Neonat -Føl Flashcards Preview

Basal Klinik Store Dyr > Neonat -Føl > Flashcards

Flashcards in Neonat -Føl Deck (120):
1

Hvornår er risikoen for død/sygdom størst hos føl?

De første 7 dage

2

Hvilke sygdomme er føl især disponeret for?

Septikæmi og lungebetændelse

3

Hvorfor bliver føl syge? ABCD

A. Svært at forudsige folingstidspunkt
B. Fostrets modning sker sent i relation til fødselstispunkt
C: Føllet fødes immunologisk naiv
D: Dårlige management- og produktionsforhold. Uheldige moderegenskaber

4

Hvad er normal drægtighedsperiode?

340 +/- 15 dage

5

Hvad sker der, hvis føllet føllet før dag 300?

Så er det pga abort/kastning

6

Hvad sker der, hvis føllet fødes mellem dagg 300-320?

Præmatur født

7

Hvad sker der, hvis føllet fødese fter dag 320?

Dysmatur s. immatur/normal

8

Hvad er drægtighedslængde påvirket af?

Årstidsvariation
Fodringsafhængig
Dårlig kondi
Lyspåvirkning
Racevariation

9

Hvad er kendetegn på det immature føl?

Langhåret- silkehår
Hvælvet pande
Bløde bruskelementer i ører, næse og læber
Øget bevægelighed v/passiv bevægelse af lemmer
Bløde hove
Hyperekstension af lemmer
Leukopeni med lymfocytose
Neutrofil:lymfocytratio er under 1. Normalen er over 2

10

Hvad er prognosen for et immatur føl?

Hvis ingen opretning og ingen sutterefleks=Død
Hvis normal opretning og stærk sutterefleks=Dør oftest efter 1 døgn uden intensiv behandling
Står op og dier inden 3 timer=KAn overleve ved intensiv behandling

11

Hvad kan konsekvenserne være ved foling efter 320 dage?

Lødning
Yversætning/vokspropper: Ses fra en uge før fødsel. Ses ikke hos 15%
Forandring af mælken: Serumagtig til skyet hvis fra 4 dage før. Ses ikke hos 77%

12

Hvornår ift. folingstidspunktet ændres mælkens elektrolytsammensætning?

Ca 24 dage før.

13

Hvad betyder det, at der er synkronisering mellem fosterudvikling og fødsel?

Adaption fra foster til fritlevende individ i lb. af 48-72 t inden foling

14

Hvad er karakteristisk ved føls modning ift andre dyr?

Udvikling af hypothalamus-hypofyse-binyrebark aksen tættere på folingstidspunkt end hos andre husdyr.

15

Hvilke passive og aktive immuniteter får føl fra sin mor og i hvilket tidsrum?

IgG fra 0-16 uger

16

Hvor gammel er føllet før det aktiverer sit eget immunsystem?

IgG fra uge 4-20

17

Hvad er anbefalinger ift. management og produktionsforhold ved føl?

Observation hver 4. time (hyppigere sen aften/tidlig morgen)
Hvis flere aggressive hopper, bør hoppe/føl isoleres i 24t

18

Hvor meget kan føldødelighed reduceres, hvis der observeres tilstrækkeligt?

10%

19

Hvad definerer et risikoføl ud fra maternelle omstændigheder?

Tidl. fødslers forløb
Bækkenhulens anatomi
Sygdom hos hoppen
Transport de sidste 3 uger inden foling
Dårlig foderstand
Mælkeløb før fødsel
Tvillingedrægtighed
Folingstidspunktet

20

Hvad kan prædisponere for et risikoføl ud fra omstændigheder under fødslen?

Fødsel før dag 320
Forlænget drægtighed
Forlænget fødsel
Fødselsinduktion
Dystoki
Placentaløsning
Kejsersnit

21

Hvilke neonatale omstændigheder giver anledning til risikoføl?

Placenta-abnormaliteter
Tvillingefoster
Mekonium i fostervæsken
Forsinket/mgl. kolostrumoptagelse
Præ-/dysmaturitet
Smitsomme sygdomme
Fødselstraume
Miljøskifte
Foling i uhygiejniske omgivelser
Føl står ikke op efter 2-3 timer

22

Hvad er neonatal maladjustment syndrome?

Peripartum hypoxi eller CNS/thoraxtraume

23

Hvornår ses neonatal maladjustment syndrome?

0-72 t efter fødsel

24

Hvilke symptomer ses ved neonatal maladjustment syndrome?

Symptomer i alle organer, men CNS dominerer.
Ophørt sutterefleks
Blindhed
Kramper
Inkoordination
Stemmeforandring
Øget respfrekvens
Acidose
Hypoxi

25

Hvilke omstændigheder kan udløse neonatal maladjustment syndrome?

Ofte kompliceret/langvarig fødsel, men ses også ved lynfødsler

26

Hvad er diffdiagnoser til neonatal maladjustment syndrome?

Dys/præmaturitet
Infektion
Traume
Immunologiske/udviklingsanormalier

27

Hvordan behandles neonatal maladjustment syndrome?

Kontrol af kramper med diazepam
Forebyggelse af sår og infektion
Væske og næring
Fysioterapi

28

Hvad vurderer man i sin prognose af neonatal maladjustment syndrome?

Prognosis quo ad vitam
God: Føl oppe før CNS-symptomer
God: IgG er over 800 mg/dl ved 24t
Dårlig hvis andre lidelser
Dårlig, hvis septikæmi
Dårlig hvis føllet ikke står
Dårlig, hvis der ikke ses bedring efter 3 dages terapi

Prognosis quo ad tempus
Skal vise bedring inden for 48 t

Prognosis quo ad restitutionem completam
God

29

Hvordan udtages der blod til blodundersøgelse?

Område klargøres
Med egnet kanyle/sprøjte
Aftages
Bloddyrkningsmediet gummie afsprittes
Ny kanyle på sprøjte gennem afsprittet gummi

30

Hvor mange procent føl har hypogammaglobinæmi?

3-25%

31

Hvad undersøges ift. kolostrumoptagelse hos føl?

IgG-optagelse rutinemæssigt og ved indikation op til 2-4 mdr. alderen
Glutharaldehydtest (gamma check E)
Zinksulfat-turbiditetstest
Enzymimmunassay
Latex-agglutinationstest
Immunodiffusionstest

32

Hvordan vurderes råmælksoptagelse, hvis den er over 8g/L?

Fuldstændig optagelse

33

Hvordan vurderes råmælksoptagelse, hvis den er mellem 4-8 g/L?

Tilstrækkelig

34

Hvordan vurderes råmælksoptagelse, hvis de er 2-4 g/L?

Utilstrækkelig

35

Hvordan vurderes råmælksoptagelse, hvis den er under 2 g/L?

Ingen optagelse

36

Hvad er FPT ift. råmælksoptagelse?

Faillure of passivet ransfer

37

Hvad er PFPT ift. råmælksoptagelse?

Partiel faillure og passive transfer

38

Hvad er årsager til manglende kolostrumoptagelse hos føl?

Hvis det er under 320 dage gammelt
Mølkeløb hos hoppen
Agalcti
Lægger ikke mælk ned
Vile ikke kendes ved føllet
Anormalier
Slapt/sygt føl
Hvis tidligere født føl med isoimmun hæmolyse

39

Hvad er de terapeutiske muligheder for FTP/PFTP, hvis føllet er under 18 timer?

p.o. hoppens mælk (250-500 mL)
Bovint kolostrum kan anvendes
p.o. serum eller plasma
NB: Ved planlagt aflivning, husk udmalkning, plasma

40

Hvad er de terapeutiske muligheder for FTP/PFTP, hvis føllet er over 18 timer?

Plasmaterapi: 1 L iv
----> 5 L blod fra donor=2,5-3 L plasma
Obs på tremor og øget respfrekvens

41

Hvad skal man være opmærksom på ved plasmaterapi?

Øget respfrekvens og tremor

42

Hvad definerer et lavrisiko-føl?

Ingen aternel risiko
Normal drægtighed/fødsel/opførsel
Normal ved rutinetjek

43

Hvornår skal føllet først løfte sit hoved?

5 mi

44

Hvornår skal føllet ligge i brystleje?

5 min

45

Hvornår skal føllet forsøge at rejse sig?

20 min (1)

46

Hvornår skal føllet kunne rejse sig?

Inden for den første time (2)

47

Hvornår skal føllet have sutterefleks?

20 min

48

Hvornår skal føllet første gang die?

Inden 2 timer

49

Hvornår skal føllet første gang defækere?

24 t (3)

50

Hvornår skal føllet urinere første gang?

Inden 10 t

51

Hvornår skal føllet første gang sove?

2 t

52

Hvad er tjekpunkter omkring føllets normale adfærd?

1 Forsøger at rejse sig inden for 20 min
2 Kommer op at stå inden for den første time
3 Defækerer inden for de første 24 t

53

Hvordan ser ASGARscoren ud hos føl?

Modificeret
0-3: Svært påvirket
4-6: Moderat påvirket
7-8: Normalt føl

54

Hvordan er hjerteparameter i ASGARscore ved hhv 0, 1, 2 point?

0= Ingen
1=Under 60/min
2= Over 60/min

55

Hvordan er resp.parameter i ASGARscore ved hhv 0,1,2?

0= Ingen
1=Uregelmæssig
2=OVer 60/min

56

Hvordan er muskeltonus i ASGARscore ved hhv. 0,1,2?

0=Ustrakte
1=Bøjede ben
2=Brystleje

57

Hvilken reaktion ses ved stimulation af næse i ASGARscore ved hhv. 0,1,2?

0= Ingen
1=Let
2=Hoste/nys

58

Hvad undersøges ved et rutinetjek, hvis der ingen risikofaktorer er identificeret?

Anamnese
KUS
Placenta-US (Over 10% af føllets vægt)
Navlehygiejne
Tetanusprofylakse
IgG-bestmmelse
Afføringsmiddel
Obs på foldforhold

59

Hvilke ting undersøges i en KUS?

Slimhinder
Kredsløb
Respveje
Mavtarm
Urinveje
Navlereg
Muskelskelet
CNS/øjne

60

Hvad undersøger man kredsløbsmæssigt i en KUS og hvad er normalen?

Puls 80-120
Hvis der er bilyd efter dag 4->patologisk

61

Hvad skal respfrekvens være hos føl?

30-40(40-60). Mere hørbar end fra voksne.
OBS på mælkeløb fra næse

62

Hvad undersøger man ift. mave-tarm i en KUS?

Se føllet patte
Tjek mundhule
Udpilet abdomen?
Mekoniumpassage?

63

Hvad tjekkes omkring urinveje i en KUS?

Scrotalhernia?

64

Hvad tjekkes omkring navlen i en KUS?

Inflamamtion? Brok?

65

Hvad undersøges ift. muskelskelettet i en KUS?

Misdannelser -afvent
Ribbensfraktur .haltheder/hævelser

66

Hvilke ting undersøges omkring CNS/øjne i en KUS?

Se føllet patte
Cornealæsioner?

67

Hvad er en væsentlig årsag til føldød?

Septikæmi

68

Hvad er de hyppigste årsager til septikæmi i DK?

E. coli
A. equii
Streptokokker
(Klassisk følsyge, akut følsyge)

69

Hvilke føl er prædisp. for septikæmi?

Ofte risikoføl (FPT)

70

Hvad er de kliniske tegn på septikæmi hos føl?

Nedstemt
Feber/hypothermi
Evt ikterus -afh. af primær lokalisation
Uveitis
Diarre
Hævede led

71

Hvilke parakliniske parametre ændres ved septikæmi?

Neutropeni/neutrofili
IgG er under 400 mg/dl
Fibrinogen, SSA
Hypoglykæmi
Positiv blodundersøgelse/cytologi

72

Hvad er normal glykoseniveau i blod?

Over 4,5 mmol/L

73

Hvad er normal igG g/L?

Over 8,0

74

Hvad er normal neutrofile?

Over 8,0 x 10^9/L

75

Hvor stor er præcision ved sepsis scoringssystemet?

90% hvis score er over 11->sepsis

76

Hvad er terapeutisk behandling for septikæmi?

AB
plasma 20 mL7kg
væske, 5% glucose, acetat
fodring 10-20% af vægt fordelt på 8 gange
Tetanusstatisk
Ilt
Krampestillende
TLC

77

Hvordan vælger man AB ift. behandling af septikæmi? 2

G+ eller G- --->
Vælg AB, der udskilles uændret i urinen. Dvs ikke omsættes i lever.

Eksempler: Penicilin, aminoglykosider, cephalosporiner og evt. TMP sulfa

Baktericide frem for bakteristatiske

Eksempler: Komb. af penicilin og aminoglykosid/cephalosporin

78

Ved hvilken septikæmisk infektion behandles med penilicilin?

Streptokokker

79

Hvad er LIFEs Eq AB/AM politik? 3 punkter

1a Penicilin og Gentamycin
1b Ampicilin og Gentamycin
2 Ceftiofur/Cefotaxime/Ceftriaxone

80

Hvilke mefødte resp.lidelser ses hos det nyfødte føl?

Misdannelser
Hyalinmembransyge (NROS)
Meconiumaspiration(pneumoni)
Pneumothorax
sek truame(ribbensfraktur)

81

Hvilek erhvervede resp.lidelser ses hos det nyfødte føl?

Aspiration (pneumoni)
Septikæmi (pneumoni)

82

Hvad er ætiologi bag arvelig immundefekt hos araberføl (CID)?

Mangel på B/T lymfocytter

83

Hvilke konsekvenser/kliniske tegn har arvelig immundefkt hos araberføl?

Dør seneset i 5-6 mdr.alder efter gentagne infektioner.
Interstitiel pneumoni(adenovirus)
NB: Pneumocystis

84

Hvordan diagnosticeres arvelig immundefekt hos araberføl?

Lymfopeni
IgG.mangel

85

Hvad er årsager til kramper?

PAS/NMS
Traume
Infektion (OBS sepsis)
Medfødt anormali
Leverlidelse
Hedeslag

86

Hvilke CNS symptomer ses ved kramper?

Smasken, REM, rystelser

87

Hvad skal man være opmærksom på i en KUS af kolik ved nyfødt føl ift. alm KUS ved voksen hest?

Smerteintensitet er dårlig indikator for alvor af tilstand
Nyfødte kan have abdominal distension
Rekatal-US udskiftes med palpation af abdomen/ultralyd
Ventrikelskylning udføres med størst mulig sonde, men kan fremstå negativ trods fyldt ventrikel

88

Hvad er den hyppigste årsag til kolik hos føl?

Meconiumforstoppelse 6-24t efter fødsel

89

Hvordan undersøges for meconiumforstoppelse hos føl?

Anamnese og palpation
Røntgen med kontrast.
Ultralyd

90

Hvordan behandles meconiumforstoppelse?

Medicin
Varmt sæbevand rektalt
4% acetylcysteinopløsning rektalt.
Evt. kirurgi

91

Hvad ses især sekundært til blæreruptur?

Septikæmi 45%!

92

Hvornår vil føllet typisk få blæreruptur?

2-3 dage gammelt, men også op til 5-10

93

Hvad er de kliniske tegn på blæreruptur?

Nedstemt
Diarre
Øget bugomfang
Urinering kan dog fortsætte!

94

Hvad er de parakliniske tegn på blæreruptur?

Hyponatremia
Hyperkalemia
Hypocloramia

95

Hvad skal man huske i en undersøgelse for blæreruptur?

Scanning
Bughulepunktat

96

Hvordan er forholdet mellem cratinin serum/peritonealvæske i et bughulepunktat ved blæreruptur?

1:2

97

Hvordan behandles blæreruptur og hvordan klassificeres blæreruptur behandlingsmæssigt?

AKUT
Kirurgisk med støtte

98

Hvad er den hyppigste dylægeårsag de første 7 dage hos føl?

Diarre. 80% inde for de første 6 mdr.

99

Hvilke årsager er der til diarre hos føl?

Følbrunst
Nutritionel (overfodring)
Infektiøs
Mavesår
AB-induceret
Laktose-intolerans, dog sjælden!

100

Hvilke infektiøse årsager er der til diarre?

Rotavisrus DK: 1 uge-2 mdr.
Cryptosporider DK: Immunkompetente dyr: 1 uge-2 mdr
Lawsonia DK
Salmonella, Clostridier DK: Alle aldersgrupper

101

Hvordan behandles nutritionel diarre?

Ubegrænset die

102

Hvordan behandles mavesårsinducert diarre?

Gastrograd

103

Hvordan behandles diarre generelt hoss føl?

Protectanter/absorbanter: Vismuth, codein phosphat, imodium m.fl.
Analgesi og NSAID: Torbugesin, buscopan comp. Evt Finadyne
AB ved specifikke infektioner/sepsis
Føl holdes rent, tørt og komfortabelt

104

Hvad er den største forskel mellem kirurgisk kolik og enteritis?

Der ses ikke leukopeni ved kirurgisk kolik.
Refraktære smerter, øget resp og positiv ventrikelskylning er heller ikke generelt ved enteritis, men er ved kirurgisk diarre.

105

Hvilke årsager er der til ikterus hos føl?

Fysiologisk ikterus
Septikæmi
Neonatal isoimmun erythrolyse
EHV-1
Tyzzers disease

106

Hvad er karakteristisk ved Tyzzers disease?

Perakut forløb. Leversvigt

107

Hvad er karakteristisk ved ikterus forårsaget af septikæmi?

Uspecifikke. Sløvhed afhænger af primær og sekundær lokalisation.

108

Hvad er karakteristisk ved ikterus forårsaget af neonatal isoimmun erythrolyse?

Anæmi
Depression
Hæmoglobinuri

109

Hvad er karakteristisk ved ikterus forårsaget af EHV-1?

Pneumoni. CNS-symptomer

110

Hvad er neonatal isoerythrolyse?

Inkompatibilitet mellem hoppe og hingsts blodtype
->Inkompatibilitet mellem føllets røde blodlegemer og antistoffer absorberet fra kolostrum

111

Hvordan er forløbet ved naonatal isoerythrolyse?

Ofte normalfødte føl. Symptomer inden for 24-48t

112

Hvad er de kliniske tegn på neonatal isoerythrolyse?

Anæmi
Ikterus
Dyspnø
Hyppig puls

113

Hvad er diffdiagnose til neonatal isoerythrolyse?

Blodtab, traume (hæmothorax)

114

Hvad afhænger prognosen af for neonatal isoerythrolyse?

Jo tidligere symptomer jo dårligere prognose

115

Hvordan behandles neonatal isoerythrolyse?

Støttende terapi:
Ilt
Behandl tegn på sepsis
Undgå stress
Egnet donorblod
(bovin hæmoglobin præparat)

116

Hvad er egnet donorblod til brug ved neonatal isoerythrolyse?

Vaskede erythrocytter fra hoppen eller ubeslægtet vallak

117

Hvordan rådgives hoppejere?

Tetanus revacc. 3-6 uger før forventet foling
Hoppe i folingsmiljø min 3 uger før foling
Folingsboks rengøres grundigt maunelt og desinficeres
Vask af hoppe/opbinding af hale
Opsyn, men fred og ro
Fjernelse af placenta og gem
Navleobservation, hyppigt tilsyn med føl
Kolostrumoptagelse
Evt. klyster
Tetanus antitoxin, hvis hoppe ikke er vaccineret.

118

Hvilke overvejelser skal gøres inden henvisning?

Slapt føl->dødt føl
Behandling og pleje af alvorligt syge føl er en specialistopgave
Ejere bliver også trætte
Henvisningsstedet mening inden
Dyrt og ingen garanti

119

Hvad skal man huske ved transport til intensiv behandling?

Tid
Bagagerum
Ikke hoppe straks
Ilt
1-2 L væske inden, hvis det ikke forsinker

120

Hvad skal man være opmærksom på v/1. samtale med indsættende dyrlæge?

Økonomi: Min 7000 kr det 1. døgn
Anamnese
Send behandlingsnoter med ind
Send evt. placenta med
Transport-Kan føllet overleve? Behandling inden/under og tid? Med/uden hoppe. Indpakninng føl. Råmælk?

Aftal hvornår ejer ringes op.
Aftal evt. opringning med anamnese/behandling, efter der er givet grønt lys til afgang