Deck 9 Flashcards Preview

จ หนังสือต้น 1-2 > Deck 9 > Flashcards

Flashcards in Deck 9 Deck (41):
1

huàn
แลกเงิน

2

คุณแลกเงินอะไร

您换什么钱?
nín huàn shénme qián

3

美元

měiyuán
US$

4

กรุณารอซักครู่

清等一会儿。
qǐng》qíng děng yíhuìr

5

清数数。

qǐng shǔshu
1/2 3 shú 1/2 3
กรุณานับ (ซ้ำให้เพราะขึ้น)

6

下午

xiàwǔ
afternoon-6โมง

7

上午

shàngwǔ
morning 9-11:59

8

图书馆

túshūguǎn
library

9

小姐

xiǎojie
Miss

10

港币

gǎngbì
HK$

11

欧元

ōuyuán
Euro

12

děng
wait

13

一会儿

yíhuìr
ซักครู่

14

先生

xiānsheng
Mr Sir

15

shǔ
count

16

zhǎo
ทอนเงิน

17

办公室

bàngōngshì
office

18

คุณมาหาใคร

你找谁?
nǐ zhǎo shéi

19

ne
ลงท้ายประโยค แน่ใจ
เหตุการณ์เกิดต่อเนื่อง

20

房间号

fángjiānhào
room number

21

职员

zhíyuán
office employer

22

电话号码

diànhuà hàomǎ
tel no.

23

1 ในเบอร์โทร

yāo

24

手机号码

shǒujī hàomǎ
mobile no.

25

เบอร์มือถือเบอร์เท่าไหร่

手机号码是多少?
shǒujī hàomǎ shì duōshao

26

办公

bàngōng
to work

27

เขาอาศัยอยู่ที่ไหน

他住哪儿?
tā zhù nǎr

28

lóu
ตึก

29

房间

fángjiān
room

30

知道

zhīdào
to know

31

秘书

mìshū
secretary

32

xiān
first
adverb

33

喜欢

xǐ hūan
ชอบ

34

xiàng
ซอย
เอาเลขไว้ข้างหน้า

35

介绍

jiè shào
to introduce

36

一下儿

yí xìàr (xià èr)
ครั้งนึง one action/try
หลังกริยา

37

wèi
ท่าน (ยกย่อง)

38

คุณรู้เบอร์โทรเค้ามั้ย

你知道他的电话号码吗?
nǐzhīdàotādediànhuàhàomǎma

39

ฉันแนะนำก่อนครั้งนึง ท่านนี้คือ ศาสตราจารย์หวัง

我先介绍一下儿、这位是王教授。
wǒxiānjièshàoyíxiàr zhèwèishìwángjiàoshòu

40

ยินดีต้อนรับท่าน

欢迎您。
huānyíngnín

41

พวกเขาสองคนไม่ใช่นักเรียนนอก

他们俩不是留学生。
tāmenliǎbúshìliúxuéshēng