Deck 2 Flashcards Preview

จ หนังสือต้น 1-2 > Deck 2 > Flashcards

Flashcards in Deck 2 Deck (60):
0

de
of 's
ลงท้ายประโยคให้ไม่ห้วน

1

还可以

hái kě yǐ
OK pretty good

2

kǒu
mouth

3

hěn
very

4


also as well

5

明天

míng tiān
tomorrow

6

今天

jīn tiān
today

7

tāin
day

8

星期

xīng qī
week

9

星期二

xīng qī èr
tuesday

10

星期三

xīng qī sān
wednesday

11

星期四

xīng qī sì
thursday

12

星期五

xīng qī wǔ
friday

13

星期日

xīng qī rì
sunday

14

星期天

xīng qī tiān
sunday

15

哪儿

nǎr
where

16


use take

17


can may

18

xué
เรียน

19

duì
ใช่ ถูก

20

qián
money

21

zhè
นี่

22

这个

zhè ge
อันนี้

23

那儿

nàr
there

24

商人

shāng rén
พ่อค้า

25

哪儿

nǎr
where

26

我们

wǒ men
we

27

jiā
home

28

zài
อยู่ (สถานที่)

29

天安门

tiān ān mén
tian an men square

30

北京

běi jīng
beijing

31


big

32

晚上

wǎn shang
evening

33


character
word

34

不早

bù zǎo
not early

35

书店

shū diàn
bookstore

36

俄语

é yǔ
russian language

37

馒头

mán tou
หมั่นโถว

38

泰国

tài guó
thailand

39

中国

zhōng guó
china

40

rén
คน

41

大人

dà rén
adult

42

姐姐

jiě jie
พี่สาว

43

对了

duì le
ถูกแล้ว

44


sun

45

在他家

zaì tā jiā
อยู่บ้านเค้า

46

gǎng
habor

47

xiāng
fragrant

48

西安

xī ān
xian

49

ān
safe

50

日本人

rì běn rén
japanese people

51

香港

xiāng gǎng
hong kong

52

上海

shàng hǎi
shanghai

53

中国人

zhōng guó rén
chinese people

54

公园

gōng yuán
park

55

zhè
this

56

这儿

zhèr (zhè èr)
this place

57

你呢?

nǐ ne
คุณล่ะ?
how about you?

58

谢谢

xiè xiè
thank you

59

再见。

zài jiàn
see you again
=bye