44 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 1 > 44 > Flashcards

Flashcards in 44 Deck (20):
1

undying

үхэшгүй, мөхөшгүй

2

unending

эцэс төгсгөлгүй, дуусашгүй

3

unfailing

байнгын, тууштай, гандан бууршгүй

4

1. unity

2. to unite

3. to be united

1. нэгдэл

2. нэгтгэх

3. нэгдэх

5

keep the unity of the spirit

сүнсний нэгдэлийг хадгалах

6

unjust steward

шудрага бус нярав

7

unlimited

хязгааргүй

8

unworthy

зохисгүй

9

upright

төлөв, цэх шулуун, шударга

10

1. useful

2. to use

1. ашигтай, хэрэгтэй

2. ашиглах, хэрэглэх

11

үхэшгүй, мөхөшгүй

undying

12

эцэс төгсгөлгүй, дуусашгүй

unending

13

байнгын, тууштай, гандан бууршгүй

unfailing

14

1. нэгдэл

2. нэгтгэх

3. нэгдэх

1. unity

2. to unite

3. to be united

15

сүнсний нэгдэлийг хадгалах

keep the unity of the spirit

16

шудрага бус нярав

unjust steward

17

хязгааргүй

unlimited

18

зохисгүй

unworthy

19

төлөв, цэх шулуун, шударга

upright

20

1. ашигтай, хэрэгтэй

2. ашиглах, хэрэглэх

1. useful

2. to use