10 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 1 > 10 > Flashcards

Flashcards in 10 Deck (20)
1

1. creation

2. to create

3. creator

1.бүтээл

2. бүтээх

3. бүтээгч

2

crippled person

тахир дутуу хүн

3

1. cross

2. bear our cross

1. загалмай

2. загалмайгаа үүрэх

4

1. crucify

2. to be crucified

 

The soldiers crucified Jesus

Jesus was crucified on the cross

1.цовдлох

2. цовдлогдох

 

цэргүүд Есүсийг цовдлосон

Есүс загалмайд цовдлогдсон

5

to cry, weep

уйлах

6

darkness

харанхуй

7

deaf

дүлий

8

1.death

2. to die

1.үхэл

2. үхэх

9

to deceive

мэхлэх,

хуурах

10

1. decision

2. to decide

1. шийдвэр

2. шийдвэр гаргах

11

1.бүтээл

2. бүтээх

3. бүтээгч

1. creation

2. to create

3. creator

12

тахир дутуу хүн

crippled person

13

1. загалмай

2. загалмайгаа үүрэх

1. cross

2. bear our cross

14

цовдлох

crucify

15

уйлах

to cry, weep

16

харанхуй

darkness

17

дүлий

deaf

18

1.үхэл

2. үхэх

1.death

2. to die

19

мэхлэх,

хуурах

to deceive

20

1. шийдвэр

2. шийдвэр гаргах

1. decision

2. to decide