Neurologiske lidelser Flashcards Preview

Basal Klinik Store Dyr > Neurologiske lidelser > Flashcards

Flashcards in Neurologiske lidelser Deck (129):
1

Hvad er anmeldepligtige sygdomme med neurologiske symptomer?

BSE
Scrapie
Aujeszky
Rabies
Virusencephaliter hos heste
Zoonoser: Listriose, rabies, BSE, West Nile

2

Hvad kaldes den forlængede marv?

Medulla oblongata

3

Hvad kaldes hjernebroen?

Pons

4

Hvad kaldes lillehjerne?

Cerebellum

5

Hvad kaldes baghjernen?

Rhombencephalon

6

Hvad kaldes midthjernen?

Mesencephalon

7

Hvad består mellemhjernen af?

Thalamus og hypothalamus

8

Hvad hedder mellemhjernen?

Diencephalon

9

Hvad hedder storhjernen/cerebrum?

Telencephalon

10

Hvad hedder forhjernen?

Prosencephalon

11

Hvad kaldes de spinale nerver?

Cervikale, thorakale, lumbale, sakrale og kaudale par.

12

Hvad er 'Upper mortor neurons'?

Neurole 'cell bodies' lokaliseret i forhjernen og hjernestammen.

13

Hvad er funktionen af UMN?

Aktivering og kontrol (dæmpning) af LMN via ledningsbaner i rygmarvens hvide substans

14

Hvad er det pyramidale system?

Finkontrol af LMN til mule/læber

15

Hvad er ekstrapyramidale system?

Kontrol af LMN i hjernestamme og rygmarv

16

Hvilke symptomer ses der ved UMN-beskadigelse kranialt for refleksbuen?

Nedsat kontrol eller bevægelse: Parese/paralyse spastisk
Overdrevne reflekser
Hypertonia eller stivhed
Min. muskelatrofi
Ingen muskelfascikulationer

17

Hvor er LMN placeret?

I ventralhornets grå substans

18

Hvad er LMNs funktion?

Motorneuron i refleksbanerne

19

Hvor får LMN sine motoriske outsputs fra? 2

Hjernestammen og ventralhornenes grå substans

20

Hvilke symptomer ses ved LMN-beskadigelse på niveau med refleksbuen?

Tab af refleks
Nedsat tonus
Svær muskelatrofi
Slap paralyse
Muckelfasciationer

21

Hvilke arvelig sygdom ses hos SDM, limosine og angus?

Cerebellar abiotrofi

22

Hvilken arvelige sygdom ses hos RDM?

Spinal muskelatrofi

23

Hvilken medfødt lidelse ses hos lam?

Border disease

24

Hvordan kan drægtighedsstatus have indflydelse på udvikling af neurosymp.? Ru

Metaboliske lidelser omkring fødsel:
Fx hypocalcæmi, nervøs ketose, hypomagnecæmi hos Ru

25

Hvilken vaccination hos hest er vigtig?

Tetanus

26

Hvilke sygdommer har progressiv udvikling?

TSE-sygdomme fx

27

Hvilken lidelser giver traumer på fold?

Hjerneødem
Akut opstået wobbler

28

Hvilke tilstande giver systemiske lidelser?

Elektrolyttab
Sepsis

29

Hvilke sygdomme ses hos flere i besætning?

Scrapie hos får
Botulisme hos kvæg

30

Hvilke fodringsmæssige parametre skal man undersøge ved en anamnese?

Vit A, E
Cu
Se
Mg
Ca
Indtagelse af botulinum
Listeria monocytogenes
Mykotoksiner
Toksiske planter
Ammoniakbehandlet foder
Svovlbrinteforgiftning

31

Hvor kan dyret få listeria monocytogenes fra?

Ensilage med høj pH

32

Hvor kan dyret indtage mykotoksiner fra?

Muggent foder

33

Hvilke toksiske planter er der?

Rajgræs inficeret med svampe
Ørnebregne

34

Hvad skal indgå i en anamnese ved neuro?

Alder
Signalement
Race
Drægtighedsstatus
Sygdomsudvikling
Vacc.status
Andre sygdomme
Fodring
Geografi
Kontakt med ræve?

35

Hvor kan svovlbrinteforgiftning påstå fra?

Gylle

36

Geografisk, hvad kan man få i Sønderjylland?

Rabies

37

Hvilke fokus skal man have i en KUS neuro?

Fokus på traume
Syst.(diarre, ikterus)
Infektion? Feber, slimhinder, næseflåd, lymfeknuder

38

Hvad er formålet med en neurologisk US? NUS

Neuro eller muscoluskeletal?
Centrale ller perifær?
Ætiologi- Primær/sekundær, infektiøs/non-infektiøs

39

Hvad er neurosymp. ved almen tilstand?

Nedsat, hypereksiiteret, abnorm (hovedpressen, uro, cirkler, ændret stemme, overdreven slikken, aggression, konstant brølen)

40

Hvad forårsager epilepsi?

Dysfinktion i cerebral cortex

41

Hvad er de kliniske symp på epilepsi?

Forskellige grader, men ufrivillige muskelaktiviteter

42

Hvordan opdeles epilepsi og hvad er syp på de to former?

Generaliseret: Bevidsthedstab
Fokal: Med/uden påvirkning af bevidsthed

43

Hvad kan ændre neurosymp ved klinisk US?

Ingen stress

44

Hvad er differentaldiagnoser til skæv, drejet hovedholdning?

Tænder
Hovedtøj
Halthed
Cervikal arteritis
Opistotonus

45

Hvad hedder de 12 hjernenerver?

1. Olfactorius
2. Opticus
3. Oculomotorius
4. Trochlearis
5. Trigeminus
6. Abducens
7. facialis
8. Vestibulocochlearis
9. Glossopharyngeus
10. Vagus
11. Accessorius
12. Hypoglossus

46

NUS Øjenregion. Hvad undersøges?

Trusselsrefleks
Pupilrefleks
Svingende lysrefleks
Discus n. opticus
Strabismus
Øjenlåg
Corneal- og palpebralreflekser

47

Hvad er specielt ved trusselsrefleks og nyfødte?

De kan se, men får først trusselsrefleks efter nogle dage

48

Hvad kan årsagerne være til blindhed hos produktionsdyr ved trusselsrefleks?4

Ketose
Vit A mangel
CCN
Blyforgiftning

49

Hvis dyret er blind som central lidelse, hvad er kliniske symptom da?

Ingen trusselsrefleks, men ok pupilrefleks

50

Hvis dyret er blind sfa perifer lidelse, hvad er kliniske tegn da?

Ændret pupilreleks/-str og ingen trusselsrefleks

51

Hvilken hjernenerve er involveret i perifer blindhed?

CN 2

52

Hvilke hjernenerver regulerer pupilrefleks?

CN 2-3

53

Hvad placeres svingende lysrefleks ved hhv voksne og føl?

Voksne: Vandret
Føl: Ventrokranialt

54

Hviad er nystagmus?

Ufrivillig øjenbevægelser

55

Hvad undersøges ved svingende lysrefleks?

Om der er nystagmus

56

Hvordan undersøges der for nystagmus?

Hovedet løftes og de føles på ryggen

57

Hvordan kan man se, dyret har nystagmus og hvilke nerver/systemer indeholder det?

Hutig fase væk fra læsion.
CN 7 eller centralt

58

Hvad er discus n. opticus?

Ovalformet område på retinaåbning til øjeæblet og n. opticus

59

Hvilke ændringer kan der være ved discus n. opticus og hvad er årsagen?

Hjerteformet i stedet for oval
Vit A mangel

60

Øjenlåg: Hvad er årsagen til ptosis (hængende øjenlåg)

CN 3
Øjenlåg hænger ved Horners syndrom

61

Hvilke nerver undersøger man ved corneal- og palpebralreflekser?

CN 5, 6 og 7

62

Hvad undersøges ansigtsmuskler for i en NUS? 6

Symmetri
Evt. supraorbital fase
Facialis parese
Tonus i muskler
Reflekser
Sensorisk

63

Hvilke hjernenerver er inkl i symmetri af ansigtsmuskler?

CN 5 og CN 7

64

Hos hvilket dyr ses sjældent asymmetrisk mule?

Kvæg

65

Hvilken hjernenerve er involveret i facialis parese?

Hæhæ

66

Hvornår ses tonus i muskler?

Ved tetanus

67

Hvad er årsagen til overdrevne reflekser og øget tonus i ansigtsmuskler?

Læsion i LMN

68

Hvilken nerve innerverer øre, hud, mundvig, næseskillevæg?

CN V

69

Hvad skal man huske ved depressive dyr omkring reaktioner i ansigtsmuskler og hvad er løsning?

Kan have nedsatte reaktioner, men bør altid reagere på prik på næseskillevæg

70

Hvis tungen er tonisk og ikke glat, hviken hjernenerve?

CN 12

71

Hvad kan tungeproblemer foruden innervering også skyldes?

Bidproblemer

72

Hvilke nerver kan være involveret i dysphagi?

CN 9, 10 og 11

73

Hvilke nerver innerverer larynx?

CN 9 og 10

74

Hvordan undersøges larynx "slaptest"?

Slå på thorax under ekspration, kontraktion dorsalt på larynx palperes i modsatte side

75

Hvad undesøges omkring hals og hoved?

Gulerodstest
Hudreflekser
Svedudbrud
Inspektion og palpation af symmetri, muskeltonus
Hopping test
Fleksorrefleks
Skub til skulder
Krydstest

76

Hvilke hudreflekser undersøges i hald+forben og hvordan og hvilke nerver er involveret?

Cutaneus truncus (panniculus): N. thracalis lateralis. Stimuler aff segmentære vertebra eff. via C8-C11
Cervico-auricular reflex: Stimuler omkring C1-C3 : Smiler, blinker og vipper med ører

77

Hvad skyldes svedudbrug ift. NUS hals+forben?

Sympatisk denervering C3-C8

78

Hvordan undersøges fleksorrefleks på forben?

Løft ben. Hvis liggende=lettest

79

Hvad undersøges ved Hopping test?

Proprioception, muskeltonus

80

Hvad undersøges ved skub til skulder test?

Proprioception

81

Hvad undersøges ved krydstest?

Proprioception

82

Hvad undersøges omkring krop og bagben?

Inspektion og palpation for symmetri, muskeltonus og smerte
Cutaneus trunci
Rygreflekser
Hudsensivitet

83

Hvordan undersøges cutaneus trunci ved krop, bagbensUS? Hvilken nerve?

Aff segmentær vertebrae
N. thracalis lateralis

84

Ved spinalbeskadigelse kaudalt eff C8-C11 (N- thoaracalis lateralis), hvad vil da ses og hvorfor?

Kaudalt for spinalbeskadigelse vil hudrefleks ikke udløses
Kan være absces eller fraktur

85

Hvor palperes for hudsensitivitet?

Unar
Musculocutaneus
Median
Femoral
Tibial
Perineal

86

Hvordan undersøges rygreflekser?

Tryk og hiv i halse- Tester styrke

87

Hvad undesøges omkring hale og anus?

Haletonus
Haleføring
Perinealrefleks
RektalUS

88

Hvor undersøger man den sensoriske perinealrefleks?

S1-S3

89

Hvor undersøger man den motoriske perinealrefleks?

S1-Co

90

Hvad undersøger man for i en rektalUS?

Frakturer
Tonus i blære og rektum

91

Hvad undersøger man for mht. bevægelser og postur?

PArese
Ataksi
Proprioception

92

Hvordan undersøger man for ataksi, parese eller propioception? Mønstring, de forskellige gangarter

Skridt
Trav
Galop
Cirkler
Op/ned bakke
Løft af hoved
Tilbagetrædning
Blindtest
Hurtige overgange

93

Hvad er proprioception og de kliniske tegn?

Ataksi og inkoordination
Snubler, abducerr eller addukserer ben. Svajer, taber ben, pivotterer

94

Hvad er involveret i parase/paralyse?

Nervebane fra hjerne/rygmarv til ben. Motorisk

95

Hvad er årsag til parese?

Nedsat kontrol af motorfunktion

96

Hva er årsag til paralyse?

Ingen kontrol af motorfunktion

97

Hvis der ses spastisk parese og øget tonus?

UMN læsion

98

Hvis der ses slap (flaccid) parese og nedsat/ingen tonus?

LMN læsion

99

Hvad er kliniske tegn på parese?

Slæber ben, slidte hove/klove, snubler let

100

Hvad er årsag til svær parese?

Ofte beskadigelse af LMN og muskelatrofi

101

Hvad er årsag til parese i alle ben?

Central beskadigelse

102

Hvad er årsag til parese i et enkelt ben?

Perifer nervebeskadigelse

103

Hvad er ataksi?

Svingning fra side til side

104

Hvad er hypermetri?

Overdrevne ledbevægelser

105

Hvad er hypometri?

Nedsat fleksion, stive bevægelser

106

Hvis dyret er liggende og kun kan løfte hovedet, hvor foreligger læsion da?

Cervikalt

107

Hvis dyret er liggende og kun kan løfte hoved og forben, hvor foreligger læsion da?

Læsion efter T2

108

Hvad er specielt ved NUS af nyfødte dyr?4

Mgl. trusselsrefleks
Evt. pasgænger
Hypometri
Hyperaktive spinalreflekser (kan minde om spasmer)

109

Hvor kan neurologisk lidelse stamme fra? 5

Cerebellu
Cerebrum
Hjernenerver
Rygmarv
Perifere nerver

110

V/ataksi, parese, proprioception, hvor er læsionen da lokaliseret ved klinisk:
1.Bagben værre end forben?
2.Forben værre end bagben?
3. Forben normal, bagben unormal?
4. Cauda Eq syndrom?

1. C1-C6
2. C6-T2
3. T-L region
4. Lumbosakral

111

Hvad er tegn på UMN læsion ved cervikal læsion på forben og bagben?

PArese, paralyse, ataksi
Muskeltonus normal/øget
Reflekser er normal/øgede
Der ses ikke muskelatrofi

112

Hvis der er cervkal læsion C1-C6, hvilke symp. ses da?

UMN læsioner
Evt. lokale LMN: Nedsatte cervikale reflekser
Evt. urinkontinens
Evt. Horners syndrom

113

Hvis, der er cervikal-thorakal læsion C6-T2, hvilke symp. ses da?

Parese/paralyse/ataksi værst på forben
LMN læsioner på forben
UMN læsioner på bagben
Cutaneus trunchi nedsat kaudalt for læsion
NEdsat hudsensivitet
Evt. urinkontinens /UMN)
Evt. Horneres syndrom

114

Hvad er tegn på UMN læsioner ved cervikal-thorakal læsion?

Bagben: Muskeltonus er øget/normal
Reflekser er normale/øgede
Der ses ikke muskelatrofi

115

Hvad er tegn på LMN læsioner ved cervikal-thorakal læsion?

Forben: Nedsat refleks
Nedsat muskeltonus
Muskelatrofi

116

Hvad er tegn på thorakolumbal læsion?

Forben er normal
Bagben: UMN læsioner

117

Hvilke UMN læsioner ses ved thorakolumbal læsion?

Nedsat cutaneus trunchi
Nedsat hudsensivitet kaudalt for læsion
Evt. urinkontinens

118

Hvad er tegn på lumbosakrel læsion?

Forben er normale
Bagben og hale: LMN læsion

119

Hvilke LMN læsioner ses ved lumbosakrel læsion?

PArese, paralyse, ataksi, dog ikke altid!
Nedsatte reflekser ved patella L4-L5, fleksor L5-S3
NEdsat muskeltonus
Muskelatrofi
Nedsat analtonus og dilateret rektum
Nedsat analrefleks S1-S2
Slap hale, blærelammelse

120

Hilke hvirvler giver nedsat refleks ved patella ved læsion herpå?

L4-L5

121

Hvilke hvirvler giver nedsat fleksorrefleks på bagben ved læsion herpå?

L5-S3

122

Hvilke hvirvler giver nedsat analrefleks ved læsion herpå?

S1-S2

123

Hvad er differentialdiagnoser til neurologiske symptomer?

Ataktisk hest kan have læsioner på hale uden inddragelse af hjernenerver, dette er ikke centralt
Degenerativt: Wobbler
Autoimmunt: Cauda Equina Syndrome
Nutritionel: Vit E mangel
Neoplastisk: Tumor ved rygmarv
Infektiøst: EHV-1 (herpes) EPM (sarcocystis neurona)
Inflamation: Cauda Equine Syndrome
Traume: Fald

124

Hvorfor tager man blodrpøver NUS?

Af metabolske årsager: Leverværdier, elektrolytter, glucose
inflammation
og serologi: Antistoffer

125

Hvilke billeddiagnostik bruges ved NUS?

Røntgen
Endoskopi
MRI
CT

126

Hvad er normalen ved cerebrospinalvæskens cytologi?

Normalt kun få celler

127

Hvad er årsag til øget permeabilitet og øget celletal i cerebrospinalvæsken?

Inflammation
Evt. infektiøse agens

128

Hvor indstikker man for at få prøve fra cerebrospinalvæske og i hvilken tilstand?

L6-S2
Mellem atlas og kraniet (Cisterna magna)
Hest: Fuld anæstesi
Kvæg: Sedation

129

Hvilke parakliniske US bruger man?

Blodprøver
Billeddiagnostik
Crebrospinalvæske