
很少运动
运行速度非常的车,常在夜间
经常喝酒
坐汽车到各方

冒险家
寻找刺激
是求职者的感觉
是冒险

不幸
15%的占一半的事故。

22

187 187 187 187 187 187 187 187

187 187 187 187 187 187 187 187

23

olycksfågeln

i undersökningar har man funnit att 15 procent av befolkningen är är inblandade i ungefär hälften av alla trafikolyckor.
det finns ett samband mellan dessa trafikens "olycksfåglar" och förekomsten av något eller några av nedanstående riskbeteenden.

impulsivitet
impulsivitet, att handla först och tänka sedan, är ett farligt beteende i trafiken.
andra förare kan bli överraskade.

bortförklaringar
vi har alla en större eller mindre benägenhet att skydda oss själva genom att förklara bort misstag.
igruppen "olycksfåglar" är detta beteende mycket uttalat.
genom att ständigt bortförklara förlorar man möjligheten att lära sig av sina misstag.
har vi inställningen att misstag allltid är någon annans fel,
så finns det ingen anledning att ändra sitt eget uppträdande.

bortträngning
vissa uppfattar farliga omkörningar som mindre riskfyllda.
det gäller i synnerhet när bilföraren har bråttom.
att bortse från faror.
trots att de finns.
kallas för bortträngning.

不幸

研究发现, 15%的人口​​是涉及大约一半的交通事故。
有这些流量之间的相关性“事故多发”和1以下危险行为的一个或多个的存在。

冲动
冲动,第一个行动和思考的话,就是在道路上危险的行为。
其他司机可能会感到惊讶。

粉刷
我们都有一个或大或小的趋势通过解释了失误,以保护自己。
igruppen “不幸” ,这种行为是非常明显的。
通过不断地解释了,你失去的机会从他们的错误中吸取教训。
我们的态度是错误allltid是别人的错;
所以没有理由去改变自己的行为。

移位
有些察觉危险的超车风险较低。
它是在赶时间的司机来说更是如此。
忽略的危险。
即使他们。
所谓位移。

24

prestigetänkande
personer med ett utpräglat prestigetänkande kan reagera negativt på att bli omkörda.
det går deras ära för när.

självhävdelse
personer med ett stort behov av självhävdelse reagerar ofta på ett överaskande och farligt sätt på andra personers misstag i trafiken.

reaktionsbildning = tvärtombeteende
det finns människor hos vilka reaktionsbildning är ett framträdande drag.
dessa uppträder tillbakadraget och profillöst i vardagslivet.
men i ett annat sammanhang,
kanske tillsammans med yngre kamrater,
uppvisar de ett helt annat beteende med stor risktagning.
på något sätt tar de revansch för att de uppfattar att ingen lägger märke till dem annars.

威望思维
人有明显的威信思维可能会产生负面到被超越反应。
这是他们的荣誉的时候。

自作主张
人与自我主张的强烈需要经常在一个令人惊讶的和危险的方式做出响应其他人的交通错误。

反应收率=相反的行为
还有人在其中反应的形成是一个突出特点。
这些出现撤销,在日常生活中个人资料松散。
但在不同的上下文中,
也许年轻的同行,
他们表现出与过度冒险的一个非常不同的行为。
不知何故,他们采取报复他们的看法,没有人注意到他们,否则。

25

188 188 188 188 188 188 188 188

188 188 188 188 188 188 188 188

26

hur mycket stress tål du ?
vad som orsakar hög stress hos en människa är högst individuellt!
prestation
måttligt stressad - toppresterande
lugn och avslappnad
hög stress
ger upp
panik
black - out.
stressmängd

måttlig stress ökar prestationsförmågan!
hög stress kan vara förödande!

你多大的压力可走?
是什么原因导致高应力在一个人是超过单独!
性能
适度地强调 - 优秀员工
平静和放松
高应力
放弃
恐慌
黑色 - 出来。
压力量

适度的压力可以提高性能!
高应力可以是毁灭性的!

27

189 189 189 189 189 189 189 189

189 189 189 189 189 189 189 189

28

stress
en situation där kraven på oss överstiger vår förmåga, kan leda till att vi blir stressade.

stresstålighet
hur vi reagerar och i vilka situationer vi upplever stress är individuellt.
det skiljer mycket i stresstålighet mellan olika människor.
hur stor erfarenhet vi har av bilkörning spelar också en roll.
en sladd i halt väglag kan göra en oerfaren bilförare panikslagen.
en annan bilförare kan vara så stresstålig och erfaren.
att sladden inte får honom att bli mer än måttligt stressad.

prestations- förmågan

för att bli bra bilförare måste vi känna till en del om hur vi reagerar på stress.
när vi utsätts för måttlig stress,
ökar prestationsförmågan.
utsätts vi däremot för fara,
hög stress,
reagerar vi på olika sätt och prestationsförmågan kan minska dramatiskt.

应力
的情况下对我们的要求超出我们的能力,可能会导致我们成为强调。

抗逆性
我们如何应对中,我们遇到的压力是个别的情况。
有在不同的人之间的应力耐受性有很大的不同。
我们有多少经验的驾驶也发挥了作用。
在湿滑路面打滑可以让一个没有经验的司机惊慌失措。
另一个驱动程序可以作为应力和经验。
电源线不会让他超过适度强调。

表现能力

要成为优秀的车手,我们需要知道一些关于我们如何对压力作出反应。
当我们接触到中度的压力,
提高性能。
然而,我们面临的危险,
高应力,
我们有不同的反应和性能可能会大大降低。

29

stress reaktioner
exempel på stresstreaktioner är panik eller black-out.
det finns människor som ger upp,
utan att ens försöka klara upp situationen.
andra reagerar genom stirrighet eller tanketröghet.
man kan beskriva det som en form av tunnelseende efter som hjärnan fungerar så begränsat.

för en bilförare är det viktigt att inte försätta sig i en situation där kraven blir för höga.
man minskar svårighetsgraden i körningen genom att ha god tid på sig och köra med lägre fart.
minska svårighetsgraden

ett defensivt körsätt,
det vill säga en avvaktande. försiktig och planerande körstil,
är ett bra sätt att undvika farliga situationer.

valet av tidpunkt för körningen kan göra att svårigheterna minskar.

din egen och bilens konditon är också viktiga faktorer som kan styra vilka situationer du hamnar i.

应激反应
stresstreaktioner的例子是恐慌还是黑了。
有些人谁放弃,
甚至没有尝试清理的情况。
他人stirrighet或考虑惯性反应。
可以形容为隧道视野的形式通过使大脑的功能非常有限。

对于一个汽车司机是不把自己放在一个情况下的要求太高是很重要的。
以降低驱动由具有以较低的速度足够的时间和运行的严重性。
减少的严重程度

安全驾驶,
即等待。精心的策划和驾驶风格,
是一个很好的方式,以避免危险情况。

运行的时间可能会造成困难下落。

自己和车辆的状况仍然还可以控制你发现自己所在的场合的重要因素

30

190 190 190 190 190 190 190

du närmar dig en bil som du vill köra om.
vägen är inte så bred,
och det förekommer mötande trafik.
efter ett par kilometer blir kompisarna otåliga och hetsar dig att köra om.
du börjar känna dig pressad.

hur gör du ?
våga visa att det är du som bestämmer över ditt körsätt!

vilka påverkas?
de osäkra med dåligt självförtroende påverkas starkast
- de uppvisar ofta tendenser till bortförklaringar och bortträngning
- de reagerar ofta förvirrat när de blir stressade.
det kan förvärra en farlig situation.

190 190 190 190 190 190 190

你接近你想驾驶汽车。
路不宽,
并有迎面而来的车辆。
经过几公里变成哥们不耐烦,激发你超车。
你开始感到有压力。

你怎么做?
敢于表明它是你谁拥有你的驾驶风格的控制!

这影响?
低自尊的不确定性是影响最强烈
- 他们往往表现出对合理化和位移的倾向
- 他们反应常常感到困惑,当他们得到强调。
它可能恶化危险的境地。

31

gruppen
dess ideal och värderingar avgör om grupptrycket är positivt eller negativt
grupptrycket kan ha en stor skuld till att en trafikolycka inträffar.
inte minst moraliskt sett.

en mogen bilförare
fattar sina egna beslut
är medveten om faran med att utmana sina kamrater.


它的理想和价值观决定了同龄人的压力是正的还是负的
同侪压力可以有一个大的债务发生交通事故。
并非最不重要的道德。

一个成熟的驱动程序
有自己的决策
意识到挑战他们的同龄人的危险。

32

191 191 191 191 191 191 191

191 191 191 191 191 191 191

33

grupptryck
en grupp människor påverkar oss alltid.
det kan innebära att vi beter oss på ett sätt.
som vi inte skulle ha gjort om vi varit ensamma.

positiv påverkan
i en väl fungerande grupp kan man vara uppriktig och ha en egen åsikt.
det innebär att du vågar säga ifrån,
om någon är ute på villovägar.
trycket på individen blir positivt och personen ändrar sitt beteende till det bättre.

同侪压力
一群人影响着我们,直到永远。
这可能意味着我们的行为的方式。
我们也不会做,如果我们一直孤单。

正面影响
在一个运转良好的群体可能是真诚的,有自己的见解。
这意味着你敢于说话,
如果有人正在寻找误入歧途。
个人压力变为正,人改变自己的行为为好。

34

negativ påverkan
i en mindre väl fungerande grupp vågar du kanske inte ha avvikande åsikter.
du gör som alla andra
eller vad du tror att de skulle göra.
du vill inte bli utfryst eller betraktad som feg.
att köra när man har kompisar i bilen kan kännas mer pressande än när man kör ensam.
vågar du säga ifrån.
eller rättar du in dig i ledet?
du kanske i stället är den som driver på och kommer med förslag på vad som ska göras?

负面影响
在一个不太运作良好的团体敢你可能没有不同的意见。
你做什么其他人
或者你认为他们会做什么。
你不想被排斥或被视为一个懦夫。
当你有朋友在车上运行可能会感到比单独驾驶时更加压。
你敢说话了。
或通知您的行列中输入您?
你可能反而是冲动,并就做什么建议吗?

35

självförtroende
om du vanligtvis inte har några egna åsikter eller inte vågar framföra dem.
kanske du slutar tro på din egen förmåga.
det påverkar på sikt ditt självförtroende negativt.
du blir osäker.
för att bli accepterad av gruppen uppvisar du en tuff körstil och blir övermodig.
det innebär att du tar risken att köra om.
för att inte de andra ska trcka du är feg.

ta ansvar
det krävs mycket mod för att inte påverkas av kamraterna.
men tänk dig för,
en olycka sker så fruktansvärt fort.
även om gruppen kanske bidrog till olyckan.
är det du som är ansvarig.
som förare måste du vara uppmärksam på hur du påverkas av kompisarnas närvaro.

utmanan inte
var observant på vad du själv säger
även om du bara hetsar för skojs skull.
är det inte säkert att den som kör tar det på samma sätt.
en omogen förare tar det personligt och vill minsann visa.
att han törs.
då drvs han lätt in i situationer han inte klarar av.

internationella studier visar att unga förare har mycket hög olycksrisk när de kör med unga.
speciellt unga manliga, passagerare i bilen.

信心
如果你通常没有自己的意见,或不敢表达出来。
也许你不再相信自己的能力。
最终损害你的信心产生负面影响。
你不确定。
由一群接受你提出一个粗略的驾驶风格和变得过于自信。
这意味着你正在服用超车的风险。
没有其他应trcka你是一个懦夫。

承担责任
它需要很大的勇气,不被同侪的影响。
但考虑再三,
事故这么快就发生了。
尽管本集团可能导致发生意外。
它是你谁负责。
司机需要注意你是如何通过他们的朋友的存在影响。

不挑战
是细心的你说的话
即使你只激发的乐趣。
现在还不能确定该人的驾驶做它以同样的方式。
一个不成熟的驱动程序需要亲自肯定会显现。
他敢。
然后轻松地DRVS他进入的情况下,他无法处理。

国际研究显示,年轻司机发生意外的风险非常高的年轻人驾驶时。
特别是年轻的男乘客在车上。

36

våga säga ifrån
dessa undersökningar visar också att ungdomar drar sig för att säga ifrån när de känner sig otrygga med föraren.
de visar en konflikträdsla som är obefogad eftersom undersökningen ochså visar att de flesta förare inte blir irriterade av att någon ber dem köra lugnare.
ett viktigt sätt att minska olycksrisken är alltså att du säger i från när du känner dig otrygg!

敢于说不
这些研究还表明,年轻人都不愿意说出来,当他们觉得受到威胁的驱动程序。
他们表现出冲突的担心是毫无根据的,因为调查ochså显示,大部分司机不生气有人要求他们运行更安静。
降低事故风险的重要途径,那么,您从当你感到不安全说!