26 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 1 > 26 > Flashcards

Flashcards in 26 Deck (20):
1

(хэн нэгэн хүний) үгэнд орох,  дагах

obey

2

1. боломж алдах

2. боломж ашиглах

1. to miss an opportunity

2. to grasp an opportunity

3

1. гаднах байдал

2. дүр төрх

3. гаднах үйлчилгээ

1. outward appearance

2. outward form

3. outward service

4

1. материаллаг, бодит

2. төрөлхийн

3. махан биеийн хувь

natural

1. material

2. by nature(gift, emotion etc)

3. naturally speaking 

5

1. нээх, онгойх

2. илэн далангүй баидал

1. open 

2. open (ie open before God)

6

1. ялах, -г дийлэх

2. -г даван туулах

1. overcome (enemy, fear, Satan etc)

2. overcome difficulties

7

natural

1. material

2. by nature (gift, emotion etc)

3. naturally speaking 

1. материаллаг, бодит

2. төрөлхийн

3. махан биеийн хувь

7

to meet a need 

хэрэгцээ хангах

8

obey

(хэн нэгэн хүний) үгэнд орох,  дагах

8

obtain

олж авах, авах

9

offer (a sacrifice)

тахил өргөх

9

1. open 

2. open (ie open before God)

1. нээх, онгойх

2. илэн далангүй баидал

11

1. to miss an opportunity

2. to grasp an opportunity

1. боломж алдах

2. боломж ашиглах

13

1. outward appearance

2. outward form

3. outward service

1. гаднах байдал

2. дүр төрх

3. гаднах үйлчилгээ

14

1. overcome (enemy, fear, Satan etc)

2. overcome difficulties

1. ялах, -г дийлэх

2. -г даван туулах

15

owe

өртэй байх,  өр тавих

17

олж авах, авах

obtain

18

тахил өргөх

offer (a sacrifice)

19

хэрэгцээ хангах

to meet a need 

20

өртэй байх,  өр тавих

owe