14 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 1 > 14 > Flashcards

Flashcards in 14 Deck (20):
1

enough

 хангалттай

2

established in the truth

үнэн дотор батажсан

3

1. eternal

2. eternity

1. мөнхийн, үүрдийн

2. мөнх, үүрд мөнх

4

eunuch

тайган хүн

5

1. evil

2. evil spirit

1. хорон муу, бузар

2. бузар сүнс, муу сүнс

6

to examine

(1. facts, evidence 2. to question)

1. -г шалгах

2. судлах

7

example

 

I need to follow J example

үлгэр жишээ

 

би Есүсийн үлгэр жишээг дагах хэрэгтэй

8

to set a good (bad) example

сайнаар (муугаар) үлгэрлэх

9

experience (n)

байдал, явдал, тохиолдол

10

experience (v)

үзэх, туулах, амсах, мэдэх

11

 хангалттай

enough

12

үнэн дотор батажсан

established in the truth

13

1. мөнхийн, үүрдийн

2. мөнх, үүрд мөнх

1. eternal

2. eternity

14

тайган хүн

eunuch

15

1. хорон муу, бузар

2. бузар сүнс, муу сүнс

1. evil

2. evil spirit

16

1. -г шалгах

2. судлах

to examine

(1. facts, evidence 2. to question)

17

үлгэр жишээ

 

би Есүсийн үлгэр жишээг дагах хэрэгтэй

example

 

I need to follow J example

18

сайнаар (муугаар) үлгэрлэх

to set a good (bad) example

19

байдал, явдал, тохиолдол

experience (n)

20

үзэх, туулах, амсах, мэдэх

experience (v)