27 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 1 > 27 > Flashcards

Flashcards in 27 Deck (20)
1

1. plea

2. to plead

1. гуйлт

2. гуйх

2

to please God

Бурханы сэтгэлд нийцэх,

Бурханы санаанд нийцэх

3

1. poor

2. poor in spirit

1. ядуу

2. сүнсэн дотроо ядуу хүмүүс

4

possessed

-д,т шүглэх, шүглэсэн

чөтгөрт эзэмдүүлсэн (bible)

5

power

хүч, хүч чадал

6

1. praise

2. to praise

1. магтаал

2. -г магтах

7

1. prayer

2. to pray

1. залбирал

2. залбирах

8

precious

үнэт, нандин, эрдэнэ

9

1. prepare for

2. be prepared for, ready

1. -д,т бэлтгэх

2. -д,т бэлдсэн

10

put into practice

-г туршиж хэрэгжүүлэх

 

би тэр шинэ юмыг туршиж хэрэгжүүлэх ёстой

11

1. гуйлт

2. гуйх

1. plea

2. to plead

12

Бурханы сэтгэлд нийцэх,

Бурханы санаанд нийцэх

to please God

13

1. ядуу

2. сүнсэн дотроо ядуу хүмүүс

1. poor

2. poor in spirit

14

-д,т шүглэх, шүглэсэн

чөтгөрт эзэмдүүлсэн (bible)

possessed

15

хүч, хүч чадал

power

16

1. магтаал

2. -г магтах

1. praise

2. to praise

17

1. залбирал

2. залбирах

1. prayer

2. to pray

18

үнэт, нандин, эрдэнэ

precious

19

1. -д,т бэлтгэх

2. -д,т бэлдсэн

1. prepare for

2. be prepared for, ready

20

-г туршиж хэрэгжүүлэх

put into practise