Deck 1 Flashcards Preview

จ หนังสือต้น 1-2 > Deck 1 > Flashcards

Flashcards in Deck 1 Deck (11):
0

bái
white

1

máng
busy

2


she

3


he

4


you

5


I

6


ไม่
ถ้าตามด้วยเสียง 4 เหมือนกัน
ให้เปลี่ยนเป็น bú

7

不太+adj

bú tài
ไม่ค่อย ...

8

太+adj+了

tài...le
... เกินไป

9

hǎo
good

10

... 吗?

ma
... มั้ย?