29 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 1 > 29 > Flashcards

Flashcards in 29 Deck (20)
1

1. question

2. to question

1. асуулт

2. асуух, асуулт тавих

2

quietness

анир чимээгүй, нам гүм байдал

3

ransom

барьцаа, төлөөс

4

ready, willing

бэлэн

5

1. reap

2. reaper

1. тариа хураах, ургац хураах

2. ургац хураагч

6

reason, cause

шалтгаан

7

reassure, comfort

тайтгаруулах

8

1. rebuke

2. to rebuke

1. зэмлэл

2. -г зэмлэх

9

1. receive

2. be received into

1. авах, хүлээн авах

2. -д,т оруулах

10

(recognise) 

1. person 2. sign, symptom

1. таних

2. таньж мэдэх

11

1. асуулт

2. асуух, асуулт тавих

1. question

2. to question

12

анир чимээгүй, нам гүм байдал

quietness

13

барьцаа, төлөөс

ransom

14

бэлэн

ready, willing

15

1. тариа хураах, ургац хураах

2. ургац хураагч

1. reap

2. reaper

16

шалтгаан

reason, cause

17

тайтгаруулах

reassure

18

1. зэмлэл

2. -г зэмлэх

1. rebuke

2. to rebuke

19

1. авах, хүлээн авах

2. -д,т оруулах

1. receive

2. be received into

20

1. таних

2. таньж мэдэх

(recognise) 

1. person 2. sign, symptom