汉语教程 14 Flashcards Preview

จ หนังสือต้น 1-2 > 汉语教程 14 > Flashcards

Flashcards in 汉语教程 14 Deck (83):
1

好久

hǎo jiǔ
(for) a long time

2

啊 เข้าใจแล้ว

à
อ๋อ (เข้าใจแล้ว)
I see./Now I understand.

3

啊 สงสัย

á
(สงสัย)

4

最近

zuì jìn
recently
in the near future

5

gāng
just now

6

开学

kāi xué
เปิดเทอม

7

kāi
เปิด เริ่ม ขับรถ

8

经理

jīng lǐ
manager

9

有(一)点儿

yǒu (yì)diǎnr + v, adj
นิดหน่อย
เกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ดี
ไม่ได้บอกจำนวน

10

(一)点儿

(yì)diǎnr +N
a little
บอกจำนวน

11

还是

háishi
or
คำถาม ให้เลือกเอา

12

咖啡

kāfēi
coffee

13

bēi
ลักษณะนาม ถ้วย แก้ว

14

杯子

bēizi
ถ้วย แก้ว (ตัวแก้ว)

15

chē
vehicle
bike car etc

16

自行车

zì xíng chē
bicycle

17

单车

dānchē
bicycle

18

汽车

qìchē
car

19

摩托车

mó tuō chē
motorcycle scooter

20

出租车

chū zū chē
taxi

21

颜色

yánsè
เอี๋ยนเซ่อ
color

22

lán
สีฟ้า

23

liàng
ลักษณะนาม คันรถ

24

公共汽车

gōng gòng qì chē
bus

25

公交车

gōng jiāo chē
bus public vehicle

26

计程车

jì chéng chē
taxi

27

à tone 4
I see. Now I understand.

28

คน+呢?
อยู่ดีๆถามขึ้นมา

คือถามว่าคนนั้นอยู่ที่ไหน

29

lèi
tired

30

kùn
sleepy

31

饿

è
hungry

32

ถามว่าอะไร/ใครอยู่ไหน=...ล่ะ?

...呢?
ne

33

lěng
cold

34


thirsty

35

衬衣

chènyī
shirt

36

毛衣

máoyī
woolen sweater

37

huáng
yellow

38

huī
gray

39

绿

lü 4
green

40

tái
ลักษณะนาม เครื่อง
machine/instrument

41

忽然

hūrán
suddenly

42

看见

kànjiàn
to see

43


it

44

sòng
to give,to give as a present

45

好看

hǎokàn
ดูดี=good-looking,pretty

46

好骑

hǎoqí
easy to ride

47


to ride (animal,bike)

48

每天

měitiān
everyday

49

lái
to come

50

照相机

zhàoxiàngjī
camera

51

liàng
ลักษณะนาม คัน

52

冬天

dōngtiān
winter

53

zhēn
really, real
ของจริง เป็นจริงๆ

54

穿

chuān
สวมใส่

55

漂亮

piàoliǎng
สวย

56

这么

zhème
so, such, this way, like this เป็นแบบนั้น อย่างนั้น

57

รถคุณใหม่หรือเก่า

你的车是新的还是旧的?
xīn,jiù

58

ไม่พบกันนานแล้ว

好久不见了。
hǎojiǔbújiànle

59

Welcome,welcome!

欢迎、欢迎!
huānyíng

60

so so

马马虎虎。
mǎmahūhū

61

ช่วงนี้งานยุ่งมั้ยยุ่ง

最近工作忙不忙?
zuìjìn gōngzuòmángbumáng

62

เพิ่งเร็วๆนี้เปิดเทอม, ยุ่งหน่อย (negative)

刚开学、有点儿忙。
gāng kāixué,yǒudiǎnr máng

63

教学楼

jiàoxuélóu
ตึกเรียน

64

前边

qián biān เสียงสั้น
ข้างหน้า

65

hòu
หลัง

66

คุณ สุขภาพเป็นยังไง

您身体怎么样。

67

ดื่มอะไรหน่อยมั้ย ชาหรือกาแฟ
ดื่มชาซักถ้วย(ก็ดี)

喝点儿什么?茶还是咖啡?
喝杯茶吧!
bēi

68

รถคุณเป็น (รถ)สีอะไร

你的车是什么颜色的?

69

สีฟ้าคันนั้น ใช่ไม่ใช่ของคุณ

那l辆蓝的是不是你的?
nà liàng

70

เออ รถฉันอยู่นั่นไง

啊,我的车在那儿呢。
à

71

Ah、I see.

啊,知道了。

72

หนังสือฉันล่ะ
(อยู่ที่ไหน)

我的书呢?

73

มีคุยมาก่อนหน้า
ถามถึงว่า แล้วคุณล่ะ หรืออันนั้นล่ะ คือถามถึงลักษณะเดียวกัน

你呢?
那个呢?

74

คุณซื้อแอปเปิ้ลหรือซื้อส้ม

你买苹果还是买橘子?
píngguǒ júzi

75

นี่คือกล้องใหม่หรือคือกล้องเก่า

这是新照相机还是旧照相机?
zhào xiàng jī
jiù

76

นี่คือดิกของฉัน ของคุณล่ะ
ของฉันอยู่นี่อ่ะ

这是我的词典、你的呢?
我的在这儿呢。

77

sweater ตัวนี้เป็น(ตัว)สีแดง

这件毛衣是红的。
máoyī

78

มือถือเครื่องนี้เป็นของฉัน

这台手机是我的。
tái เครื่อง

79

เถียนฟาง หลังเลิกเรียนอยากหาจักรยานของตัวเอง

田芳下课后要找自己的自行车。
zìjǐ

80

ทันใดนั้น เถียนฟางเห็นแล้ว จักรยานของเขาเอง

忽然,田芳看见了自己的自行车。
hūrán kànjiàn zìjǐ

81

ฉันก็มีจักรยานคันหนึ่ง แต่ไม่ใช่สีฟ้า เป็นสีดำ

我也有一辆自行车,但不是蓝的,是黑的。
yíliàng dànbúshì

82

มันไม่ใช่ฉันซื้อ เป็นเพื่อนคนหนึ่งให้มา

它不是我买的,是一个朋友送的。
yíge sòng

83

รถ(จักรยาน)คันนี้ไม่ดูดี แต่เบามาก ขี่ง่ายมาก ฉันทุกวันขี่รถมา รร

这辆车不好看,但是很轻,很好骑,我每天骑车来学校。
liàng dànshì qīng qí