31 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 1 > 31 > Flashcards

Flashcards in 31 Deck (20):
1

a request

 хүсэлт, хүсэл

2

resist

  -г эсэргүүцэх

3

respect

-г хүндэтгэх, дээлдэх, хүндэтгэл

4

responsibilty

хариуцлага

5

1. rest

2. to rest

1. амралт

2. амрах

6

1.resurrection

2. to rise again

1. амилалт

2. амилах, дахин амилах

7

1. reveal

2. be revealed

3. revelation

1. -г илчлэх, илрэх

2. илчлэгдэх

3. илчлэлт

7

1. reverence

2. reverent

1. хүндэтгэл, бишрэл

2. бишрэнгүй

9

reward

шагнал

10

rich

баян

11

 хүсэлт, хүсэл

a request

12

  -г эсэргүүцэх

resist

13

-г хүндэтгэх, дээлдэх, хүндэтгэл

respect

14

хариуцлага

responsibilty

15

1. амралт 2. амрах

1. rest

2. to rest

16

1. амилалт

2. амилах, дахин амилах

1.resurrection

2. to rise again

17

1. -г илчлэх, илрэх

2. илчлэгдэх

3. илчлэлт

1. reveal

2. be revealed

3. revelation

18

1. хүндэтгэл, бишрэл

2. бишрэнгүй

1. reverence

2. reverent

19

шагнал

reward

20

баян

rich