24 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 1 > 24 > Flashcards

Flashcards in 24 Deck (20):
1

1.living bread

2. living water

1. амийн талх

2. амийн ус

2

1. lost sheep

2. the lost

1. төөрсөн хонь

2. алдагсан хүн

3

1. love

2. to love

1. хайр

2. -д,т хайртай, -г хайрлах

4

1. to marry

2. marriage, wedding

1. гэрлэх

2. гэрлэлт

5

master

эзэн

6

meek

маш даруу, даруухан

7

1. to meet (with someone)

2. to meet (gather together)

1. уулзах

2. цуглах

8

1. mercy

2. merciful (person)

1. нигүүлсэл

2. энэрэнгүй

9

miracle

гайхамшиг

10

mistake

алдаа

11

1. амийн талх

2. амийн ус

1.living bread

2. living water

12

1. төөрсөн хонь

2. алдагсан хүн

1. lost sheep

2. the lost

13

1. хайр

2. -д,т хайртай, -г хайрлах

1. love

2. to love

14

1. гэрлэх

2. гэрлэлт

1. to marry

2. marriage, wedding

15

эзэн

master

16

маш даруу, даруухан

meek

17

1. уулзах

2. цуглах

1. to meet (with someone)

2. to meet (gather together)

18

1. нигүүлсэл

2. энэрэнгүй

1. mercy

2. merciful (person)

19

гайхамшиг

miracle

20

алдаа

mistake