2 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 1 > 2 > Flashcards

Flashcards in 2 Deck (20):
1

aim/goal

зорьсон зүйл, зорилго

2

 aim/strive for

 

I'm striving to be like J

 зорих, тэмүүлэх

 

би Есүстэй адилхан болохыг зорьж байна

3

alabaster box

гөлтгөнсөн сав

4

altar

тахилын ширээ

5

angel

тэнгэр элч

6

answer

хариулах, хариу

7

anxious

сэтгэл түгших

8

appear

үзэгдэх

9

 outward appearance 

гаднах байдал

10

approve (v)

-ыг -ийг сайшаах

11

зорьсон зүйл, зорилго

aim/goal

12

 зорих, тэмүүлэх

 

би Есүстэй адилхан болохыг зорьж байна

 aim/strive for

 

I'm striving to be like J

13

гөлтгөнсөн сав

alabaster box

14

тахилын ширээ

altar

15

тэнгэр элч

angel

16

хариулах, хариу

answer

17

сэтгэл түгших

anxious

18

үзэгдэх

appear

19

гаднах байдал

 outward appearance 

20

-ыг -ийг сайшаах

approve (v)