40 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 1 > 40 > Flashcards

Flashcards in 40 Deck (20)
1

tabernacle

асар

2

tares

 зэрлэг өвс

3

taste

амсаж үзэх, амтлах, амсах, үзэх

4

1. teach

2. teachings

1. заах

2. сургаал

5

temple

сүм (church), дуган, хийд (buddhist)

6

temporary

түр зуурын

7

1. to tempt

2. to be tempted

3. tempter

1. уруу татах

2. уруу татагдах

3. соригч, уруу татагч

8

testimony

гэрчлэл, мэдүүлэг (in court)

9

1. thankfulness

2. to be thankful

1. талархал

2. -д,т талархалсан, баярласан

10

1. thief

2. to steal

1. хулгайч

2. хулгайлах

11

асар

tabernacle

12

 зэрлэг өвс

tares

13

амсаж үзэх, амтлах, амсах, үзэх

taste

14

1. заах

2. сургаал

1. teach

2. teachings

15

сүм, дуган, хийд (buddhist)

temple

16

түр зуурын

temporary

17

1. уруу татах

2. уруу татагдах

3. соригч, уруу татагч

1. to tempt

2. to be tempted

3. tempter

18

гэрчлэл, мэдүүлэг (in court)

testimony

19

1. талархал

2. -д,т талархалсан, баярласан

1. thankfulness

2. to be thankful

20

1. хулгайч

2. хулгайлах

1. thief

2. to steal