Deck 4 Flashcards Preview

จ หนังสือต้น 1-2 > Deck 4 > Flashcards

Flashcards in Deck 4 Deck (76):
0

sǎn
ร่ม

1

May I know your name (last name)?

你贵姓?
nǐ guì xìng

2

发音

fā yīn
pronunciation

3

包子

bāo zi
ซาละเปา

4

xìng
surname

5

zěn
why how

6

发票

fā piào
บิล ใบเสร็จ

7

jiā
บวก เพิ่ม เสริม ใส่

8


ไก่

9

guì
แพง

10

yào
want

11

美国

měi guó
US

12

在家

zài jiā
อยู่บ้าน

13

谁的

shuí de
whose

14

人们

rén men
people

15

家人

jiā rén
family members

16

友人

yǒu rén
friend

17

早上

zǎo shang
early morning

18

人名
名人

rén míng name
míng rén celebrity

19

好友
友好

háo yǒu good friend
yóu hǎo friendly

20

xiē
some

21

那些

nà xiē
those

22


อัน ลูก

23

ชื่อสัตว์+蛋

... dàn
ไข่ ...

24

哪国人

nǎ guó rén
คนชาติอะไร

25

คุณบ้านอยู่ที่ไหน

你家在哪儿?
nǐ jiā zaì nǎr (nǎ èr)

26

汉字

hàn zì
ตัวหนังสือจีน

27

食堂

shí táng
dining hall

28

米饭

mǐ fàn
ข้าวสวย

29

tāng
soup

30

怎么

zěn me
how what why

31

住在

zhù zaì
อาศัยอยู่

32

德语

dé yǔ
german language

33


that

34

qǔ (qü เสียง 3)
ถอน(เงิน)

35

学习

xué xí
เรียน (ไม่มีกรรมก็ได้)

36

...国

ชื่อประเทศ+guó

37

西


west

38

běn
root

39

公斤

gōng jīn
kg

40

le
แล้ว อ่ะ ล่ะ

41

多少+ลักษณะนาม

duō shao
how many how much
คาดว่าเกิน 10
<10 ใช้ 几 jǐ

42

dūo
many a lot of

43

yuán
หยวน
ภาษาเขียน คู่กับ 角 jiǎo

44

fēn
นาที
1/100 元 เลิกใช้แล้ว

45

mǎi
buy

46

chī
eat

47

国家

guó jiā
country
คำทั่วๆไป

48

你家

nǐ jiā
บ้านคุณ=ครอบครัวคุณ

49

shuí shéi
who

50

wǎn
bowl

51

鸡蛋

jī dàn
ไข่ไก่

52


rice

53

jiǔ
เหล้า

54

nǎo
brain

55

玛丽

mǎ lì
Mary

56

啤酒

pí jiǔ
beer

57

แพงเกินไป

太贵了。
tài guì le

58

(ปริมาณของ นน หรือจำนวน+) ราคาเท่าไหร่

... 多少钱?
duō shao qián

59

ทั้งหมดราคาเท่าไหร่

一共多少钱?
yí gōng duō shao qián

60

西瓜

xī guā
แตงโม

61

西班牙语

xī bān yá yǔ
Spanish language

62

jīn
หน่วยวัด นน จีน
1/2 kg

63

shì
is am are

64


horse

65

身体

shēn tǐ
health

66

工作

gōng zuò
to work job

67

chá
tea

68


drink

69

zuò
sit

70

杂志

zá zhì
magazine

71

ฉันเอาซุปไข่ 1 ถ้วย

我要一碗鸡蛋汤。
wǒyào yìwǎn jīdàntāng

72

ยังเอาอย่างอื่นอีกมั้ย

还要别的吗?
háiyàobiédema

73

ส้มขายยังไง

橘子怎么卖?
júzizěnmemài

74

เอานี่เงิน

给你钱。
gěinǐqián

75

ทอนคุณ...หยวน

找您...块
zhǎonín...kuài