30 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 1 > 30 > Flashcards

Flashcards in 30 Deck (20)
1

reconcile

 

Jesus reconciled us with God through his death on the cross.

-г, -тай эвлэрүүлэх, -тай эвлэрэх

 

Есүс, загалмай дээр нас барснаараа бидийг Бурхантай эвлэрүүлсэн.

 

 

2

1. redeem

2. redeemer

1. гэмийн төлөөёийг төлөх

хүнийг барьцаанаас чөлөөлж Бурханд буцааж өгөх

2. Миний гэмийг цагаатгагч, чөлөөлөгч

3

redemption

 цагаатгал

4

refresh

1. soul   2. body

1.  -г сэргээх

2. тэнхрэх

5

refuge

хоргодох газар

6

refuse

 

Can you refuse God's help?

-аас татгалзах

 

Чи Бурханы тусламжаас татгалзаж чадах уу?

7

regret

-д,т  харамсах

8

reject 

 

They rejected Jesus аnd didn't make him king

-аас4 голох, татгалзах 

 

тэд, Есүсийг голоод хаан болгоогүй

9

rejoice

 

I rejoice that I know Jesus

баяр хөөртэй байх, баясах

 

Би Есүсийг таньдаг гэж баярлан хөөрдөг

10

1. relationship, good and bad

2. relationship between people 

1. сайхан, (муухай) харьцаа, сайхан (муухай) харилцаа

2. харьцах харьцаа, харилцах харилцаа

11

-г, -тай эвлэрүүлэх, -тай эвлэрэх

 

Есүс, загалмай дээр нас барснаараа бидийг Бурхантай эвлэрүүлсэн.

 

 

reconcile

 

Jesus reconciled us with God through his death on the cross.

12

1. гэмийн төлөөёийг төлөх

хүнийг барьцаанаас чөлөөлж Бурханд буцааж өгөх

2. Миний гэмийг цагаатгагч, чөлөөлөгч

1. redeem

2. redeemer

13

 цагаатгал

redemption

14

1.  -г сэргээх

2. тэнхрэх

refresh

1. soul   2. body

15

хоргодох газар

refuge

16

-аас татгалзах

 

Чи Бурханы тусламжаас татгалзаж чадах уу?

refuse

 

Can you refuse God's help?

17

-д,т  харамсах

regret

18

-аас4 голох, татгалзах 

 

тэд, Есүсийг голоод хаан болгоогүй

reject 

 

They rejected Jesus and didn't make him king

19

баяр хөөртэй байх, баясах

 

Би Есүсийг таньдаг гэж баярлан хөөрдөг

rejoice

 

I rejoice that I know Jesus

20

1. сайхан, (муухай) харьцаа, сайхан (муухай) харилцаа

2. харьцах харьцаа, харилцах харилцаа

1. relationship, good and bad

2. relationship between people