Sentences Flashcards Preview

จ หนังสือต้น 1-2 > Sentences > Flashcards

Flashcards in Sentences Deck (46):
0

คุณยุ่งมั้ย

你忙吗?
nǐ máng ma

1

see you tomorrow

明天见!
míng tiān jiàn

2

คุณจะไปไหน

你去哪儿?
nǐ qù nǎr

3

ไปไปรษณีย์ส่งจดหมาย

去邮局寄信。
qù yóu jú jì xìn

4

ไปธนาคารถอนเงิน

去银行取钱。
qù yín háng qǔ qián

5

(thank you)
you're welcome

不客气
bú kè qi
(bù)

6

ถูก(ต้อง)มั้ย

对吗?
duì ma

7

คุณไปมั้ยไป

你去不去?
nǐ qù bu qù

8

เมื่อวาน/วันนี้/พรุ่งนี้
เป็นเดือนเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่

昨天/今天/明天 是几月几号?
zuó/jīn/míng tiān
shì jǐ yuè jǐ hào

9

(วันนี้)วันอะไรของสัปดาห์

(今天)星期几?
(jīn tiān)xīng qī jǐ

10

คุณนามสกุลอะไร

你姓什么?
nǐ xìng shén me
คนจีนถามชื่อ=ถามนามสกุล

11

คุณชื่ออะไร

你叫什么名字?
nǐ jiào shén me míng zi
ตอบชื่อต้น 我叫...
คนจีนตอบทั้งชื่อแซ่

12

You are my good friend

你是我的好朋友。
nǐ shì wǒ de hǎo péng you

13

A: I'm sorry. (วิ่งชน)
B: That's OK.
Doesn't matter.

A: 对不起 duìbuqǐ
B: 没关系 méiguānxi

14

ไม่ค่อยยาก

不太难。
bú tài nán

15

คุณเรียนภาษาอังกฤษใช่มั้ย

你学英语吗?
nǐ xué yīng yǔ ma

16

ฉันถาม พวกคุณตอบ ดีมั้ย

我问,你们
wǒ wèn nǐmen huí dá hǎo ma

17

นี่คือพ่อฉัน

这是我爸爸。
zhè shì wǒ bà ba

18

Please come in

请进。
qǐng jìn

19

Please sit

请坐。
qǐng zuò

20

Please drink tea

请喝茶。
qǐng hē chá

21

งานยุ่งมั้ย

工作忙吗?
gōng zuò máng ma

22

สุขภาพดีมั้ย

身体好吗?
shēn tǐ hǎo ma

23

excuse me

请问、...
qǐng wèn
ขอถามหน่อย

24

คุณชื่ออะไร
ตอบ:

你贵姓?
nǐ guì xìng
ตอบ 我姓 last name

25

คุณเป็นคนชาติอะไร

你是哪国人?
nǐ shì nǎ guó rén

26

คุณเรียนอะไร

你学习什么?
nǐ xuéxí shénme

27

นี่คือหนังสืออะไร

这是什么书?
zhè shì shénme shū

28

นี่คือหนังสือของใคร

这是谁的书?
zhè shì shéi de shū

29

คุณไปกินข้าวที่ไหน

你去哪儿吃饭?
nǐ qù nǎr chī fàn

30

คุณซื้ออะไร

你买什么?
nǐ mǎi shénme

31

...ราคาเท่าไหร่

...多少钱?
... duō shao qián

32

แพงไปอ่ะ

太贵了。
tài guì le

33

ต้องการอย่างอื่นอีกมั้ย

还要别的吗?
hái yaò biéde ma
still want other

34

... ขายยังไง

... 怎么卖?
... zěnme mài
how sell

35

คุณเอากี่จิน

你要几斤?
nǐ yào jǐ jīn

36

ยังเอาอย่างอื่นมั้ย

还要别的吗?
hái yào biéde ma

37

ทั้งหมดราคาเท่าไหร่

一共多少钱?
yígōng duōshao qián

38

นี่เงิน(ให้คุณ)

给你钱。
gěi nǐ qián

39

ฉันอันดับแรกแนะนำครั้งหนึ่ง,
ท่านนี้คือศาสตราจารย์หวัง
First please allow me to introduce...

我先介绍一下儿,这位是王教授。
wǒ xiān jièshào yíxiàr,
zhèwèishì wáng jiàoshòu

40

Welcome you, ชื่อคน

欢迎您,
huān yíng nín

41

sorry/excuse me

对不起。
duì bu qǐ

42

ไม่เป็นไร

没什么。
méi shénme
没关系 méi guānxi
จริงใจกว่า

43

คุณเรียนภาษาจีนที่ไหน

你在哪儿学习汉语?
nǐzài nǎr xuéxí hànyǔ

44

ครูคุณเป็นยังไง (ถามสภาพ)

你的老师怎么样?
nǐdelǎoshī zěnmeyàng

45

คุณรู้สึกว่าเรียนภาษาจีนยากมั้ย

你觉得学习汉语难吗?
nǐ juéde xuéxí hànyǔ nánma