sidor 58 Körning i tät stadstrafik Kolektivkörfält Flashcards Preview

Körkortsboken > sidor 58 Körning i tät stadstrafik Kolektivkörfält > Flashcards

Flashcards in sidor 58 Körning i tät stadstrafik Kolektivkörfält Deck (36):
1

kollektivkörfält

trots körfältspilen

stop signal

集体车道

尽管车道箭头

停止信号

2

59 59 59 59 59 59

59 59 59 59 59 59

3

andra signaler

avser en viss trafikantgrupp
i vissa situationer
broöppning
utryckning
flygfält
tunnlar

其他信号

指一个特定的道路使用者组
在某些情况下
桥洞
紧急
机场
隧道

4

mer om anvisningar

en anvisning
en särskild anvisning
övriga trafiken

更多关于的说明

一个指令
一条特殊的指令
其他交通

5

flera körfält

planerar
körfältsbyten
orsak till olyckssituationer,
omgivande trafik
omgivande
överraskas
plötslig manövern.
plötslig
manövern
anledning

以上车道

计划
变更车道
导致事故的发生,
周边交通
环境
感到惊讶
突然动作。

手术
原因

6

kollektivkörfält

tidtabell
trafikstockningar
särskilt
reserverade

集体车道

时间表
拥塞
尤其
保留的

7

reversibelt körfält
vändbart
riktningar
tillåten

可逆车道
可逆
方向
允许

8

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60

9

körfältspilar och körfältsvägvisare
måste du följa.

hamnat
ett säkert sätt

körfältsbyte

planera
normalt
samlar
hindrar
kontrollera
ge tecken
avvakta
medtrafikanter
reagerar
lugnt
häftig rattrörelse
avstånd
bakomvarande

箭头车道和行车指南
你需要遵循。

截至
安然

变换车道

计划
正常
收集
防止
确认
作证
等待
其他道路使用者
应对
平心静气
酷手轮
距离
在你身后

10

61 61 61 61 61 61

61 61 61 61 61 61

11

61 61 61 61 61 61

61 61 61 61 61 61

12

placering vid körning i körfält.

markerade körfält
färdmål

放置在行车时。

车道标志
目的地

13

förbjudna körfält
körbanan är enkelriktad

禁止车道
行车道是单向的

14

körfältsanvisningar

förekommer körfältspilar
ovanför
givetvis
underlätt din planering

行车指南

发生车道箭头
以上
进程
促进规划

15

avstånd framåt.

ett sådant avstånd
framförvarande bil
överraskas
marginal
möjlighet
oförutsett
inträffar
skyltar
ryckig
häftiga inbromsningar
ständiga accelerationer
bränsleförbrukningen
avgasmängden

提前拉开距离。

这样的距离
前面的车
感到惊讶
余量
可能性
意外
发生
标志
生涩的
急刹车
恒定的加速度
油耗
废气量

16

dubbla körfält i svängar.

undvik
jämsides
under svängar.
bli klämd
sneddar in

双车道轮流。

避免
并行
在转弯时。
被粉碎
偏到

17

körfältsbyte

omedelbart
en heldragen linje

变换车道

立即
实线

18

hjälp till

medtrafikant
tecken

帮助

其他道路
字符

19

behåll ditt körfält

kräver
anpassning och samspel
köra om!

återgå till
ursprungliga körfältet

保持你的车道

要求
适应和互动
反超!

返回
原车道

20

blixtlåsprincipen

i situationer
ta hänsyn
ställen
övergår till ett
löper samman
tillämpar
sammanvävning
blixtlåsprincipen

拉链原则

情况
顾及
地方
变成一个
汇集
应用
交织
拉链原则

21

62 62 62 62 62 62 62 62

62 62 62 62 62 62 62 62

22

62 62 62 62 62 62 62 62

62 62 62 62 62 62 62 62

23

omkörning i stadstrafik

omkörning på höger sida tillåtet.

men inte här

att körfälten är markerade.
tät köbildning
anslutning

在城市超车

允许在右侧超车。

但不是在这里

车道标记。
密集的队列
加入

24

ett körfält i vardera riktningen.

obevakat
övergångsställe
högerregeln gäller
mötande trafik

每个方向的一个车道。

无人值守
行人过街
正确的规则适用
迎面而来的车辆

25

63 63 63 63 63 63 63 63

63 63 63 63 63 63 63 63

26

63 63 63 63 63 63 63 63

63 63 63 63 63 63 63 63

27

omkörning i stadstrafik

betydligt
vanligare
landsväg
korsande
olycksriskerna stora
särskilt
ett tillräckligt
sidled
avstånd

在城市超车

显著
频繁
道路
相交
容易发生意外大
尤其
足够

距离

28

fritt val
i vardera riktning
antingen vänster sida.
antalet körfältsbyten.

自由选择
在每个方向上
的左侧。
变更车道的数量。

29

gäller ej tvåhjuliga fordon

sort
dock får du köra om tvåhjuliga fordon.

两轮摩托车除外

种类
然而,你可能会遇到的两轮车辆。

30

köra om
ett körfält

obevakat övergångsställe
cykelöverfart
tydligt
undantag

超车
一条车道

行人过路处
自行车穿越
清除
例外

31

64 64 64 64 64 64 64

64 64 64 64 64 64 64

32

64 64 64 64 64 64 64

64 64 64 64 64 64 64

33

flera körfält
en farlig situation i stadstrafik
framförvarande bilen
skymmer
kör sakta
var beredd att släppa fram.

spårvägnar
övergångsställen och cykelöverfarter
riskmoment

以上车道
在市区的一个危险的境地
前面车辆
掩盖
开慢点
愿意释放。

电车
行人过路处及周期口岸
风险要素

34

65 65 65 65 65 65 65

65 65 65 65 65 65 65

35

65 65 65 65 65 65 65

65 65 65 65 65 65 65

36

flera körfält
undantag
obevakat
körfältsvägvisare
anslutning

ömkörning av spårvagn
på enkelriktad gata.
skenornas placering
föranleder
skärpt uppmärksamhet

omkörning av vägmaskin

samband
lämplig

以上车道
例外
无人值守
车道路标
加入

电车超车
单向街。
导轨安置
原因
高度关注

超车造波机

连接
适宜