16 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 1 > 16 > Flashcards

Flashcards in 16 Deck (20):
1

1.fellowship

2. to have fellowship

1. нөхөрлөл

2. нөхөрлөх

2

(to fight) 

1. between civilians

2. in a war

3. struggle against

1. зодолдох

2. тулалдах, байлдах

3. тэмцэх

3

to find

олох

4

stand firm

хатуу зогсох, тууштай байх

5

footprint, footstep

хөлийн мөр, явсан мөр

6

1. forgiveness

2. to forgive

1. уучлал

2. -г уучлах

7

forsake

-г орхих

8

1. freedom

2. to set free

1. эрх чөлөө

2. -г чөлөөлөх

9

1. fruit

2. bear fruit

1. жимс, үр жимс

2. жимс ургах, жимс гарах

10

1. fulfill

2. to be fulfilled

1. гүйцэлдэх, биелүүлэх

2. биелэх, амалсандаа хүрэх (keep promise)

11

1. нөхөрлөл

2. нөхөрлөх

1.fellowship

2. to have fellowship

12

1. зодолдох

2. тулалдах, байлдах

3. тэмцэх

(to fight) 

1. between civilians

2. in a war

3. struggle against

13

олох

to find

14

хатуу зогсох, тууштай байх

stand firm

15

хөлийн мөр, явсан мөр

footprint, footstep

16

1. уучлал

2. -г уучлах

1. forgiveness

2. to forgive

17

-г орхих

forsake

18

1. эрх чөлөө

2. -г чөлөөлөх

1. freedom

2. to set free

19

1. жимс, үр жимс

2. жимс ургах, жимс гарах

1. fruit

2. bear fruit

20

1. гүйцэлдэх, биелүүлэх

2. биелэх, амалсандаа хүрэх (keep promise)

1. fulfill

2. to be fulfilled