汉语教程 16 Flashcards Preview

จ หนังสือต้น 1-2 > 汉语教程 16 > Flashcards

Flashcards in 汉语教程 16 Deck (71):
1

gēn
with กับ
N+N, สรรพนาม+สรรพนาม,
N+สรรพนาม, สรรพนาม+N

2

一起

yìqǐ
together
วางหน้า verb

3

咱们

zánmen
we รวมคนพูด
我们 รวม/ไม่รวมก็ได้

4

zǒu
เดิน
=ไป ใช้ถามรูปแบบการเดินทาง

5

常(常)

cháng(cháng)
often,usually

6

有时候...有时候...

yǒu shíhou
sometimes
บางทีก็...บางทีก็...

7

...的时候

...de shíhou
ตอนที่... เมื่อ... เวลาที่...

8

jiè
to borrow to lend

9

上网

shàng wǎng
เล่น internet
ไม่รวมเล่นเกม

10

wǎng
net ตาข่าย

11

chá
to check to look up
ตรวจเคมี/แพทย์ ไม่ได้

12

资料

zī liào
ข้อมูล
data material

13

总 (是)

zǒng (shì)
always

14

安静

ān jìng
quiet peaceful calm

15

晚上

wǎnshang
evening

16

复习课文

fùxí kèwén
review text
ทบทวนบทเรียน

17

预习

yùxí
preview อ่านล่วงหน้า

18

生词

shēng cí
new words

19

或者

huòzhě
or ใช้กับบอกเล่าอย่างเดียว
(还是háishìใช้คำถามอย่างเดียว-ถามให้เลือก)

20

现在

xiànzài
now

21

练习

liàn xí
a practice,to practice

22

聊天儿

liáo tiānr
to chat

23

shōu
รับจดหมาย

24


ส่งจดหมาย

25

收发

shoūfā
รับส่งจดหมาย

26

伊妹儿

yī mèir
email
ไม่ค่อยใช้ ใช้ email เลย

27

电影

diànyǐng
movie

28

电视剧

diànshìjù
TV drama

29

电视

diànshì
TV

30

休息

xiū xi เซียวซิ
to rest

31

宿舍

sù shè
dorm

32

公园

gōngyuán
park

33

超市

chāo shì
supermarket

34

东西

dōng xi ตงฉิ
thing,creature

35

... ดีมั้ย, OK?

...、好吗?
(suggestion,request)

36

...吧

ปรึกษา ยินยอม ขอร้อง
ใช้กับคำถาม = ค่อนข้างแน่ใจ

37

很少

hěn shǎo
seldom adv
(很多 hěnduō ไม่ได้)

38

不常

bùcháng
not often

39

kàn
อ่าน (หนังสือ)
ดู (ทีวี หนัง กีฬา)

40

玩儿

wánr
ไปเที่ยว ไม่ต้องมีกรรม

41

zuò
ทำ

42

xiě
เขียน

43

所以

suǒ yǐ สวอหยี่
so
ขึ้นประโยค

44

ฉันกับเธอไปด้วยกันดีมั้ย

你跟我一起去、好吗?
nǐgēnwǒyìqǐqù hǎoma

45

เราไปกันมั้ย

咱们走吧
zánmenzǒuba

46

ฉันยืมหนังสือบ่อย อีกทั้งบ่อยๆอยู่ที่นั่นอ่านหนังสือ

我常借书、也常在那儿看书。
wǒchángjièshū yěchángzàinàrkànshū

47

บางทีก็ยืมหนังสือ บางทีก็เล่นเนตเช็คข้อมูล แต่ไม่บ่อยอยู่ที่นั่นอ่านหนังสือ

有时候借书、有时候上网查资料、但不常在那儿看书。
yǒushíhoujièshū yǒushíhoushàngwǎngcházīliào dànbùchángzàinàrkànshū

48

ฉันเป็นประจำอยู่หออ่านหนังสือ

我总(是)在宿舍看书。
wǒzǒng(shì)zàisùshèkànshū

49

ฉันไม่ค่อยได้ดู

我很少看。or 我不常看。
wǒhěnshǎokàn
wǒbùchángkàn

50

คุณทำอะไร

你做什么?
nǐzuòshénme

51

ทบทวนบทเรียน อ่านศัพท์ใหม่ล่วงหน้า หรือทำแบบฝึกหัด

复习课文、预习生词、或者做练习。
fùxíkèwén yùxíshēngcí huòzhězuòliànxí

52

chat กับเพื่อนทางเนต

上网跟朋友聊天儿
shàngwǎnggēnpéngyouliàotiānr

53

รับส่งอีเมล

收发伊妹儿
shōufāyīmèir

54

การใช้ 吧

ปรึกษา ขอร้อง ยินยอม
ใช้ถาม ถ้าแน่ใจ

55

很多 ใช้ยังไงไม่ได้

เป็น adverb

56

ไปสวนเที่ยว

去公园玩儿
qùgōngyuánwánr

57

历史

lìshǐ
history

58

ฉันยังบ่อยๆดูหนังจีนกับทีวีดราม่า

我还常看中文电影和电视剧。
wǒháichángkànzhōngwéndiànyǐnghédiànshìjù

59

I always chat with friends by internet.
เพื่อนอยู่ปลายสาย

我总上网跟朋友聊天儿。
wǒzǒngshàngwǎnggēnpéngyouliáotiānr

60

I and my friends always chat on internet.
ประธานคู่

我跟朋友总上网聊天儿。
wǒgēnpéngyouzǒngshàngwǎngliáotiānr

61

shàng
+N = ขึ้น 上车
N+ เช่น 书上 ที่บนหนังสือ
电视上 ที่บนทีวีหรือออกทีวี

62

zhǎo
to look for

63

ฉันบ่อยๆแชตกัยเพื่อนทางเนตหรือเชคข้อมูล

我常上网跟朋友聊天儿或者查资料。
wǒchángshàngwǎnggēnpéngyouliáotiānrhuòzhěcházīliào

64

ตอนเข้าเรียน ครูถามคำถามคุณบ่อยมั้ย

上课的时候、老师常问你问题吗?
shàngkèdeshíhou lǎoshīchángwènnǐwèntíma

65

วันเสาร์หรือวันอาทิตย์คุณทำอะไรบ่อยๆ

星期六或者星期日你常做什么?
...huòzhě...

66

พรุ่งนี้บ่ายมีเรียน

明天下午我有课。

67

คุณดื่มชาหรือดื่มกาแฟ

你喝茶还是喝咖啡?

68

คุณไปตอนเช้าหรือบ่าย

你上午去还是下午去?

69

还是 ใช้ในประโยค
或者 ใช้ในประโยค

还是 คำถาม
或者 บอกเล่า

70

星期天

sunday

71

办 VS 做

办 จัดงาน 办事
做 ทำชัดเจน