12 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 1 > 12 > Flashcards

Flashcards in 12 Deck (20):
1

to be discouraged

урам хугарсан, сэтгэл дундуур

2

disobey

(хүний) үгэнд орохгүй

3

divine

Бурханы, Тэнгэрийн

4

doctrine

сургаал, номлол

5

to doubt

-д,т эргэлзэх

6

dove

тагтаа

7

1.draw back, give up

2. give up following Jesus

1.шантрах

2.Еүсийг дагахаас шантрах

8

draw near to God

Бурхан руу ойртох

9

1. a dream

2. to dream

1. зүүд

2. зүүдлэх

10

duty, responsibilitiy

үүрэг

11

урам хугарсан, сэтгэл дундуур

to be discouraged

12

(хүний) үгэнд орохгүй

disobey

13

Бурханы, Тэнгэрийн

divine

14

сургаал, номлол

doctrine

15

-д,т эргэлзэх

to doubt

16

тагтаа

dove

17

1.шантрах

2.Еүсийг дагахаас шантрах

1.draw back, give up

2. give up following Jesus

18

Бурхан руу ойртох

draw near to God

19

1. зүүд

2. зүүдлэх

1. a dream

2. to dream

20

үүрэг

duty, responsibilitiy