Deck 8 Flashcards Preview

จ หนังสือต้น 1-2 > Deck 8 > Flashcards

Flashcards in Deck 8 Deck (30):
0

意大利

yì dà lì
Italy

1

先生

xiān shēng
Mr. คุณผู้ชาย

2

dào
มาถึง สู่

3

餐厅

cān tīng
ร้านอาหาร ภัตตาคาร
(ร้านใหญ่หน่อย)

4

几位?

jǐ wèi
กี่ท่าน

5

几个人?

jǐ gè rén
กี่คน (ถามทั่วๆไป)

6

点菜

diǎn cài
สั่งอาหาร

7

服务员

fú wù yuán
พนักงานเสริฟ

8

马上

mǎ shàng
ทันที

9

jiù
ก็

10

xiǎng
want

11

... 点什么?

... diǎn shénme
... หน่อยมั้ย อะไร

12

你想喝点什么?

nǐ xiǎng hē diǎn shénme
คุณอยากดื่มอะไรมั้ย

13

大夫

dài fu
หมอ (คนทางเหนือของจีนพูด)
ทางใต้มักพูด 医生 yī shēng

14

记者

jì zhě
นักข่าว

15

警察

jǐng chá
police

16

医生

yī shēng
หมอ (คนทางใต้พูด)
คนทางเหนือมักพูด 大夫 dài fu

17

护士

hù shì shi
nurse

18

演员

yǎn yuán
ดารา

19

律师

lü、เสียง4 shi
lawyer

20

服务员

fù wú yuán
พนักงานบริการ เช่น
ร้านอาหาร โรงแรม

21

司机

sī jī
chauffeur

22

意大利

yì tà lì
Italy

23

画儿

huàr
picture

24

玩儿

wánr
play

25

大夫

dàifu
doctor

26

护士

hùshi
nurse

27

经理

jīng lǐ
manager

28

律师

lü4shī
lawyer

29

记者

jìzhě
reporter