36 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 1 > 36 > Flashcards

Flashcards in 36 Deck (20):
1

sign from heaven

тэнгэрийн нэг тэмдэг

2

1. simplicity

2. simple

1. энгийн байдал

2. энгийн, жирийн

3

1. sincerity

2. sincere

1. чин сэтгэл

2. чин сэтгэлийн

4

1. sinful

2. sinless

1. нүгэлтэй

2. гэм зэмгүй

5

1. sin

2. to sin

3. sinner

1. нүгэл, гэм (small things)

2. нүгэл хийх

3. нүгэлтэн

6

slothful, lazy

залхуу

7

1. snare

2. to fall into a snare

1. занга, хавх, урхи

2. урхинд орох, занганд унах

8

1.soft

2. soften

1. зөөлөн

2. зөөлрүүлэх

9

soldier

цэрэг

10

1. solution

2. to solve

1. шийдвэр

2. шийдвэрлэх

11

тэнгэрийн нэг тэмдэг

sign from heaven

12

1. энгийн байдал

2. энгийн, жирийн

1. simplicity

2. simple

13

1. чин сэтгэл

2. чин сэтгэлийн

1. sincerity

2. sincere

14

1. нүгэлтэй

2. гэм зэмгүй

1. sinful

2. sinless

15

1. нүгэл, гэм (small things)

2. нүгэл хийх

3. нүгэлтэн

1. sin

2. to sin

3. sinner

16

залхуу

slothful, lazy

17

1. занга, хавх, урхи

2. урхинд орох, занганд унах

1. snare

2. to fall into a snare

18

1. зөөлөн

2. зөөлрүүлэх

1.soft

2. soften

19

цэрэг

soldier

20

1. шийдвэр

2. шийдвэрлэх

1. solution

2. to solve