Deck 3 Flashcards Preview

จ หนังสือต้น 1-2 > Deck 3 > Flashcards

Flashcards in Deck 3 Deck (64):
0

wén
อักษร ภาษา

1

hào
วันที่ เลขที่

2

shū
book

3

cuò
bad mistake

4

huí หวย
to go back

5

银行

yín háng
bank

6

xìn
letter mail

7

日语

rì yǔ
Japanese language

8

韩国语

hán guó yǔ
Korean language

9

妹妹

mèi mei
น้องสาว

10

爸爸

bà ba
พ่อ

11

妈妈

mā ma
แม่

12


แซ่ plum

13

wáng
แซ่ king

14

中文

zhōng wén
ภาษาจีน
(ทั้งหมด ทุก dialect)

15


เท่าไหร่
(วันที่ วัน เดือน จำนวน<10)

16

yuè
month
一月 Jan

17

shān
mountain

18


a period of time

19

星期一

xīng qī yī
Monday
ไล่ไปเรื่อยๆจากวันจันทร์

20

xīng
star

21

qù (qü)
go

22

学校

xué xiào (xüe)
school

23

星期六

xīng qī liù
Saturday

24

作天

zuó tiān
yesterday

25

邮局

yóu jú
post office

26

很早

hěn zǎo
very early morning

27

zǎo
morning

28

jiào
เรียก (ชื่อ)

29

míng
first name

30

名字

míng zi
first name

31

学生

xué sheng
student

32

老师

lǎo shī
teacher

33

good morning

早上好。
zǎo shang hǎo

34

什么

shén me
อะไร

35

good evening

晚上好。
wǎn shang hǎo

36

你们

nǐ men
they

37

阿拉伯语

ā lā bó yǔ
arabic language

38

英语

yīng yǔ
English language

39

谢谢你。

xiè xie nǐ
thank you

40

哥哥

gē ge
พี่ชาย

41

弟弟

dì di
น้องชาย

42

很不好

hěn bù hǎo
มาก ไม่ดี=very bad

43

还好

hái hǎo
not bad =fairly good

44

不很好

bù hěn hǎo
not very good

45

不好

bù hǎo
not good

46

汉语

hàn yǔ
mandarin
เฉพาะจีนกลาง

47

10


shí

48

9


jiǔ

49

8


50

7


51

6


liù

52

5


53

4


54

3


sān

55

2


èr

56

1


57

zài
again

58

jiàn
to see

59

nín
you แบบสุภาพ

60

nü เสียง 3
female

61

你的

nǐ de
your

62

朋友

péng yǒu (you)
friend

63

我的

wǒ de
my