sidor 130 bilens huvuddelar Flashcards Preview

Körkortsboken > sidor 130 bilens huvuddelar > Flashcards

Flashcards in sidor 130 bilens huvuddelar Deck (30):
1

varningslampa för ABS-systemet

lyser
uppsök en verkstad.

om lampan börjar lysa under inbromsning
kör inte vidare
saknas broms på någor hjul måste bilen bärgas.
fjädrande
vattensamlingar

ABS系统警示灯

点燃
咨询车间。

如果在制动过程中的指示灯亮起
不进一步推动
缺少制动到任何车轮车必须进行运输。
弹性
水体

2

131 131 131 131 131 131

131 131 131 131 131 131

3

anti blockier system
bromssträckan
grusväg
uppstått

en pulserande
en signal
tecken

bromsassistent
antisladdsystemen
aktiveras
maximal

kontroll av bromssystemen

står stilla
ett stumt mothåll
troligen
slitna
ett stumt mothåll
metalliska
eventuella
repareras
troligen
släckt
fukten
torkar

反blockier系统
制动距离
砂石路
发生

脉动
信号
字符

制动辅助
牵引力控制系统
活性
最大

制动系统的控制

静止的
刚性砧
大概

刚性砧
金属的
任何
修复
大概
熟石灰
湿气

4

132 132 132 132 132 132

132 132 132 132 132 132

5

reservhjul eller nöd hjul

nöd hjulet ska ha högre lufttryck
hastigheten är begränsad
se instruktionsboken

mönsterdjup

använd slitagevarnarna
minsta tillåtna är 1.6 mm
sämre våtgrepp vid 3-4 mm
ett nytt däck har ca 9 mm
däck som används vid vinterväglag ska ha minst 3 mm

slitagevarnare

备胎或应急备用轮胎

紧急砂轮必须具有更高的压力
速度被限制,
请参阅用户手册

花纹深度

使用胎面磨损
最小为1.6毫米
在3-4毫米的湿地抓地力较差
新轮胎约9毫米
轮胎冬季条件下,应该有至少3毫米

磨损指标

6

133 133 133 133 133 133

133 133 133 133 133 133

7

hjul och däck
avsett
dubbar
begagnade
slitbana
begagnade däck med ny slitbana
regummerade däck.

车轮和轮胎

螺栓
使用
胎面
使用新胎面轮胎
翻新。

8

utrustad
antigen är likadant
bestämmelserna
högsta hastighet
instruktionsbok

mönsterdjup
egenskaper
avseende
torrt
inbyggda
slitagevarnarna
perioden
registreringsbeviset
fälgar
köregenskaper
en färskvara
friktionsegenskaper
försämrats

efterspänn hjulbultarna

riskera
lossnar
lättmetallfälgar
skadas
spännas
särskilt

配备
抗原是相同的
规定
最大速率
用户

花纹深度
特性
尊重

嵌入式
穿指标
期间
登记证书
钢圈
主动
易腐
摩擦特性
恶化

调整后车轮螺栓

风险
分离
铝合金轮毂
破损
跨越
尤其

9

134 134 134 134 134 134

134 134 134 134 134 134

10

1 december - 31 mars

16 april - 30 september
förväntas
motiverar

däckekonomi

regelbundet
hjulinställning
åtgärda
rattfrossa
felbalanserade hjul
mjukt
undvik höga farter

snedslitna däck

skilnaden
mönsterdjup

12月1日至三月31日

4月16日至9月30日
预期
证明

轮胎经济学

经常
车轮定位
固定
转向畏寒
激光头轮

避免高速度

斜轮胎磨损

差异
花纹深度

11

MS- märkning

vinterhalvåret
förse
framtagna
mud and snow
mud and sand
symbolen
snöflinga
alptopp
dubbar
packad snö
vägslitage

friktionsdäck
modd
naturligtvis
en tillkopplad
släpvagn
endast
en totalvikt
alternativ
försedda
snökedjor

MS标签

冬天
提供
生产
泥和雪
泥和沙子
符号
雪花
山顶
螺栓
积雪
道路磨损

摩擦轮胎
MODD
当然
关连
拖车

的总重量
选项
提供
雪地防滑链

12

dubbdäcksförbud

förväntas

däckekonomi
kostnad
lämpligt

korrekt hjulinställning
förslitning
kanter
en trottoarkant
råkar
håligheter
snett
felaktig balansering
skakar
slits fortare
fläckvis slitage

körsätt
rivstarter

镶满禁止

预期

轮胎经济学
成本
适当

正确的四轮定位
穿
边缘
路边
发生


正确的平衡
发抖
穿更快
修修补补的磨损

主动
rivstarter

13

136 136 136 136 136 136

136 136 136 136 136 136

14

rattaxelstång som trycks ihop vid kollision

servopump
behållare för styrservovätska
styrled
kuggstångsstyrning

styrsystem med servo
tungstyrt
går sönder
hugg i ratten
smuts

rattfrossa

obalans i framhjulen
glapp i styrningen

转向轴杆被压缩了的碰撞

伺服泵
水库动力转向液
转向节
齿条和小齿轮

用伺服控制系统
重控制
断裂
抢方向盘
污垢

转向寒颤

不平衡的前轮轮毂
打转向

15

137 137 137 137 137 137 137

137 137 137 137 137 137 137

16

styrsystemet

glapp i styrsystemet
genom slitage
ålder kan glapp uppstå i styrsystemet
vridningar
omedelbart
reagerar
rak ställda

skakningar i ratten
förslitna delar i styrningen.
hugger
går omväxlande lätt
troligen
smuts

elektromekanisk
bränslebesparande
förutsättning
parkeringshjälp
utrustade
antingen

obs! bogsering
avstängd

elsystemet
generatorn

instrumentpanelen
generatorlampa
laddningslampa
snarast
kontakta
en verkstad
urladdat

控制系统

在转向系统中的松动
磨损
年龄可能发挥在控制系统中发生
翻腾
立即
应对
直服从

在方向盘的振动
在方向盘的磨损的部件。
削减
通过交替容易
大概
污垢

机电
燃料
提供
泊车辅助系统
配备


注意事项:拖带


电气系统
发电机

仪表盘
生成灯
重量轻
迫切
联系
一个车间
放电

17

138 138 138 138 138 138

138 138 138 138 138 138

18

säkringarna

brända
ersätt med en säkring
i samma färg dvs med
samma amperetal

batteriet
kontrollera vätskenivån
regelbundet i det påfyllningsbara batteriet!
cell två från vänster behöver fyllas på.
använd enbart destillerat vatten.

starthjälp
koppla ihop pluspolerna.
koppla minuspolen till en kaross- eller motordel
obs vissa bilmärken har andra rekommendationer.
kontrollera i instruktionsboken
starta motorn på bilen med fulladdat batteri.
starta den andra bilens motor.

laddat batteri
urladdat batteri

翻译
瑞典语英语中文检测语言中文(简体)英语日语

保险丝


更换保险丝
附带在相同的颜色
安培数相同

电池
检查液位
定期更换笔芯电池!
细胞从左边需要填充。
仅使用蒸馏水。

启动援助
连接的负端子。
断开负极身体或发动机部件
OBS某些品牌有其他建议。
检查手册
启动发动机的车用充满电的电池。
启动第二辆车的发动机。

充电的电池
放电的电池

19

139 139 139 139

139 139 139 139

20

säkringarna

kortslutning
antingen
en box
instrumentbrädan

batteriet
lagras strömmen
generatorn
förbruka ström
täta
underhållsfria
skötsel
förutom
påfyllningsbart
regelbundet
försämras ju
destillerat vatten
underhållsfria batterier

保险丝一箱
仪表盘

电池
存储电源
发电机
消耗功率

免维护
关心
增加
可更换笔芯
经常
恶化
蒸馏水
免维护电池

21

några råd:

knallgas
hanterar
risken
syraläckage
gnistbildning
bildas knallgas
luftväxling
närheten

batterivätska
destillerat
svavelsyra
huden
frätande.

startkablar
frysa sönder
medför
förbinder
bägge
noggrann
bilmärken

kortslut inte
förväxla
anslutningarna
fördärva
skadas
dyrbart
misstag

一些建议:

氢氧
处理
风险
酸浸
火花
形成氢氧
通风
周围

电池液
蒸馏水

皮肤
有腐蚀性。

跨接电缆
冻结
导致
提交

关闭
品牌


迷惑
连接
损伤
破损
昂贵
错误

22

140 140 140 140 140 140

140 140 140 140 140 140

23

kylsystemet

glykol och vatten
glykol förhindrar sönderfrysning
glykol skyddar mot rost
orsakas av
säkringen
elektriska kylfläkten

kontrollera oljenivån i motorn.

冷却

乙二醇和水
乙二醇防止冻结
乙二醇防止生锈
所造成的
融合
电动冷却风扇

检查发动机机油液位。

24

141 141 141 141 141 141

141 141 141 141 141 141

25

kylsystemet

vållar
regel
tankning
fylla på

kylvätska = vatten + glykol

vintersäsongen
mätinstrument
bensinstation
mätinstrument
normalt
en miljörisk

överhettning
extrema förhållanden
exempelvis
bergstrakter
husvagn
svalna
påfyllningslocket
skållar
vattenånga
pyser ut

generatorremmen
brister

冷却

造成
排除
加油
加载

冷却液=水+乙二醇

冬季
测量
加油站
测量
正常
环境风险

过热
极端条件下的
例如
多山
大篷车
凉爽
加油口盖
烫伤
水蒸气
逃逸

发电机皮带
不足之处

26

bränslesystemet

igensatt
bränsleförbrukningen
bensinångor
undvik
cancerframkallande

smörjsystemet
oljetryckslampa

rening
regelbundet
fyll på
omedelbart

燃料

堵塞
油耗
汽油蒸气
避免
致癌

润滑系统
机油压力灯

纯化
经常
补足
立即

27

142 142 142 142 142 142

142 142 142 142 142 142

28

avgassystemet

ljuddämparen
märker
farligt
kupén

motor
katalysator
ljuddämpare
ljuddämpare

koloxidfara
stäng av kupéfläkten eller koppla in cirkulationsläget innan du kör in i tunnlar.
eller då du kör i bilköer.

排气

消音器
标签
危险的
包房

发动机
催化剂
消声器
消声器

一氧化碳危害
关闭通风风扇或电源插头流通模式运行前进入隧道。
或在堵车,当你驾驶。

29

143 143 143 143 143 143 143

143 143 143 143 143 143 143

30

avgassystemet

katalysatorn klarar inte koldioxid

skadliga
kolmonoxid
kväveoxid
kolväten
koldioxid
renar
effektivt
ämnena
omvandlas
huvudsak koldioxid och vatten
koldioxid
lösning
närvarande
utsläppen
lägre
växthuseffekten
en följd

hög temperatur
ineffektiv
orenade
insats
betydligt
oförbränt
slitaget
kallstart = orenade avgaser

kolmonoxid förgiftning

utrymmen
garage
kolmonoxidförgiftning
inandas
bilköer
anläggningar
bagagelucka
åtminstone
rutorna

ett otätt
förutom onödigt buller
förrädisk
lukt
färg
huvudvärk
mår illa
omedelbart
lukt- och färglös

排气

催化剂不能碳

不利的
一氧化碳
氮氧化物
碳氢化合物

净化
有效
物质
转换
主要是二氧化碳和水


目前
排放
降低
温室效应
结果

高温
无效
不纯的
输入
显著
未燃
穿
冷启动=不纯的废气

一氧化碳中毒

空间
车库
一氧化碳中毒
吸入
堵车
植物
树干
至少


一个漏水
除了不必要的噪音
奸诈
气味
颜色
头痛
觉得恶心
立即
无色无味