35 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 1 > 35 > Flashcards

Flashcards in 35 Deck (20)
1

send (e.g. labourers)

(хэн рүү) (юуг) илгээх

2

1. to separate

2. to be separated

3. separate from

We separate ourselves from others to meet alone with God.

He is separated from his family.

I want to separate from him. 

1. салгах, тусгаарлах, ялгах

2. салгасан, тусгаарласан

3. -аас4 салах

Бид өөрсдийгөө бусдаас тусгаарлаад бурхантай ганцаар уулздаг.

тэр гэр бүлээсээ салгасан.

Би түүнээс салах санаатай.

 

3

serpent

могой

4

1. servant

2. service

3. to serve

1. зарц, үйлчлэгч

2. үйлчилгээ

3. -д,т үйлчлэх

5

shadow

сүүдэр

6

1. sheep

2. sheep fold

3. shepherd

1. хонь

2. хонины хашаа

3. хоньчин

7

a shield

бамбай

8

1. eyesight

2. to receive sight

1. нүдний хараа, хараатай

2. нүдний хараатай болох

9

in God's sight

Бурханы нүүдээр

10

walk by sight

үзэгдэж байгаагаар алхах

11

(хэн рүү) (юуг) илгээх

send (e.g. labourers)

12

1. салгах

2. салгасан

3. -аас4 салах

1. to separate

2. to be separated

3. separate from

13

могой

serpent

14

1. зарц, үйлчлэгч

2. үйлчилгээ

3. -д,т үйлчлэх

1. servant

2. service

3. to serve

15

сүүдэр

shadow

16

1. хонь

2. хонины хашаа

3. хоньчин

1. sheep

2. sheep fold

3. shepherd

17

бамбай

a shield

18

1. нүдний хараа, хараатай

2. нүдний хараатай болох

1. eyesight

2. to receive sight

19

Бурханы нүүдээр

in God's sight

20

үзэгдэж байгаагаар алхах

walk by sight