20 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 1 > 20 > Flashcards

Flashcards in 20 Deck (20):
1

(hide) 

1. something from someone

2. oneself from someone

1. -г (хэнээс) нуух

2. (хэнээс) нуугдах

2

high priest

тэргүүн тахилч

3

1. hinder

2. hindrance (obstacle)

1. -д,т саад болох

2. саад

4

take hold on

барьж авах

5

1. to honour

2. honour

1. хүндэтгэх

2. хүндэтгэл

6

1. hope

2. to hope

1. найдвар

2. -д,т найдах, … гэж найдах

7

human nature

төрөлх зан чанар

8

1. humble

2. humble oneself

1. эгэл жирийн, даруухан

2. даруухан болох

9

to hurt, worry, offend

зовоох, түгшээх, гомдоох

10

1. hypocrite

2. hypocrisy

1. хоёр нүүртэй хүн

2. хоёр нүүр гаргах

11

1. -г (хэнээс) нуух

2. (хэнээс) нуугдах

(hide) 

1. something from someone

2. oneself from someone

12

тэргүүн тахилч

high priest

13

1. -д,т саад болох

2. саад

1. hinder

2. hindrance (obstacle)

14

барьж авах

take hold on

15

1. хүндэтгэх

2. хүндэтгэл

1. to honour

2. honour

16

1. найдвар

2. -д,т найдах, … гэж найдах

1. hope

2. to hope

17

төрөлх зан чанар

human nature

18

1. эгэл жирийн, даруухан

2. даруухан болох

1. humble

2. humble oneself

19

зовоох, түгшээх, гомдоох

to hurt

20

1. хоёр нүүртэй хүн

2. хоёр нүүр гаргах

1. hypocrite

2. hypocrisy