21 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 1 > 21 > Flashcards

Flashcards in 21 Deck (20)
1

1. heaven

2. hell

1. тэнгэр (sky) , Бурхан байгаа газар

2. там, үхэгсдийн орон

2

hesitate, pause

 

If you are worried, don't hesitate to see a doctor

тээнэгэлзэх

 

санаа зовож байвал тээнэгэлзэх юмгүй эмчид оч

3

holy

ариун

4

honesty

үнэнч шудрага зан чанар

5

1. idol

2.idolatry

1. шүтээн

2. шүтээнд мөргөх

6

infirmity

сул дорой байдал

7

1. influence

2. to influence

 

some people are a good influence on us

1.нөлөө

2. -д,т -аар4 нөлөөлөх

 

зарим хүн бидэнд сайнаар нөлөөлдөг

8

1. inheritance

2. to inherit (goods, property etc)

1. өв, өв хөрөнгө

2. өвлөх, өвөлнө авах

9

inner man

дотоод хүн, дотоод сэтгэл

10

1. to intercede for 

2. to  make intercession, mediate

3. intercessor

 

  Jesus is now sitting at God's right hand interceding for us.

Jesus is my intercessor

1.  ... өмнөөс гуйх

2. зуучлах

3. зуучлах хүн, зуучлагч, зууч

 

Одоо Есүс, Бурханы баруун гар талд суугаад бидний өмнөөс гуйдаг

Есүс бол миний зуучлагч (зууч)

11

1. тэнгэр (sky) , Бурхан байгаа газар

2. там, үхэгсдийн орон

1. heaven

2. hell

12

тээнэгэлзэх

hesitate

13

ариун

holy

14

үнэнч шудрага зан чанар

honesty

15

1. шүтээн

2. шүтээнд мөргөх

1. idol

2.idolatry

16

сул дорой байдал

infirmity

17

1.нөлөө

2. -д,т -аар4 нөлөөлөх

1. influence

2. to influence

18

1. өв, өв хөрөнгө

2. өвлөх, өвөлнө авах

1. inheritance

2. to inherit (goods, property etc)

19

дотоод хүн, дотоод сэтгэл

inner man

20

1. ... өмнөөс гуйх

2. зуучлах

3. зуучлах хүн, зуучлагч

1. to intercede

2. intercessor