Deck 6 Flashcards Preview

จ หนังสือต้น 1-2 > Deck 6 > Flashcards

Flashcards in Deck 6 Deck (73):
0

一齐

yì qí
together

1

quán
whole

2

yīng
hero

3

英国

yīng guó
Britain

4

几口人

jǐ kǒu rén
how many members in your family?

5

xiōng
elder brother

6

兄弟姐妹

xiōng dì jiě mèi
brothers and sisters

7

yǒu
have
there is

8

同学

tóng xué
เพื่อนนักเรียน นักศึกษา

9

知道

zhī dào
รู้ ทราบ

10


pen

11


รูปภาพ

12

kàn
ดู อ่าน

13

张志伟

zhāng zhì wěi
ชื่อ

14

gāo
สูง

15

上课

shàng kè
เข้าเรียน เข้าสอน

16

教室

jiào shì
classroom

17

guǎn
หอ โรง ร้าน สถานทูต บ้านพักรับรอง

18


ส่ง (จดหมาย)

19

回答

huí dá
answer

20

xiě
write compose

21

正式

zhèng shì
official adj

22

kāi
เปิด (บิล)
เริ่มดำเนินการ

23

麦克

mài kè
ข้าวสาลี สามารถ
ชื่อ michael

24

fāng
square

25


experience
calendar

26

日历

rì lì
calendar

27

北方

běi fāng
the north

28

一共

v+ yí gòng
altogether
ขยาย กริยา/วิเศษณ์

29

jiǎo
1/10 หยวน
ภาษาเขียน คู่กับ 元

30

máo
1/10 หยวน
ภาษาพูด คู่กับ 块 kuài

31

身心

shēn xīn
body and mind

32

ěr
ear

33

电视

diàn shì
TV
TV program

34

xià
down under fall

35

桌子

zhuō zi
table

36

椅子

yǐ zi
chair

37

shēn
body

38

法语

fǎ yǔ
French language

39

油条

yóu tiáo
oil พูดคล่อง เส้น แผ่น
ปาท่องโก๋ กิ่งไม้
slick and sly person

40

豆浆

dòu jiāng
น้ำเต้าหู้

41

方言

fāng yán
dialect

42

历史

lì shǐ
history

43

一些

yì xiē
some a few a little

44

玉米汁

yù mǐ zhī
น้ำข้าวโพด

45

líng
ชื่อ

46

zhǎo
ทอนเงิน
หา ของ/คน

47

水果

shuí guǒ
fruit

48

草莓

cǎo méi
strawberry

49

葡萄

pú tao
grape

50

香蕉

xiāng jiāo
กล้วยหอม

51


and

52

gēn
follow

53

生词

shēng cí
new vocab

54


read

55

词典

cí diǎn
dictionary

56

录音机

lù yīn jī
บันทึก เสียง
recorder

57

客气

kè qi
polite courteous

58

cài
ผัก อาหาร

59

空调机

kōng tiáo jī
air-con

60

tián
ไร่นา

61

山田

shān tián
ชื่อ yamada

62

玛纳

mǎ nà
ชื่อ มานะ

63

课文

kè wén
ตัวบทเรียน

64

คุณแลกเงินอะไร

您换什么钱?
huàn

65

แลกเท่าไหร่

换多少?
huàn

66

กรุณารอซักครู่

请等一会儿。
děng

67

กรุณานับ
แบบเสียงเพราะขึ้น

请数数。
shǔshu
ออกเสียง 1/2 3 shú 1/2 3

68

เขาอยู่ตึก 10 ประตู 1, ห้องเลขที่ คือ 601

他在十楼一门,房间号是601。
lóu yīmen ดูตัวจริงไม่ได้เขียนแบบนี้ fángjiān
liùlíngyāo

69

คุณรู้เบอร์โทรบ้านเค้ามั้ย

您知道他家的电话号码吗?

70

เบอร์มือถือเค้าคือเท่าไหร่

他的手机号码是多少?

71

คุณอยู่เบอร์อะไร

你住几号?

72

แลกดอลล่า 100 เป็นหยวน

换五百美元的人民币。