汉语教程 25 Flashcards Preview

จ หนังสือต้น 1-2 > 汉语教程 25 > Flashcards

Flashcards in 汉语教程 25 Deck (58):
1

电视台

diànshìtái
tv station

2

tái
ช่องทีวี

3

表演

biǎo yǎn เหยี่ยน
แสดง act perform

4

节目

jié mù
รายการ program

5

愿意

yuàn yì+v
ยอมทำ ยินดีทำ

6

为什么

wèi shénme
why

7

de
v+de+adj
กินได้เยอะ บอกผล

8

不错

bú cuò
not bad pretty good

9

cuò
ผิด

10

进步

jìn bù
make progress

11

水平

shuǐ píng
level

12

提高

tí gāo
เพิ่ม

13

kuài
fast

14

哪里。
哪里、哪里。

nǎ li
I am flattered ตอบเวลามีคนชม=ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะ
มักพูดสองครั้ง

15

zhǔn จ่วน
แม่นยำ

16

流利

liú lì
fluent

17

努力

nǔ lì
ขยัน

18

认真

rèn zhēn
serious earnest

19


ใช้ถาม...

kàn
ดูว่า พิจารณา เยี่ยม หาหมอ
ใช้ถามความเห็น
你看他篮球打得怎么样?

20

wèi
เพื่อ

21

这么

zhème
ขนาดนี้

22

那么

nàme
ขนาดนั้น

23

zǎo
early

24

运动

yùn dòng
ออกกำลัง เล่นกีฬา

25

跑步

pǎo bù
jogging

26

pǎo
run

27

篮球

lán qiú
basketball

28

qiú
ball

29

刚才

gāng cái
เมื่อตะกี้

30

可以

kěyǐ
pretty good not bad

31

可以 and 不错
อันไหนดีกว่า

不错
ไม่เลว=ดี ซึ่ง>พอใช้ 可以

32

坚持

jiān chí
ทำต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
persist insist

33

因为

yīn wèi
because
ต่อประโยค

34

wǎn
late สาย ดึก

35

xíng
capable

36

文章

wén zhāng
article

37

摄影

shè yǐng
photography ถ่ายรูป

38

รายการโทรทัศน์อยากขอนักเรียนต่างประเทศแสดงรายการภาษาจีนหนึ่งอัน

电视台想请留学生表演一个汉语节目。
diànshìtái biǎoyǎn jiémù

39

คุณยอมไปไหม

你愿意去吗?
yuànyì

40

ฉันพูดภาษาจีนได้ไม่ดีแล้วก็ไม่สามารถแสดง

我汉语说得不好、也不会表演。
de bùhǎo búhuì biǎoyǎn

41

คุณเรียนได้ไม่เลว มีความก้าวหน้าใหญ่มาก ระดับภาษาจีนเพิ่มได้เร็วมาก

你学得不错、有很大进步、汉语水平提高得很快。
jìnbù shuǐpíng tígāo

42

ฉันออกเสียง ออกไดเไม่แม่นยำ พูดก็ได้ไม่คล่อง

我发音发得不准、说得也不流利。
bùzhǔn liúlì

43

เค้าร้องงิ้วปักกิ่งได้เป็นยังไง

他京剧唱得怎么样?
jīngjù

44

เขาอย่างไรเรียนได้ดีขนาดนี้

他怎么学得这么好?

45

เค้าขยันมากและก็เอาจริงเอาจังมาก

他非常努力、也很认真。
nǔlì rènzhēn

46

อาจารย์ ท่านดู(พิจารณา)เขาเล่นไทเก๊กได้เป็นอย่างไร

老师、您看他太极拳打得怎么样?
tàijíquán dǎ

47

เพื่อเรียนไทเก๊ก เขาทุกวันล้วนตื่นแต่เช้ามาก

为学太极拳、她每天都起得很早。

48

คุณชอบออกกำลังอะไร

你喜欢什么运动?
yùndòng

49

เมื่อกี้ฉันดูคุณเดินได้เร็วมาก

刚才我看你跑得很快。
gāngcái pǎo

50

คุณบาสเกตบอลเล่นได้เป็นอย่างไร
เล่นได้พอใช้ได้

你篮球打得怎么样?
打得还可以。

51

คุณทุกวันล้วนมาออกกำลังไหม

你每天都来锻炼吗?
duànliàn

52

ฉันทุกวันล้วนออกกำลังกายสม่ำเสมอ

我每天都坚持锻炼。
jiānchí duànliàn

53

ฉันไม่ออกกำลังกายบ่อยเพราะฉันตอนเย็นบ่อยบ่อยนอนได้ดึกมากตอนเช้าตื่นได้ก็สายมาก

我不常锻炼、因为我晚上常常睡得很晚、早上起得也很晚。
duànliàn yīnwèi shuì wǎn qǐ

54

การใช้ 还 แสดงการพูดในทางที่...ของบางสิ่ง
วางหน้า...
เช่น พอใช้ได้ =
ไม่เลว =
พอใช้ได้ ไม่ถึงกับดี แต่ก็ไม่แย่ =

ด้านดี วางหน้า adj
还可以 พอใช้ได้
还不错 ไม่เลว
还好 พอใช้ได้ ไม่ถึงกับดี แต่ก็ไม่แย่

55

เขาพูดจีนพูดได้ดีมั้ย

她说汉语说得好吗?

56

เขาดื่มเบียร์ดื่มได้เยอะมาก

他喝啤酒喝得很多。

57

คุณวันนี้ตื่นได้เช้าไม่เช้า

你今天起得早不早?

58

เค้าเล่นไท้เก๊กเล่นได้ดีมาก

他打太极拳打得很好。
ต้องมีกริยาอีกทีหน้า 得 เสมอ