Lektion 9 Flashcards Preview

Nemecky s usmevem > Lektion 9 > Flashcards

Flashcards in Lektion 9 Deck (152):
1

s Gespräch, (e)s, e

rozhovor

1

r Korridor, s, e

chodba, předsíň

2

klingeln

(za)zvonit

3

sich melden

(o)hlásit, ozvat se

4

rufen

(za)volat (na někoho)

5

klagen (über 4.p.)

stěžovat si (na)

6

hervorragend

vynikající, báječný, -ě

7

fein

prima (hovor.), báječný, -ě

8

ab/reisen

odcestovat, odjet

9

einzig

jediný

10

e Schwierigkeit, -, en

potíž, nesnáz

11

bestehen (in 3.p.)

být, spočívat (v)

12

sondern

nýbrž, ale

13

eben

právě, zrovna

14

genau

přesný, -ě

15

e Rundfahrt, -, en

okružní jízda

16

unternehmen, du unternimmst

podniknout, podnikat

17

r See, s, n

jezero

18

vor/schlagen, du schlägst vor

navrhnout, navrhovat

19

sobald

jakmile

20

erfahren, du erfährst

dozvědět se

21

e Ankunft, -, ü-e (in 3.p.)

příjezd

22

baldig

brzký

23

e Auskunft, - , ü-e

informace, informační kancelář

24

e Ansichtskarte, -, n

pohlednice

25

senden

pos(í)lat, zas(í)lat

26

e Marke, -, n

známka, značka

27

r Schalter, s, -

přepážka

28

s Paket, (e)s, e

balík, balíček

29

auf/geben, du gibst auf

podat (na poště)

30

r Treffpunkt, (e)s, e

místo srazu, sraz

31

s Telefonbuch

telefonní seznam

32

Nord- (Nordböhmen)

severní... (severní Čechy)

33

Ost-

východní...

34

Süd-

jižní...

35

West-

západní...

36

im Norden

na severu

37

antworten auf 4.p.

odpovídat na

38

arbeiten an 3.p.

pracovat na

39

aufpassen auf 4.p.

dávat pozor na

40

bestehen in 3.p.

spočívat v

41

bitten um

prosit o

42

danken für

děkovat za

43

denken an 4.p.

myslet na

44

sich entschuldigen bei für

omluvit se komu, za

45

erzählen von nebo über 4.p.

vyprávět o

46

fragen 4.p. nach

ptát se koho na

47

such freuen auf 4.p.

těšit se na

48

sich freuen über 4.p.

těšit se z, mít radost z

49

gehen um

jít o

50

helfen bei

pomoci s, při

51

hoffe auf 4.p.

doufat v

52

hören von nebo über 4.p.

slyšet o

53

sich interessieren für

zajímat se o

54

klagen über 4.p.

stěžovat si na

55

nachdenken über 4.p.

přemýšlet o

56

lesen von nebo über 4.p.

číst o

57

schreiben von nebo über 4.p.

psát o

58

sparen für, an 3.p.

(u)šetřit na co, na čem

59

sprechen von nebo über 4.p.

mluvit o

60

teilnehmen an 3.p.

zúčastnit se

61

sich unterhalten über 4.p.

bavit se o

62

warten auf 4.p.

čekat na

63

anrufen 4.p.

zatelefonovat komu

64

sich ansehen 4.p.

podívat se na, prohlédnout si

65

glauben 4.p.

věřit čemu

66

heiraten 4.p.

ženit, vdávat se, brát si

67

holen

dojít pro

68

kennenlernen 4.p.

seznámit se s, poznat

69

vergessen 4.p.

zapomenout na

70

verstehen 4.p.

rozumět komu, čemu

71

e Vorlesung, -, en (in)

přednáška (z)

72

s Handy, s,s [hedny]

mobil(ní telefon)

73

e SMS-Nachricht, -, en

textová zpráva na mobilní telefon

74

vorn(e)

vpředu

75

e Selbstbedienung, -, en

samoobsluha

76

rozhovor

s Gespräch, (e)s, e

77

chodba, předsíň

r Korridor, s, e

78

(za)zvonit

klingeln

79

(o)hlásit, ozvat se

sich melden

80

(za)volat (na někoho)

rufen

81

stěžovat si (na)

klagen (über 4.p.)

82

vynikající, báječný, -ě

hervorragend

83

prima (hovor.), báječný, -ě

fein

84

odcestovat, odjet

ab/reisen

85

jediný

einzig

86

potíž, nesnáz

e Schwierigkeit, -, en

87

být, spočívat (v)

bestehen (in 3.p.)

88

nýbrž, ale

sondern

89

právě, zrovna

eben

90

přesný, -ě

genau

91

okružní jízda

e Rundfahrt, -, en

92

podniknout, podnikat

unternehmen, du unternimmst

93

jezero

r See, s, n

94

navrhnout, navrhovat

vor/schlagen, du schlägst vor

95

jakmile

sobald

96

dozvědět se

erfahren, du erfährst

97

příjezd

e Ankunft, -, ü-e (in 3.p.)

98

brzký

baldig

99

informace, informační kancelář

e Auskunft, - , ü-e

100

pohlednice

e Ansichtskarte, -, n

101

pos(í)lat, zas(í)lat

senden

102

známka, značka

e Marke, -, n

103

přepážka

r Schalter, s, -

104

balík, balíček

s Paket, (e)s, e

105

podat (na poště)

auf/geben, du gibst auf

106

místo srazu, sraz

r Treffpunkt, (e)s, e

107

telefonní seznam

s Telefonbuch

108

severní... (severní Čechy)

Nord- (Nordböhmen)

109

východní...

Ost-

110

jižní...

Süd-

111

západní...

West-

112

na severu

im Norden

113

odpovídat na

antworten auf 4.p.

114

pracovat na

arbeiten an 3.p.

115

dávat pozor na

aufpassen auf 4.p.

116

spočívat v

bestehen in 3.p.

117

prosit o

bitten um

118

děkovat za

danken für

119

myslet na

denken an 4.p.

120

omluvit se komu, za

sich entschuldigen bei für

121

vyprávět o

erzählen von nebo über 4.p.

122

ptát se koho na

fragen 4.p. nach

123

těšit se na

such freuen auf 4.p.

124

těšit se z, mít radost z

sich freuen über 4.p.

125

jít o

gehen um

126

pomoci s, při

helfen bei

127

doufat v

hoffe auf 4.p.

128

slyšet o

hören von nebo über 4.p.

129

zajímat se o

sich interessieren für

130

stěžovat si na

klagen über 4.p.

131

přemýšlet o

nachdenken über 4.p.

132

číst o

lesen von nebo über 4.p.

133

psát o

schreiben von nebo über 4.p.

134

(u)šetřit na co, na čem

sparen für, an 3.p.

135

mluvit o

sprechen von nebo über 4.p.

136

zúčastnit se

teilnehmen an 3.p.

137

bavit se o

sich unterhalten über 4.p.

138

čekat na

warten auf 4.p.

139

zatelefonovat komu

anrufen 4.p.

140

podívat se na, prohlédnout si

sich ansehen 4.p.

141

věřit čemu

glauben 4.p.

142

ženit, vdávat se, brát si

heiraten 4.p.

143

dojít pro

holen

144

seznámit se s, poznat

kennenlernen 4.p.

145

zapomenout na

vergessen 4.p.

146

rozumět komu, čemu

verstehen 4.p.

147

přednáška (z)

e Vorlesung, -, en (in)

148

mobil(ní telefon)

s Handy, s,s [hedny]

149

textová zpráva na mobilní telefon

e SMS-Nachricht, -, en

150

vpředu

vorn(e)

151

samoobsluha

e Selbstbedienung, -, en